Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Змiст

Курсова робота

Аналіз планування продуктивності праці підприємства

(на прикладі ПП "СМіО")

Змiст

Вступ

1. Характеристика об’єкта дослідження.

1.1 Характеристика продукції , робіт і умов функціонування підприємства.

1.2 Забезпеченість підприємства ресурсами: матеріально-технічними, трудовими і природними.

1.3 Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства.

2. Теоретичні та методичні питання аналізу продуктивності праці.

2.1.

Економiчна суть продуктивностi праці

2.2.

Характеристика показників та методів виміру продуктивності праці.

3. Аналiз продуктивностi працi на пiдприємства.

3.1.

Загальна оцiнка рiвня та динамiки продуктивностi працi

3.2.

Аналiз впливу органiзацiйно-економічних факторiв на рiвень продуктивностi працi

3.3.

Аналiз впливу техніко-технологічних факторiв на рiвень продуктивностi праці.

4.Оцiнка резервiв пiдвищення продуктивностi працi на пiдприємствi

Висновки

Список використаної лiтератури

ВСТУП

Iз вступом вiтчизняної економiки в ринкову стадiю свого розвитку змiнились форми ведения господарської дiяльностi. Пiдприємству наданi широкi права i можливостi у реалiзацiї своїх економiчних iнтересiв, виборi способiв органiзацiї виробництва, збуту продукцiї. При цьому пiдприємство виходить iз власних ресурсних можливостей з врахуванням широкого спектру факторiв, якi впливають на ефективнiсть використання виробничого потенцiалу.

Планування, в тому числi i планування продуктивностi працi є одним з основних методiв управлiння як безпосередньо виробництвом, так i загальноекономiчною дiяльнiстю пiдприємства, що в кiнцевому пiдсумку має забезпечувати пiдвищення ефективностi виробництва.

Продуктивнiсть працi є головним джерелом збiльшення випуску продукцiї, а в рамках держави - пiдвищення добробуту людей.

Продуктивність праці впливає як на витрати, так і на результати праці.

Зростання продуктивності праці, з одного боку, знаходить своє вираження у зменшенні затрат і робочого часу на виготовлення одиниці продукції. Отже, при правильному співвідношенні в темпах зростання продуктивності і заробітної плати частка оплати праці в собівартості продукції знижується.

Зростання продуктивності праці, з іншого боку, сприяє збільшенню обсягу випуску продукції, що дає змогу повніше задовольняти суспільні потреби. Зростання обсягів виробництва, у свою чергу, впливає і на скорочення витрат виробництва, і на загальну суму прибутку, рентабельність господарювання. Отже, підвищення продуктивності праці складає основу збільшення національного прибутку, а підвищення ефективності виробництва — сутність і основу економічного прогресу суспільства.

Об’єктом даної курсової роботи виступає ПП "СМіО" (т.м. “Стрийські ковбаси”) – одне з найвідоміших провідних м’ясопереробних підприємств Львівщини. Підприємство засноване 1994 року.  Оочолює його великий ентузіаст своєї справи Микола Петрович Сорока, випускник Київського інституту харчових технологій , нині - Національний університет харчових технологій.

Стабільність розвитку та збільшеня об'єму виробництва, згуртований колектив, енергійність, постійне самовдосконалення – основа успіху підприємства та запорука впевненості у завтрішньому дні

Потужність підприємства п'ять  тон м'ясовиробів за зміну, що забезпечує робочими місцями понад 100 осіб. Хоча технологи підприємства постійно працюють над розробкою нових рецептур ковбасних виробів, головна увага приділяється випуску продукії за традиційними технологіями без харчових додатків та консервантів, використовуючи тільки натуральну вітчизняну сировину.

Підприємство всі етапи виробництва. З цією метою на підприємстві розробляють впровадження системи управління якістю за міжнародними стандартами  ISO 9000-2000,    а також впроваджується система безпечного виробництва харчових продуктів НАССР.

М’ясні та ковбасні вироби ПП "СМіО" - натуральна високоякісна продукція , яка користується стабільним попитом , так і України.

Вся сировина, що надходить на підприємство, піддається вхідному контролю до її передачі на виробництво. Незалежно від виду, кількості та призначення сировини для м’ясопереробного виробництва, її доставка повинна супроводжуватись відповідними супроводжуючими документами, якісним посвідченням, передбаченими стандартами на сировину, актами на закупівлю, ветеринарною довідкою.

Вхідний контроль сировини для м’ясопереробного виробництва здійснюється ветеринарним лікарем у відповідності до вимог, встановлених в Переліку продукції, що підлягає вхідному контролю. Результати вхідного контролю реєструються ветеринарним лікарем в Журналі ветеринарно-санітарної експертизи .

1 Характеристика об’єкта дослідження ПП "СМіО" (т.м. “Стрийські ковбаси”)

Характеристика продукції, робіт і умов функціонування підприємства.

Основнi види продукцiї, якi виробляє ВАТ "Iвано-Франкiвський м’ясокомбiнат":

-

м’ясо

-

ковбаснi вироби;

-

м’яснi напiвфабрикати;

-

котлети;

-

консерви;

-

та iнша продукцiя.

Асортимент продукцiї, яка випускається, дуже рiзноманiтний. Пiдприємство виробляє понад 120 видiв ковбасних виробiв, якi користуються попитом у споживачiв.

Асортимент продукцiї постiйно обновлюється в залежностi вiд наявностi сировини, харчових добавок, вимог покупцiв, платоспроможностi населення.

Предметом дiяльностi ВАТ "Iвано-Франкiвський м’ясокомбiнат" є:

-

виробництво, заготiвля, переробка i реалiзацiя м'яса, м'ясопродуктiв, технiчної та iншої продукцiї при наявностi лiцензiй;

-

заготiвля всiх видiв тварин та м’яса в забiйнiй вазi вiд населення, фермерських та iнших господарств по перерахунку i за готiвку;

-

розширення мережi фiрмових магазинiв по торгiвлi власною продукцiєю, торгiвлi продовольчими i промисловими товарами як власного виробництва, так i виготовленого iншими пiдприємствами при наявностi лiцензiї;

-

послуги мережi громадського харчування (бар, кафе, ресторан, їдальня, кафетерiй);

-

розширення пiдсобного господарства (вiдгодiвля ВРХ, свиней, вирощування хутрових звiрiв та їх реалiзацiя);

-

вирощування сiльськогосподарської продукцiї, її переробка, реалiзацiя;

-

виробництво хутрових виробiв, спецодягу, виробiв iз шкiри та їх реалiзацiя;

-

внутрiшнi та мiжнароднi транспортнi перевезення вантажiв;

-

медичне обслуговування працiвникiв, терапевтичний прийом з видачею листкiв непрацездатностi, стоматологiчний прийом, прийом спецiалiстами з масажу, прийом iншими спецiалiстами, органiзацiя i проведения щорiчних медичних профоглядiв декретованої групи працiвникiв та працiвникiв з шкiдливими i важкими умовами працi;

-

здiйснення торгiвлi автотранспортними засобами, сiльськогосподарською технiкою, запчастинами;

-

здача в аренду автотранспортних засобiв;

-

здiйснення торгiвлi паливно-мастильними матерiалами та нафтопродуктами, в тому числi утримання автозаправних станцiй;

-

торгово-посередницькi послуги;

-

надання послуг телефонного зв’зку фiзичним i юридичним особам;

-

проведения операцiй з нерухомiстю (купiвля, продаж, майна та iнше);

-

виробництво та реалiзацiя будiвельних матерiалiв.

Основною умовою функцiонування ВАТ "Iвано-Франкiвський м’ясоком-бiнат" являється наявнiсть сировини для переробки. Сировиною для переробки є худоба. Заготiвлею худоби займається вiддiл заготiвель. Заготiвля здiйснюється колективними сiльськогосподарськими пiдприємствами, спiлками селян, приват-ними пiдприємствами.

ВАТ "Iвано-Франкiвський м’ясокомбiнат" - це пiдприємство колективної форми власностi з сучасним рiвнем технiки i технології, злагодженими процесами виробництва, переробки та реалiзацiї продукцiї.

Отже, ВАТ "Iвано-Франкiвський м’ясокомбiнат" має рiзноманiтний асорти-мент продукцiї. М’яснi вироби м’ясокомбiнату здатнi задовiльнити найвибаг-ливiших споживачiв, але оскiльки продуцiя пiдприємства є якiсною i


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8