Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Слово "інтервал" в перекладі з латинської мови ( intervallum - відстань) означає відстань, проміжок, відрізок між будь-якими двома об'єктами. В музиці інтервалом називається проміжок між двома звуками або співвідношення двох звуків за висотою. Нижній звук називається основою, а верхній вершиною. Кожен музичний інтервал має дві величини: ступеневу і тонову.

Ступенева величина інтервалу - це величина, яка визначає кількість основних ступенів діатонічного звукоряду, які охоплює даний інтервал. Ступенева величина інтервала позначається арабською цифрою, яка вказує на кількість ступенів, що охоплює даний інтервал і відповідає його назві.

Для назви інтервалів використовують латинські порядкові числівники:

Прима - охоплює 1 ступінь, що двічі повторюється і позначається цифрою 1.

Секунда - охоплює 2 ступені і позначається цифрою 2.

Терція - охоплює 3 ступені і позначається цифрою 3.

Кварта - охоплює 4 ступені і позначається цифрою 4.

Квінта - охоплює 5 ступенів і позначається цифрою 5.

Секста - охоплює 6 ступенів і позначається цифрою 6.

Септима - охоплює 7 ступенів і позначається цифрою 7.

Октава - охоплює 8 ступенів і позначається цифрою 8.

Можлива інша система позначення ступеневої величини інтервалів. Зокрема, С.І.Танєєв пропонував визначати ступеневу величину інтервалу, таким чином - цифра відтворює кількість проміжків між ступенями інтервалу. За цією системою: прима-0, секунда-1, терція-2, кварта-3, квінта-4, секста-5, септима-6, октава-7.

Тонова величина інтервалу - це величина, яка вказує на кількість тонів або півтонів, що містить даний інтервал. Тонова величина може бути виражена цілими, дробовими і мішаними числами (наприклад: 1 тон, 1/2 півтон, 1 1/2 півтора тону).

За тоновою величиною інтервали поділяються на дві групи:

чисті інтервали; великі та малі інтервали.

До чистих інтервалів належать прима, кварта, квінта, октава. До великих та малих інтервалів належить секунда, терція, секста, септима.

Крім того, кожен з тих інтервалів може бути змінений у бік розширення або звуження і називатись збільшеним, двічі збільшеним, зменшеним, двічі зменшеним. Збільшеним називається інтервал, тонова величина якого на хроматичний півтон більша від основного виду-чистого або великого, а ступенева величина однакова. Збільшений інтервал утворюється від чистого або великого шляхом підвищення вершини на півтон, або пониження основи на півтон. Двічі збільшеним називається інтервал, який на хроматичний тон ширший свого основного чистого або великого виду, проте має однакову ступеневу величину. Двічі збільшений інтервал утворюється від чистого чи великого шляхом або підвищення вершини на тон, або пониження основи на тон, або одночасного підвищення вершини і пониження основи на півтон.

Зменшеним називається інтервал, тонова величина якого на хроматичний півтон менша за основний вид - чистий або малий, а ступенева величина однакова. Зменшений інтервал утворюється від чистого або малого шляхом пониження вершини на півтон або підвищення основи на півтон. Двічі зменшений називається інтервал, який на хроматичний тон вужчий основного - чистого чи малого виду, але має однакову ступеневу величину. Двічі зменшений інтервал утворюється від чистого або малого інтервалу шляхом або пониження вершини на тон, або підвищення основи на тон, або одночасно пониження вершини і підвищення основи на півтон.

Теоретично кожен інтервал може збільшуватись і зменшуватись в будь-яку кількість разів, крім прими, яка не може бути зменшена.

Класифікація інтервалів

Всі інтервали розподіляються на:

1) за часовим співвідношенням

а) мелодичні,

б) гармонічні;

2) за відношенням до октави

а) прості,

б) складні;

3) за положенням в музичній системі

а) діатонічні,

б) хроматичні;

4) за слуховим враженням (фонізмом)

а) консонанси,

б) дисонанси;

5) за положенням в тональності

а) стійкі,

б) нестійкі.

Способи відтворення інтервалів бувають двох видів: мелодичні і гармонічні.

Мелодичним називається інтервал, звуки якого йдуть послідовно один за одним. Причому, в залежності від того, в якому порядку будуть взяті звуки інтервалу, він може бути висхідним або низхідним. Висхідним він є під час руху від основи до вершини. Низхідним він є під час руху від вершини до основи, Висхідні інтервали часто несуть в собі активність, енергію, динаміку, а низхідні - спад напруги, згасання, заспокоєння.

Гармонічним називається інтервал, звуки якого звучать одночасно. Гармонічний інтервал сприймається як цілісна співзвучність, має своє забарвлення, індивідуальний колорит, тобто фонізм. З появою гармонічних інтервалів складається звукова вертикаль музики. Звуки гармонічних інтервалів записуються один над одним і можуть мати два штилі у різні сторони або один в одному напрямку. Не можуть записуватися один над одним лише звуки прими і секунди.

Простими називаються інтервали, які розміщуються в межах октави. До них належать інтервали від прими до октави: прима, секунда, терція, кварта, квінта, секста, септима, октава.

Складними називаються, інтервали, які виходять за межі октави. Вони складаються з октави і простого інтервалу. Таким чином, основа та вершина складених інтервалів завжди знаходяться в різних октавах. Складені інтервали в межах двох октав мають свої назви латинських порядкових числівників:

Нона - секунда через октаву, охоплює 9 ступенів;

Децима - терція через октаву, охоплює 10 ступенів;

Ундецима - кварта через октаву, охоплює 11 ступенів;

Дуодецима - квінта через октаву, охоплює 12 ступенів;

Терцдецима - секста через октаву, охоплює 13 ступенів;

Квартдецима - септима через октаву, охоплює 14 ступенів;

Квінтдецима - дві октави, охоплюють 15 ступенів.

Складені інтервали як і прості, що входять до їх складу можуть бути чистими, великими, малими, збільшеними і зменшеними. Так ундецима, дуодецима, квінтдецима є чистими (ч.11; ч.12; ч.15), нона, децима, терцдецима, квартдецима є великими і малими (м.9; в.9; м.10; в.10; м.13; в.13; мД4; в.14). Інтервали, що перевищують діапазон двох октав називається ультра широкими. Тонова величина таких інтервалі включає кількість тонів простих інтервалів та шість тонів кожної октави, що входить


Сторінки: 1 2 3 4 5