Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Зміст

Особливості газових покладів в умовах лінзовидної неоднорідності на Чорногузькому родовищі.

Характеристика та область застосування ежекторних пристроїв.

Розрахунок ежекторів для видобутку газу з лінз з різними пластовими тисками.

Висновок

Література

Література

Проект розробки Чорногузького газового родовища.

Технологічний режим експлуатації свердловин Чорногузького газового родовища.

Юрчук А. М. Розрахунки у видобутку газу. – М.: Недра, 1979.

Ширковський А. И. Розробка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений. – М.: Недра, 1987.

Особливості розробки газових покладів в умовах

лінзовидної неоднорідності на Чорногузькому

газовому родовищі.

Родовища лінзовидної будови при розробці поділяються на окремі об’єкти експлуатації. На кожну лінзу буриться одна свердловина або сітка свердловин в залежності від величини запасів газу. Для цього визначається потрібна кількість свердловин і встановлюється система розміщення їх на даному обєкті експлуатації на Чорногузькому газовому родовищі кожна свердловина експлуатує окремий газодинамічно відокремлений обєм газу. Тобто в експлуатації знаходиться шість окремих обєктів: лінза 7 пласта, дві лінзи 6 пласта і три лінзи 4 пласта.

Для лінзовидних родовищ будується одна установка комплексної підготовки газу для всього родовища. Якщо окрема лінза родовища малопродуктивна, то її розробка є недоцільною. Це повязано із значними вкладеннями коштів для будівництва шлейфів від свердловин до групового збору газу.

Аналіз фактичних показників розробки покладу ведеться не по родовищу в цілому, а по кожній лінзі окремо, що набагато збільшує кількість розрахунків.

Для підвищення ефективності видобутку газу і зменшення витрат на облаштування родовища бурять похило-скеровані або горизонтальні свердловини. Такі свердловини можуть відрити одночасно дві і більше лінз. В результаті зменшить кількість потрібних свердловин на родовищі, що призведе до суттєвого зменшення капітальних вкладень.

Характеристика та область застосування

ежекторних пристроїв.

Струйні апарати отримали широке розповсюдження практично у всіх галузях техніки. Їх принциповою особливістю являється підвищення тиску інжектуємого потоку без безпосередньої затрати механічної енергії при виключній простоті конструкції.

Струминними апаратами називаються пристрої, в яких здійснюється процес іжекції, що заключається в передачі кінетичної енергії одного потоку іншому потоку шляхом безпосереднього контакту – змішування.

Змішувані фази можуть знаходитись в одній і тій ж фазі (рідинній, паровій, газовій), але в різних фазах (наприклад, пари і рідина, газ і тверде тіло та інші). В процесі змішування фазовий стан змішуваних потоків може залишатися незмінним чи змінюватися (наприклад, пара може перетворюватися в рідину). Потік, що вступає в процес змішування з більшою швидкістю, називається робочим, з меншою швидкістю – інжекторним.

Як правило, в струминних апаратах проходить спочатку перетворення потенціальної енергії і теплоти в кінетичну енергію. В процесі руху через проточну частину струминного апарату проходить вирівнювання швидкостей змішуваних потоків, а потім зворотнє перетворення кінетичної енергії змішаного потоку в потенціальну енергію чи теплоту.

Переважно тиск змішаного потоку на виході із струминного апарату вище тиску інжекторного потоку перед апаратом, але нижче тиску робочого потоку.

Основні елементи струминного апарату:

робоче сопло;

прийомна камера;

камера змішування;

дифузор.

Потоки робочого і інжектуємого середовищ надходять в камеру змішування, де підходить вирівнювання швидкостей, що супроводиться, як правило, підвищенням тиску. З камери змішування потік надходить в дифузор, де проходить подальший ріст тиску. Тиск змішаного потоку на виході з дифузора вищий від тиску інжектуємого потоку, що надходить в прийомну камеру.

Підвищення тиску інжектуємого потоку без безпосередньої затрати механічної енергії являється основною, принциповою перевагою струминних апаратів.

Процеси, характерні для всіх без виключення струминних апаратів, описується трьома законами:

збереження енергії;

(1)

де, hp, hн, hc – ентальпії робочого і інжектуємого потоків до апарату і змішаного потоку після апарату, кДжкг;

- коефіцієнт інжекції, тобто відношення масової витрати інжектуємого потоку до масової витрати робочого потоку;

збереження маси

(2)

де Gp, Gн, Gc – масові витрати робочого, інжектуємого і змішаного потоків, кгс;

збереження імпульсу, який для камери змішування довільної форми записується так:

(3)

де, Jp1, Jн1 – імпульс робочого і інжектуємого потоків у вхідному січення камери змішування, Н;

Jс3 – імпульс змішаного потоку у вихідному січенні камери змішування, Н;

- інтеграл імпульса по боковій поверхні камери змішування між січеннями 1-1 і 3-3.

Імпульс потоку в будь-якому січенні

(4)

де, G – масовий розхід, кгс;

Ш – швидкість, мс;

р – тиск, Па;

f – січення, м2.

Процеси, що проходять в струминних апаратах, залежать від агрегатного стану взаємодіючих середовищ.

З цих позицій можна всі струминні апарати розбити на наступні три групи:

апарати, в яких агрегатний стан робочого і інжектуємого середовищ одинаків;

апарати, в яких робочий і інжектуємий потоки знаходяться в різних агрегатних станах, що не змінюються в процесі змішування цих потоків;

апарати з змінним агрегатним станом середовищ. В цих апаратах робочий і інжектуємий потоки до змішування знаходяться в різних фазах, а після змішування – в одній фазі, тобто в процесі змішування змінюється агрегатний стан одного з потоків.

До першої групи відносяться газо (паро) струминні компресори, ежектори і інжектори, а також струминні насоси.

До другої групи відносяться струминні апарати для пневмоавтотранспорта, водоповітряні ежектори і струминні апарати для гідротранспорту.

До третьої групи відносяться пароводяні інжектори і струминні підігрівачі.

Умови роботи струминних апаратів залежать також від пружніх властивостей взаємодіючих середовищі. Під пружніми властивостями чи стисуваністю розуміється зміна питомого об’єму середовища при зміні її тиску. На практиці застосовуються струминні апарати, в яких:

а) обидва середовища (робоче та інжектуєме) пружні;

б) одне з середовищ пружнє;

в) обидва середовища пружні.

По ступеню стиску і ступеню розширення рівно фазні струминні апарати для пружніх середовищ можна класифікувати наступним чином:

апарати з більшим ступенем розширення і помірним ступенем стиску. Такі апарати називаються газоструминними чи паро струминними компресорами. Робочим і інжектуємим середовищем в цих апаратах являється пара чи газ.


Сторінки: 1 2

Наступні 7 робіт по вашій темі:

Експлуатації нафтових покладів Малодівицького родовища - Дипломна робота - 92 Стр.
Буріння розвідувально – експлуатаційної і спостережних свердловин. - Реферат - 18 Стр.
Бурова установка “Уралмаш 3Д-76”. - Дипломна робота - 35 Стр.
Проект бурових робіт з метою експлуатації покладів газу в нижньокарбонових відкладах на Матвіївській площі Хрестищенського ВБР. - Дипломна робота - 173 Стр.
Організація комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні карт масштабу 1:2000 на Івано-Франківському об’єкті входить в курс навчальної дисципліни - Дипломна робота - 47 Стр.
“Огляд технологій добування і використання біогазу на звалищах і полігонах твердих побутових відходів і перспективи їх розвитку в Україні” - Курсова робота - 24 Стр.
Організаційно-економічна, матеріальна підготовка та організація основного виробництва на Долинському УБР - Курсова робота - 55 Стр.