Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Диплом Магістерська робота

Трансформація техногенного ландшафту Яворівського сірчаного кар’єру для потреб рекреації.

Анотація

Магістерська робота присвячена формуванню проекту трансформації техногенного ландшафту території Яворівського сірчаного кар’єру для потреб рекреації. Здійснено порівняльний аналіз альтернатив стабілізації стану геологічного середовища на стадії ліквідації родовища, на основі чого сформовано комплекс заходів, спрямованих на трансформацію техногенного ландшафту території Яворівського сірчаного кар’єру для потреб рекреації. Дані пропозиції з енергозбереження та розраховано економічні показники проекту. Сформовано вимоги з охорони праці при проведенні запроектованих робіт.

Магістерська робота і одержані в процесі дослідження результати можуть бути основою для створення бізнес-плану реструктуризації підприємства, підґрунтям для формування пропозицій зацікавленим інвесторам. Впровадження пропозицій та висновків даної роботи сприятиме формуванню нових природних комплексів на місці родовища, їхній інтеграції у природні екосистеми, створенню умов для відпочинку і оздоровлення населення та розвитку рекреаційної сфери.

Annotation

Master's degree work deals with the formation of the transformations of technogenic landscape project on the territory of the Yavoriv sulphuric quarry for the recreation needs. The given work contains comparative analysis of the alternatives of the state geological environment stabilizing on the stage of deposits liquidations, on the basis of which there was formed complex of measures directed on transformation of technogenic landscape territory of the Yavoriv sulphuric quarry for the recreation needs.The suggestions from energy-savings are presented and economic indicators of the project are calculated in the given work. There are formed requirements for labour protection while conducting projected works.

The given master’s degree work and the results got in the process of research can be the basis for making business plan of enterprise restructuring, and the backbone of suggestions’ formation by the interested investors. The application of suggestions and conclusions of this work will contribute to the formation of new natural complexes in deposits place; their integration into the natural ecosystems; creation of the conditions for people’s recreation and rest ;and development of recreation sector.

Аннотация

Магистерская работа посвящена формированию проекта трансформации техногенного ландшафта территории Яворивского серного карьера для потребностей рекреации. Осуществлен сравнительный анализ альтернатив стабилизации состояния геологической среды на стадии ликвидации месторождения, на основе чего сформирован комплекс мероприятий, направленных на трансформацию техногенного ландшафта территории Яворивского серного карьера для потребностей рекреации. Даны предложения из энергосбережения и рассчитаны экономические показатели проекта. Сформировано требования из охраны труда при проведении запроектированных работ.

Магистерская работа и полученные в процессе исследования результаты могут быть основой для создания бизнес-плана реструктуризации предприятия, подпочвой для формирования предложений заинтересованным инвесторам. Внедрение предложений и выводов данной работы будет способствовать формированию новых естественных комплексов на месте месторождения, их интеграции в естественные экосистемы, созданию условий для отдыха и оздоровления населения и развития рекреационной среды.

Зміст

Вступ……………………………………………………………………………...

1. Характеристика природно-антропогенного територіального комплексу Яворівськог сірчаного кар’єру……………………………………………

1.1 Загальні відомості про Яворівське державне гірничо-хімічне підприємство «Сірка»……………………………………………………………...............

1.2 Характеристика геологічного середовища в межах Яворівського гірничо-промислового району……………………………………………………..

1.3 Гідрогеологічні умови активізації карсту……………………………….

1.4 Гіпсовий карст і його інтенсифікація в зоні впливу сірчаного кар’єру……………………………………………………………………..

1.5 Елементи техногенного рельєфу…………………………………………

1.6 Характеристика річкової мережі…………………………………………

1.7 Техногенний ландшафт в зоні впливу Яворівського кар’єру…………

2. Альтернативи покращення екологічного стану геологічного середовища на стадії ліквідації родовища…………………………………………………

2.1 Екологічна ситуація на території Яворівського кар’єру ……………...

2.2 Заходи регулювання екологічної рівноваги геологічного середовища…

2.3 Закладка карстових порожнин……………………………………………..

3. Проект трансформації техногенного ландшафту території Яворіського ДГХП“Сірка”………………………………………………………………..

3.1 Характеристика процесу рекреаційної трансформації кар’єру…………..

3.2 Берегові зсувні процеси……………………………………………………..

3.3 Хвильовий розмив берегів………………………………………………….

3.4 Способи підвищення стійкості берегів…………………………………….

3.5 Дослідження динаміки відновлення напору підземних вод……………...

3.6 Оцінка рекреаційної цінності сформованого посттехногенного ландшафту.

4 . Безпека життєдіяльності та охорона праці………………………………..

4.1 Загальні відомості про охорону праці……………………………………..

4.2 Умови гігієнічної праці людини…………………………………………..

4.3 Охорона праці для безпечного ведення робіт для кранівників стрілових самохідних кранів…………………………………………………………

4.4 Обовязки та відповідальність перед пуском крана в роботу…………..

4.5 Обов’язки кранівника під час роботи крану…………………………….

4.6 Обов’язки кранiвника пiсля закiнчення роботи крана …………………

4.7 Пожежна безпека……………………………………………………………

5. Економічна частина………………………………………………………….

5.1 Собівартість руди і сірки при ліквідації Центрального кар’єру і частковій відробці ліквідації Південного кар’єру…………………………………..

5.2 Виконавче резюме…………………………………………………………..

5.3 Оцінка ринку збуту продукції та послуг, а також план і стратегія маркетингу…………………………………………………………………..

5.4 Виробничий план, організаційно-юридичний план та фінансовий план.

5.5 Оцінка і страхування ризику………………………………………………

5.6 Енергозбереження…………………………………………………………..

5.6.1 Енергозберігаюча характеристика підприємства……………………….

5.6.2 Закон України про енергозбереження…………………………………….

Висновки…………………………………………………………………………..

Перелік використаних джерел………………………………………………………

Вступ

Яворівське державне гірничо-хімічне підприємство «Сірка» засновано в 1964 році і на сьогоднішній день було єдиним виробником сірки технічної природної.

Підприємство розташоване в північно-західній частині Львівської області, за 30 км від західного кордону України з республікою Польща.

Об’єкти підприємства займають площу 65 кв. км, безпосередньо під розробкою знаходиться 23 кв. км земель.

За більш ніж 30-річну діяльність підприємства досконало були освоєні два основні методи видобутку сірки: метод підземної виплавки сірки (відомий як метод Фраша) і метод відкритого видобутку сірчаної руди з подальшим збагаченням і виплавкою сірки в автоклавах.

На підприємстві працювало більш ніж 2,5 тисячі досвідчених спеціалістів: гірників, геологів, гідрогеологів, технологів, хіміків, екологів, з питань механізації та автоматизації, зв’язку й електротехніки, теплотехніки, обчислювальної техніки та зовнішньо-економічних зв’язків.[1.3ст.]

Актуальність теми

Зниження об’ємів виробництва серйозно позначилось на його ефективності і поставило на грань банкрутства єдине в Україні підприємство по випуску сірки. Зменшення споживання сірки за останні роки є найсуттєвішим фактором, який негативно впливає на кон’юнктуру ринку і процес формування ринкової ціни. В даний час підприємство перебуває на стадії реформування, основною причиною якого є необхідність зміни профілю


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34