Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Аналіз розвитку і розміщення основних галузей госпо-дарського комплексу.

Промисловість. У області виробляє більше як одну тре-тину ВДВ, зосереджує 2,8 відсотка загальної вартості основних фондів України, створюється 2,0 відсотка продукції галузі. В еко-номіці Івано-Франківщини нараховується 332 промислових підприємства, з них 74 -- в деревообробній і целюлозно-папе-ровій промисловості, 65 — у машинобудуванні і металообробці, 31 — у промисловості будівельних матеріалів, 25 — у харчовій промисловості, 20 — у хімії і нафтохімії. Особливістю промисло-вого комплексу Прикарпаття є те, що в структурі виробництва найбільшу питому вагу складають електроенергетика (Бурш-тинська ДРЕС, Калуська ТЕС) — 27,0%, паливна (нафтогазодо-бувна - Надвірна, Долина) - 19,2, хімічна (зокрема ВАТ "Оріана") й нафтохімічна — 14,4, й харчова — 11,2% галузі, які базуються на місцевих мінеральних і сировинних ресурсах. Добрс розвинуті лісова, деревообробна і целюлозно-паперова, маши-нобудівна (виробництво ковальсько-пресових машин, ливарних автоматичних ліній, приладобудування, машини для тварин-ництва і кормовиробництва), легка, промисловість будівельних матеріалів, ремонт локомотивів і деревообробної техніки (табл. 3). Лісопромисловий комплекс включає лісове господарст-во, лісопиляння, деревообробку (меблева промисловість, дерево-стружкові плити, фанерне виробництво) і паперову промис-ловість. Це — лісокомбінати у Надвірній, Вигоді, Борошнівсь-кий, Прикарпатський і Снятинський меблеві комбінати, Івано-Франківська меблева фабрика, Коломийська паперова фабрика. На базі родовищ хімічних солей розвивається виробництво міне-ральних добрив, магнію, хлорвінілу, етилену, хімічних смол, за-собів захисту рослин, барвників.

Будівельний комплекс охоплює наступні виробництва: цемент, шифер, залізобетонні конструкції; комбінат великопа-нельного домобудування (Івано-Франківськ) і завод у Бурштині. Легка промисловість розташована у Івано-Франківську (швейна, шкіряно-взуттєва), Тисмениці (хутрова), бавовняно-прядильна (Долина), лляна (с. Боднарів). Розвинуте виготовлен-ня художніх виробів і сувенірів з дерева, вовни, шкіри у Івано-Франківську, Коломиї, Косові та інших містах.

Як уже зазначалось, 2000 рік на Івано-Франківщині став початком піднесення в усіх галузях народного господарства, про-мисловість вперше наростила виробництво на 2,1%. На таких ве-ликих підприємствах, як ВАТ "Оріана", ВАТ "Нафтохімік При-карпаття", Бурштинська ТЕС приріст в середньому становить 14,4%. Сьогодні за обсягами виробництва (в діючих цінах) об-ласть займає друге місце після Львівщини серед восьми областей західного регіону. Зростання промислового виробництва відбу-лося майже в усіх галузях: деревообробній та целюлозно-папе-ровій — на 51,8%, хімічній і нафтохімічній — на 55,9, легкій — на 41,3%. Припинився спад виробництва у машинобудуванні. Серед районів в області найкращі показники мають Косовський, Бого-родчанський, Верховинський та Коломийський, що особливо до-бре, оскільки в гірських районах через недостатній розвиток інфраструктури позитивні зрушення вимагають значних коштів. Приріст товарів народного споживання становить 10,9%. Зросло виробництво основних видів промислової продукції в натураль-ному виразі: синтетичних смол і пластмас — у 2,9 рази, мінераль-

Таблиця 3.

Галузева структура промисловості Івано-Франківської області

(без малих підприємств) за обсягом продукції

в цінах відповідних років, відсотків

Галузь | 1990 | 2000

Вся промисловість | 100.0 | 100,0

Електроенергетика | 9,6 | 27,0

Паливна | 5,5 | 19,2

Чорна металургія | 0,2 | 0,5

Кольорова металургія | - | 0,2

Хімічна і нафтохімічна | 20,6 | 14,4

Машинобудування і металообробка | 15,0 | 4,1

Деревообробна і целюлозно-паперова | 13,0* | 7,8

Промисловість будівельних матеріалів | 3,9 | 7,7

Скляна і фарфорово-фаянсова | 0,0 | 0,0

Легка | 16,8 | 7,1

Харчова | 11,8 | 11.2

Борошномельно-круп'яна та комбікормова | 3,2 | 0.3

Медична | 0,0 | -

Інші галузі | 0,4 | 0,5

них добрив — у 2,6, побутових лічильників газу — у 1,9 рази, пи-ломатеріалів — на 190%, газова промисловість збільшила обсяги видобутку на 5,2% (у 2000 р. видобуто 324,6 млн. м3).

Внаслідок запровадження антикризових програм по ре-структуризації підприємства, передачі виробництв в оренду та співпраці з промислово-фінансовими групами стабілізовано ви-робництва на ВАТ "Оріана": впродовж року випущено товарної продукції на суму 535,2 млн. грн. (в порівняних цінах), що на од-ну третю більше, ніж у 1999 році.

На фінансування заходів щодо енергозбереження облас-ний бюджет виділив понад один мільйон гривень на придбання і установку 15 високоефективних котлів та реконструкцію тепло-вих мереж із застосуванням попередньо ізольованих труб.

Посилення боротьби проти вивезення з області лісу-кругляку вперше дало позитивні результати — завдяки цьому у 2000 р. майже в три з половиною рази зріс експорт обробленої де-ревини (табл. 4).

Таблиця 4.

Динаміка виробництва основних видів поомислової поодукшї в області

Види продукції | 1990 | 1995 | 2000 | 2000. | %До

1990 | 1995

Видобуток нафти, тис. тонн | 701.0 | 548.6 | 477,1 | 68,5 | 87.6

Папір, тис. тонн | 11,7 | 0.8 | 0.3 | 2.6 | 37.5

Картон, тис. тонн | - | - | 2,8 | - | -

Цемент, тис. тонн | 347,2 | 371,7 | 490.3 | 141,2 | 131.7

Шифер, млн. ум. плиток | 289.2 | 189,8 | 257.4 | 89.0 | 135.3

Виплавка сталі, тис. тонн | 1,7 | 0,7 | 0,3 | 17,6 | 42,9

Металорізальні верстати, штук | - | 54 | 1 | - | 1.85

Ковальсько-пресові машини, штук | 782 | 146 | 30 | 3,7 | 19,9

Мінеральні добрива, тис. тонн | 85,9 | 40,1 | 17,0 | 19,8 | 42,5

Каустична сода, тис. тонн | 181,4 | 104.1 | 60,5 | 33,4 | 57.7

Хімічні волокна, тонн | - | - | 1736 | - | -

Пральні машини, тис. штук | - | 5,3 | 4,8 | - | 90,6

Магнітофони, тис. штук | - | 0.8 | - | - | -

Радіоприймальні пристрої, тис. штук | - | 3,1 | 3,0 | - | 96,7

Шпалери, тис. ум. кусків |


Сторінки: 1 2 3 4 5