Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Зміст |

Cтор.

Вступ

1 | Аналіз геолого-промислової характеристики та стану розробки родовища ...........................................................................................................

1.1 | Загальні відомості про родовище .............................................................

1.2 | Характеристика геологічної будови ........................................................

1.3 | Характеристика товщин, колекторських властивостей продуктивних пластів і їх неоднорідності ........................................................................

1.4 | Властивості і склад нафти, газу і води .....................................................

1.5 | Запаси нафти і газу .....................................................................................

2 | Аналіз технології і техніки експлуатації свердловин вибраного покладу (режими роботи, обладнання, ускладнення, дослідження тощо) ................

3 | Аналіз методів і результатів дії на при вибійну зону пласта за 5-7 років з обґрунтуванням раціонального методу (технологія, обладнання, режимні параметри, технологічна та економічна ефективність) ................................

4 | Проектування гідропіскоструминної перфорації для дії на привибійну зону пласта …………………………………………………….……………..

5 | Проектування водоізоляційних робіт з використанням гіпаноформаліно-вої суміші ..........................................................................................................

6 | Проектна оцінка ефективності проектних робіт ...........................................

7 | Проектування режимних параметрів роботи свердловини 40-Стр після реалізації запроектованих робіт ......................................................................

8 | Організація і послідовність виконання ремонтних робіт на свердловині. План проведення робіт .....................................................................................

9 | Техніка безпеки при експлуатації типової свердловини ..............................

10 | Техніка безпеки при здійсненні запроектованого технологічного процесу

11 | Охорона навколишнього середовища при експлуатації свердловин...........

12 | Охорона надр при експлуатації свердловин ..................................................

Висновки ...........................................................................................................

Список використаної літератури ....................................................................

Вступ

Нафта і газ на даний час є основними енергоносіями. Широкого вжитку вони набули тільки в XX столітті. Їх використання мало великий вплив на науково-технічний прогрес нашого віку. Практично немає такої галузі економіки, де б не використовувались нафта, газ та продукти їх переробки. На сьогоднішній день видобуток нафти ведеться майже в 80 країнах світу. Щорічний світовий видобуток досяг гігантських масштабів і складає понад 3 млрд. тон нафти та близько 2 трлн. м3 газу.

Але їх запаси не є невичерпними, високий рівень щорічного видобутку є дуже високим, тому стоїть перед кожною державою задача про економне і раціональне використання цих запасів.

На даний час розвідано дуже багато нафтових і газових родовищ на суші, а також іде інтенсивний пошук і розробка родовищ на морі і акваторіях, де як за прогнозами вчених лежить перспектива розвитку нафто-газової промисловості. Крім того великі надії покладають на великі глибини, де можливе знаходження нафти і газу.

На території України залягають порівняно середні запаси нафти і газу. В основному вони розміщені в трьох нафто-газових районах: Дніпрово-Донецький, Прикарпатський і Південний. Сьогодні власний видобуток нафти в Україні сягає 4,3 млн.тон, тобто лише 7% від потреб промисловості. Малий видобуток зумовлений виснаженням старих родовищ і рідким введенням в розробку нових родовищ, а також тривалістю освоєння нових родовищ.

Для забезпечення України нафтою і газом є такі шляхи рішення цієї проблеми: імпорт, економія в споживанні покращення переробки, нарощування видобутку на родовищах, що розроб-ляються, пошук і освоєння нових родовищ, а також нові джерела і альтернативні рішення.

1 ГЕОЛОГО-ПРОМИСЛОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА

СТАН РОЗРОБКИ РОДОВИЩА

1.1 Загальні відомості про родовище

В адміністративному відношенні Струтинське родовище розташоване на територ Рожнятівського району Івано-Франківської області. В межах району, який розглядається знаходяться такі населені пункти: м. Рожнятів, Долина, села Перегінське, Сваричії Струтин Нижній, Струтин Верхній, Спас, Ясеновець, Ріпне, Ценява та інші. В райої родовища добре розвинута сітка шосейних і залізничних доріг.

Рельєф району характеризується розвинутою гідрографічною сіткою з річкам Чечва, Сивка, Дуба та їх притоками. В межах родовища є грунтові води алювіальни відкладів річних терас, рівень яких залежить від кількості атмосферних опадів. Клімат помірно-континентальний. Середньорічна температура коливаєтьс +5..+7°С. Кількість середньорічних опадів дорівнює 700-800 мм, основна маса яки випадає навесні та восени.

Експлуатація родовища здійснюється НГВУ "Долинанафтогаз", а буріння експлуатаційних свердловин – Прикарпатським УБР.

1.2 Характеристики геологічної будови

Стратиграфічний розріз Струтинського родовища представлений відкладам крейди, палеогенового, неогенового та антропогенного віку в складі насунутог комплексу скибової зони Карпат і глибинних складок першого та другого структурни ярусів.

Крейдова система представлена Стрийською свитою, яка має обмежен розповсюдження через зріз насувом. Свита представлена чергуванням пісковиків та аргілітів з проверстками алевролітів, мергелів, вапняків, гравелітів і конгломератії Розкрита товщина свити 214 метра.

Палеогенова свита представлена п'ятьма свитами: ямненською (палеоцен .манявською, вигодською, бистрицькою (еоцен), менілітовою (олігоцен) і поляницькоь (олігоцен-міоцен).

Ямненська свита в межах родовища має нетиповий розріз, представлен чергуванням пісковиків, алевролітів та вапняків. У верхній частині пісковик: змішуються тонкоритмічним флішем. Товщина свити в межах 35-178 м.

Манявська свита представлена чергуванням аргілітів з проверстками пісковикії алевролітів та вапняків. Розкрита товщина свити 25-482 м.

Вигодська свита складена масивними товстоверстуватими пісковиками проверстками аргілітів, кількість яких у верхній частині зростає.

Зона максимального розвитку пісковистості спостерігається у центра-льній частиг структури, де вона досягає 80%. Товщина свити змінюється від 52-110 м.

Бистрицька свита представлена зеленувато-сірими карбонатними заргілітами з рідкими тонкими проверстками дрібнозернистих пісковиків. Для нижної частини свит: характерно наявність піщаних відмінностей, яку іноді виділяють як самостійн попельську фацію. Завершує розріз бистрицької свити шешорський горизоні представлений чергуванням щільних мергелів з пачками чорних аргілітів. Товщина свит: коливається в межах 50-146 м.

Менілітова свита ділиться на тир підсвити: Нижньоменілітова, Середньоменілітова та Верхньоменілітова. В розрізі Нижньоменілітової підсвити за літологічною таелектрокаротажною хараістеристикою виділяється п'ять горизонтів: нижніх роговиків, клівських пісковиків, других зеленувато-сірих аргілітів та піщано-аргілітовий.

Горизонт нижніх роговиків представлений чергуванням роговиків з аргілітами темно-коричневого кольору.

Аргілітовий горизонт представлений аргілітами з незначними то товщині прошарками сірих пісковиків та алевролітів.

Горизонт клівських пісковиків складається з пісковиків з прошарками алевролітів і аргілітів малої товщини.

Піщано-аргілітовий горизонт представлений чередуванням пісковиків аргілітів. Кількість піщаних пластів зростає у нижній та середній частинах горизонту. Основні запаси


Сторінки: 1 2 3 4 5 6