Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Роль тари та упаковки в організації торгово-технологічних процесів, основні вимоги, види, якість тари .

РОЛЬ І ФУНКЦІЇ ТАРИ ТА УПАКОВКИ

Перевезення більшості торговельних вантажів від виробників до оптових торго-вельних підприємств і далі — до роздрібної торгівлі — є можливими лише за умови забезпечення якісного пакування товарів, тобто процесу підготовки виробу (това-ру) до транспортування, зберігання і продажу. Пакування є складовою частиною процесу виробництва, необхідною для того, щоб виріб (товар) був доставлений споживачу в належному вигляді. Пакування товарів здійснюється за допомогою упаковки і/або тари.

Упаковка — це засіб або комплекс засобів, які забезпечують захист товарів від пошкоджень та втрат, а довкілля — від забруднень, і полегшують процес обі-гу товарів.

Тара — це промисловий виріб, призначений для упакування, зберігання, транспортування і реалізації товарів у сфері обігу, який запобігає їх пошкоджен-ням та псуванню під час перевезення, виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, складування та зберігання.

Тара є елементом або різновидом упаковки. Упакування деяких видів това-рів може здійснюватись як у тару, так і без неї, за допомогою використання до-поміжних пакувальних засобів або пакувальних матеріалів, які виконують функ-ції упаковки.

У процесі товарообігу основними функціями тари й упаковки товарів є: охорона товару від шкідливого впливу зовнішнього середовища і забезпечення умов для збереження кількості і якості товарів на всьому шляху їх руху від вироб-ника до споживача; охорона зовнішнього середовища від впливу упакованої про-дукції (товару); надання товарам (вантажам) необхідної мобільності і створення умов для раціональної організації торгово-технологічних процесів та застосування засобів механізації; створення необхідних умов для полегшення кількісного об-ліку товарів завдяки формуванню товарних одиниць за габаритами і масою; виконання ролі носія реклами та комерційної інформації, призначеної для спеці-алістів торгівлі, працівників транспорту, безпосередніх споживачів товарів; створення зручностей споживачам щодо придбання та використання придбаних упакованих товарів; забезпечення зручностей для виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, пакетування, маркування, складування, зберігання і транспортування товарів (вантажів); виконання ролі транспортного і немеханічного обладнання оптових і роздрібних торговельних підприємств; Левіцька Зоряна Йосипівна.

Крім того, вдалий дизайн тари (упаковки) сприяє реалізації товарів; завдяки засто-суванню тари суттєво подовжуються терміни зберігання та реалізації товарів, знижу-ються ціни на товари завдяки зменшенню втрат під час їх транспортування, зберігання і реалізації, економляться пакувальні матеріали в роздрібній торгівлі тощо.

ОСНОВИ КЛАСИФІКАЦІЇ ТАРИ

Різноманіття властивостей та особливостей товарів, різні умови їх транспорту-вання, зберігання і відпускання викликають необхідність виробництва великої кі-лькості видів тари, до якої належать ящики, бочки, барабани, фляги, банки, мішки та ін.

Класифікація тари проводиться за низкою ознак, основними з яких є: * функції в процесі обігу; * кратність використання; * стійкість до зовнішніх механічних впливів; * конструкційні особливості; * призначення; * види; типи і типорозмі-ри; * матеріал виготовлення; * наявність специфічних властивостей; * метод виго-товлення та ін.

Так, за функціями в процесі товарного обігу вирізняють споживчу, транспор-тну тару і тару-обладнання. Споживча тара — це функціонально самостійний виріб, який містить раціональний за обсягом використання споживчий запас, забезпе-чує безпосередній захист його кількості та якості протягом необхідного часу і ста-новить єдину з запасом товару вартість. Споживча тара — це тара, в яку розфасо-вують товари для доставки і продажу споживачам, вартість якої звичайно включається в його ціну. Споживча тара має бути зручною, легкою, дешевою, кра-сивою, надавати вичерпну інформацію про товар. Найпоширенішими видами спо-живчої тари є коробки, пляшки, банки, флакони, пакети.

Транспортна тара — це самостійна транспортна одиниця, в яку затарюють різ-номанітні товари, упаковані або неупаковані в споживчу тару. У транспортній тарі товари перевозять і зберігають у процесі їх руху від виробництва до споживання, але не реалізують покупцям. Вартість транспортної тари включається у вартість то-вару лише частково. До транспортної тари належать ящики, бочки, мішки, фляги тощо.

Тара-обладнання — це технічний засіб, призначений для укладання, транспор-тування, зберігання і продажу з нього населенню товарів за методом самообслуго-вування, який відповідає стандартам або технічним умовам, затвердженим у вста-новленому порядку.

За кратністю використання тара ділиться на багатооборотну і тару разового використання. Багатооборотна тара призначена для багаторазового використання її при постачанні товарів. Цю тару періодично ремонтують на тароремонтних під-приємствах і повертають постачальникам-виробникам продукції. Різновидом бага-тооборотної тари є інвентарна (виробнича) тара, котра належить конкретному під-приємству, зазначена його тавром, інвентарним номером і підлягає поверненню даному підприємству. Тара разового використання після реалізації упакованих у неї товарів утилізується.

За призначенням тару поділяють на універсальну і спеціалізовану (для упаку-вання однієї певної групи товарів).

За видами заведено виділяти групи тари, які різняться між собою геометричними формами, — ящики, пляшки, бочки, пакети, туби та ін.

У межах окремих видів тари з урахуванням її конструкції та матеріалу виготов-лення виділяють окремі типи тари, а в межах цих типів, у свою чергу, з урахуван-ням габаритів тари виділяють типорозміри тари.

За матеріалом виготовлення тара поділяється на: дерев'яну, картонну, паперо-ву, текстильну, металеву, скляну, керамічну, полімерну, комбіновану.

Найбільш розповсюдженою на сьогодні є дерев'яна тара: дерев'яні ящики, бо-чки, барабани, клітки, решітки, різноманітні за формою і місткістю. Дерев'яна тара відрізняється високою міцністю та стійкістю до зношення, її недоліком є порівняно висока маса тари.

Дерев'яні ящики можуть виготовлятися з дощок, фанери, а також з комбінацій цих матеріалів; вони бувають з кришкою та без неї. Дерев'яні ящики складаються з дна, двох головок, двох боковин і кришки, які закріплюються на з'єднувальних планках залізними кутниками або дротом і цвяхами. Для упакування більшості продовольчих та непродовольчих товарів (у первинній упаковці чи насипом)


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8