Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Реферат на тему:

Реферат на тему:

Будова патрона

Бойовий патрон складається з кулі, гільзи, порохо-вого заряду і капсуля (мал. 87). Патрони зразка 1943 р. випускаються із звичайними кулями і з кулями спеціа-льного призначення: трасуючими і бронебійно-запалюва-льними. Головні частини спеціальних куль мають розпіз-навальне пофарбування. Куля призначена: звичайна — для ураження живої сили про-тивника, розташованого відкрито і за укриттями, що пробиваються кулями; трасуюча—для уражен-ня живої сили противника, а також коригування вогню і цілеуказання; бронебійно-запалювальна — для запалювання горючих рідин і ураження живої сили противника, який знаходиться за легкими бро-ньованими укриттями на відстані до 300 м. Звичайна куля складається з оболонки, сталевого осердя, свин-цевої сорочки; трасуюча і броне-бійно-запалювальна кулі мають складнішу будову (мал. 88).

Гільза служить для з'єднання усіх частин патрона, захисту поро-хового заряду від зовнішніх впли-вів і для усунення прориву порохо-вих газів у бік затвора. Вона скла-дається з корпуса, дульця і дна.

Пороховий заряд надає кулі поступального руху. Він складається з піроксилінового пороху.

Капсуль призначений для запалювання порохового заряду. Він складається з латунного ковпачка, ударної суміші і фольгового кругляка.

ОГЛЯД АВТОМАТА

Огляд автомата проводиться для перевірки його справ-ності і чистоти, якості змащення і підготовки до стрільби.

Огляд автомата здійснюється щодня: перед виходом на заняття; перед заступанням у наряд; у бойовій обста-новці — періодично протягом дня і перед виконанням бойового завдання.

Під час щоденного огляду перевіряється: чи є всі час-тини автомата; чи немає на зовнішніх частинах іржі, бру-ду, вм'ятин, подряпин, забоїн, інших ушкоджень, що ма-жуть призвести до порушення нормальної роботи механіз-мів автомата; чи немає на дерев'яних частинах тріщин, відколів і побитостей; чи надійно закріплено шомпол. Крім того, перевіряється: стан змащення частин автомата, які видно без розбирання; наявність ременя, магазинів, сумки для них; наявність і справність штика-ножа.

Перед виходом на заняття, заступанням у наряд і при чищенні перевіряється те саме, що й при щоденному ог-ляді, і крім того: справність прицілу і мушки; канал ство-ла (щоб переконатися, що в нього ніщо не потрапило); робота частин і механізмів.

ПІДГОТОВКА АВТОМАТА І ПАТРОНШ ДО СТРІЛЬБИ

Підготовка автомата до стрільби проводиться для за-безпечення його безвідмовної роботи. Для підготовки авто-мата необхідно: провести чищення, оглянути автомат у ро-зібраному вигляді і змастити його; оглянути автомат у зіб-раному вигляді; оглянути магазин; безпосередньо перед стрільбою протерти насухо канал ствола, нарізну частину і патронник. Якщо автомат тривалий час був на морозі, то перед його заряджанням необхідно кілька разів вручну енергійно відтягнути назад і просунути вперед затворну раму при від'єднаному магазині.

Підготовка бойових патронів проводиться перед стріль-бою. При цьому перевіряється, чи немає в гільзах іржі і погнутостей, чи не хитається в дульці гільза, чи немає на капсулі зеленого нашарування і чи не виступає капсуль вище поверхні гільзи, чи немає серед бойових патронів навчальних. Якщо патрони забруднилися, вкрилися невеликим зеленим нальотом чи іржею, їх треба витерти чис-тою ганчіркою. Патрони на стрільбищі і в тирі потрібно збе-рігати в сухому місці, прикривши від сонячних променів.

ЗАТРИМКИ ПРИ СТРІЛЬБІ З АВТОМАТА І СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

Простота будови автомата забезпечує високу надій-ність і безвідмовність його роботи. Однак внаслідок за-бруднення механізмів, спрацювання частин, недбалого поводження з автоматом, а також через несправність пат-ронів можуть виникнути затримки при стрільбі.

Затримку, що виникла під час стрільби, треба усу-нути перед наступним заряджанням. Для цього необ-хідно швидко відвести затворну раму за рукоятку назад до упора, відпустити її і продовжувати стрільбу. Якщо затримка повторилася, слід з'ясувати її причину й усу-нути одним із способів, наведених у таблиці 9.

Таблиця

ЗАТРИМКИ ПРИ СТРІЛЬБІ З АВТОМАТА

ТА СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

Характеристика затримки | Причина затримки | Спосіб усунення затримки

Неподача патрона. Затвор у передньому положенні, але по-стрілу не було: у патроннику немає пат-рона | Забруднення або несправність ма-газина

Несправність за-сувки магазина | Перезарядити автомат і продовжувати стрільбу

Замінити магазин

Відправити автомат до ремонтної майстерні

Утикання патрона.

Патрон кулею ут-кнувся у казенний зріз ствола, рухомі частини залишилися у середньому поло-женні | Гнутість загинів бокових стінок магазина | Утримуючи рукоятку затворної рами, видалити патрон, що уткнувся, і продовжувати стрільбу

При повторенні затримки замінити магазин

Осічка. Затвор у пе-редньому положенні, патрон у патроннику, гачок спущений, але пострілу не було | Несправність патрона Несправність ударника або ударно-спусково-го механізму

Забруднення або застигання мас-тила | Перезарядити автомат і продовжувати стрільбу

При повторенні затримки оглянути і прочистити ударник і ударно-спуско-вий механізм; якщо вони поламані або спрацьовані, відправити до ремонтної майстерні

Невнимания гільзи.

Гільза у патроннику, черговий патрон утк-нувся в неї кулею. Рухомі частини зу | Брудний патрон або забруднення патронника

Забруднення або | Відвести рукоятку затвор-ної рами назад і, утримую-чи її в задньому положен-ні, відокремити магазин і вийняти уткнутий патрон

пинилися у серед-ньому положенні | несправність ви-кидача (послаб-лення пружини) | Вийняти затвором або шом-полом гільзу з патронника, продовжувати стрільбу

При повторенні затримки

прочистити патронник і паТрони

Оглянути і прочистити від бруду викидач і продовжу-вати стрільбу

В разі несправності вики-

дача автомат відправити до ремонтної майстерні

Невикидання гільзи.

Гільза не викинута зі ствольної коробки, а залишилася в ній по-переду затвора або-дослана затвором на-зад у патронник | Забруднення час-тин, що гнуться, газових шляхів або патронника

Забруднення або несправність ви-кидача | Відвести рукоятку затвор-ної рами назад, викинути гільзу і продовжити стрільбу

При повторенні затримки прочистити газові шляхи, частини, що гнуться, і па-тронник; частини, що

гнуться, змастити

При несправності викидача

автомат відправити до ре-монтної майстерні

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ КОРИСТУВАННІ АВТОМАТОМ

При користуванні автоматом треба суворо дотриму-ватися заходів безпеки. Перед початком занять перевіри-ти,


Сторінки: 1 2