Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

АНАЛІЗ ФОРМИ БАЛАНСУ

Робота

з дисципліни фінансовий аналіз

Зміст:

Аналіз форми балансу ……………………………………………………3

Горизонтальний аналіз …………………………………………………..5

Вертикальнй аналіз ………………………………………………………9

Аналіз з використанням аналітичних коефіціентв ………………….13

Типи фінансової стійкості ………………………………………………18

Аналіз ліквідності балансу підприємства……………………………..23

Розрахунок коефіціентів ліквідності …………………………………..26

Аналіз звітупро фінансовий результат ………………………………..27

- факторний аналіз прибутку …………………………………………..29

- вплив факторів на величину чистого прибутку …………………...31

- коефіціент рентабельності …………………………………………….34

АНАЛІЗ ФОРМИ БАЛАНСУ

Економічний аналіз фінансування господарської діяльності підприємства

Починається з оцінки його фінансового стану за даним балансу , проте проводять такі досліди за один період немає сенсу. Доцільно аналізувати порівняльні дані, які включають в себе показники за два або більше періоди, це дає можливість виявляти такі тенденції, що в свою чергу дозволяють ідентифікувати фактори котрі є визначальними в діяльності підприємства. Крім того не всі показники які розраховуються на основі фінансової звітності мають важливе значення самі по собі, значно важливішою є їхня динаміка ( якісно та кількісно виражені), а також оцінка взаємозв’язків з іншими показниками.

Аналіз структури статей балансу і динаміка змінюють здійснення за допомогою :

Проведення аналізу за даними балансу без попереднього зміну балансових статей.

Проведення аналізу, в такий спосіб досить трудомістка операція, яка часто буває малоефективна, це пояснюється тим, що наявність великої кількості розрахункових показників не дозволяє виявити основні тенденції у зміни фінансового стану підприємства.

Проведення аналізу ущільненого порівняльного аналітичного балансу який утворюється внаслідок аналітичних деяких однорідних елементів балансових статей.

Проводять додаткове корегування статей балансу на індекс інфляції з подальшим агрегуванням статей у необхідному аналітичному розрізі.

Використання порівняльного аналітичного балансу дозволяє визначати такі величини

Відносну величину структур балансу – це частка статті активу або пасиву в майні підприємства.

Показники абсолютного приросту, вони характеризують кількісно і якісно зміни, що відбулися по кожній статті.

Показник , який відображають відносно змін статей балансу за звітній період по відношенні до базового.

Базовий темп зростання.

Примітки :

Групування статей у порівнянні здійснюється взаємозалежно від значимості тієї чи іншої статті для конкретного випадку і є не формалізованою принадою.

Проведення аналізу ПАБ включає в себе :

Горизонтальні;

Вертикальний;

Аналіз з використання аналітичних коефіцієнтів.

Основним звітним документом фірми є бухгалтерський баланс, який являє собою моментальний знімок фінансово-господарського стану фірми на певну дату. Баланс дозволяє зробити оцінку найсуттєвіших ознак фірми. Саму процедуру оцінок прийнято називати читанням балансу. Вміння читати баланс – важлива професійна характеристика фінансиста, яка надає йому можливість складати прогнозні баланси й управляти найважливішими фінансовими параметрами фірми. До того ж, вміння читати фінансові звіти допомагає фінансовому аналітику скласти правильну думку про фінансовий стан і виробничу діяльність інших компаній.

Баланс – звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал.

Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.

Як і будь-яка форма фінансової звітності, баланс включає заголовок, основні її елементи (класи) та підкласи. У заголовку наводиться:

- назва підприємства, його організаційно-правова форма та місце знаходження;

- назва звіту;

- дату, на яку складено звіт;

- валюта, в якій складено звіт та рівень її точності.

Для вивчення фінансового стану підприємства необхідна інформація про економічні ресурси, що ним контролюються, його фінансову структуру, ліквідність та платоспроможність, а також здатність адаптуватись до змін середовища, в якому воно функціонує.

Елементами балансу, безпосередньо пов’язаними з визначенням фінансового стану підприємства та змін в ньому, є:

· активи;

· зобов’язання;

· власний капітал.

Активи і зобов’язання не підлягають згортанню, за винятком випадків, передбачених окремими стандартами.

Підсумок активів балансу повинен дорівнювати сумі зобов’язань та власного капіталу.

При аналізі балансу підприємства рекомендується використовувати горизонтальний і вертикальний аналіз фінансової звітності.

Горизонтальний аналіз

Горизонтальний аналіз полягає у співставленні фінансових даних підприємства за 2 періоди у відносному та абсолютному вимірюваннях таблиця 1.1.

Таблиця 1.1.

Горизонтальний аналіз балансу

Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | Абсолютне відхилення | Відносне відхилення

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

1. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість | 010 | 26,7 | 16,4 | -10,3 | -38,576779

первісна вартість | 011 | 41,3 | 41,3 | 0 | 0

накопичена амортизація | 012 | 14,6 | 24,9 | 10,3 | 70,54794521

Основні засоби:

залишкова вартість | 030 | 1408,4 | 1401,6 | -6,8 | -0,48281738

первісна вартість | 031 | 4024 | 4119,6 | 95,6 | 2,375745527

знос | 032 | 2615,6 | 2718 | 102,4 | 3,914971708

Усього за розділом 1 | 080 | 1435,1 | 1418 | -17,1 | -1,1915546

2. Оборотні активи

Запаси

виробничі запаси | 100 | 627,7 | 1118,2 | 490,5 | 78,14242473

готова продукція | 130 | 40,3 | 0 | -40,3 | -100

товари | 140 | 1,6 | 1,6 | 0 | 0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість | 160 | 115,8 | 280,8 | 165 | 142,4870466

первісна вартість | 161 | 115,8 | 280,8 | 165 | 142,4870466

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом | 170 | 0 | 4,5 | 4,5

за виданими авансами | 180 | 2,1 | 0 | -2,1 | -100

Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 20,8 | 64,9 | 44,1 | 212,0192308

Грошові кошти та їх еквіваленти

в національній валюті | 230 | 1,4 | 13,5 | 12,1 | 864,2857143

Інші оборотні активи | 250 | 45,2 | 0 | -45,2 | -100

Усього за розділом 2 | 260 | 899,9 | 1483,5 | 583,6 | 64,85165018

Баланс | 280 | 2335 | 2901,5


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9