Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Зміст

ст.

Вступ | 4

Розділ І. Теоретичні основи організації бухгалтерського обліку та контролю в бюджетних установах | 7

1. Роль і завдання бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами та особливості його організації. | 7

1.1. Кошториси доходів і видатків бюджетних установ | 18

2. Особливості організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах | 22

2.1. Основні принципи і методи фінансування бюджетних установ | 22

2.2. Облік фінансування за відомчою структурою | 28

2.3. Облік фінансування через органи Державного казначейства | 35

2.4. Облік операцій на поточних (бюджетних) рахунках у банках та реєстраційних рахунках в органах Державного казначейства | 40

3. Характеристика діяльності управління житлово-комунального господарства Івано-Франківської облдержадміністрації, правове забезпечення організації обліку. | 44

Розділ ІІ. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах | 56

1. Облік грошових коштів | 56

2.1. Облік розрахунків з оплати праці | 77

2.2. Оподаткування бюджетних установ та облік розрахунків за платежами в бюджет | 115

2.3. Облік розрахунків з підзвітними особами | 121

2.4. Облік розрахунків з відшкодування завданих збитків | 126

2.5. Облік розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами | 129

2.6. Облік зобов'язань розпорядників бюджетних коштів | 131

3. Облік необоротних активів, матеріальних запасів | 134

3.1. Синтетичний облік надходження та оприбуткування основних засобів. | 134

3.2. Аналітичний та інвентарний облік основних засобів | 143

3.3. Облік зносу основних засобів | 148

3.4. Облік ремонту і модернізації основних засобів | 151

3.5. Облік вибуття і списання основних засобів | 153

3.6. Облік орендних операцій | 158

3.7. Облік матеріалів за місцем надходження та зберігання (складський облік) | 172

3.8. Аналітичний облік матеріалів у бухгалтерії | 175

3.9. Синтетичний облік виробничих запасів і господарських матеріалів | 180

3.10. Облік малоцінних ma швидкозношуваних предметів | 186

4. Облік доходів і видатків спеціального фонду | 191

5. Організація обліку в умовах АРМ бухгалтера | 202

6. Звітність бюджетних установ | 220

Розділ ІІІ. Організація контролю за діяльність бюджетних установ. | 250

1. Інвентаризація в системі фактичного контролю. | 250

2. Meтодика проведення ревізій в бюджетних установах. | 262

2.1. Ревізія фінансування та виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ | 263

2.2. Ревізія грошових коштів, банківських операцій | 273

2.3. Ревізія розрахунків | 285

2.4. Ревізія необоротних активів і матеріальних запасів | 309

2.5. Ревізія коштів спеціального фонду | 319

2.6. Ревізія фінансово-господарської діяльності органів державного управління | 324

2.7. Ревізія стану бухгалтерського обліку і достовірності звітності | 330

Висновок | 337

Список використаної літератури | 340

Додатки | 351

Вступ

Поняття обліку є досить широким і багатогранним, оскільки він пов’язаний з господарською діяльністю людей. Необхідність в обліку виникла в глибоку давнину в процесі матеріального виробництва, а господарська діяльність сприяла його поширенню.

Бухгалтерський облік – це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність бюджетної установи зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Бухгалтерський облік бюджетних установ повинен забезпечити систематичний контроль за виконанням кошторисів доходів та видатків установ, станом розрахунків з підприємствами, організаціями і працівниками цих установ, станом розрахунків з підприємствами, організаціями і працівниками цих установ, використанням матеріальних грошових ресурсів та їх збереження, має сприяти поліпшенню фінансово-господарської діяльності та розвитку соціальної сфери установ.

Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності в бюджетних установах є надання користувачам для прийняття рішень повної правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище результати діяльності та рух коштів установи.

В Україні функціонують близько 40 тисяч установ бюджетних різного профілю, які повністю або частково утримуються за рахунок державного чи місцевих бюджетів. Фінансово-господарська діяльність бюджетних установ характеризується особливостями, які впливають на методику і організацію бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський обліку виконує свої конкретні задачі, має специфічні об’єкти, ведеться за окремим планом рахунків на балансі, який відрізняється від балансу госпрозрахункових підприємств і організацій. Зміни, що відбуваються в галузях невиробничої сфери за умов переходу до ринкової економіки, потребують адекватного нормативно-правового забезпечення, в тому числі й бухгалтерського обліку.

Згідно з урядовою програмою реформування бухгалтерського обліку впроваджено нову економічну класифікацію видатків бюджетних установ, кошторис доходів і видатків, план рахунків і порядок його застосування, баласт та інші форми місячної і квартальної звітності.

В умовах широкого спектру діяльності бюджетних установ фахівець бухгалтерсько-економічного апарату має не тільки здійснювати обліковий процес, але і в повній і достатній мірі впливати на зміцнення фінансово-економічного стану установи, своїми діями уникати ймовірних недоліків та ризиків, що призводять до порушень і втрат фінансових ресурсів. Все це вказує на необхідність досконалого знання вимог законодавства, яке можна досягнути за умов постійного отримання потрібної і повної інформації.

Бухгалтерський облік бюджетних установ перевіряється органами державної контрольно-ревізійної служби. Перевірки є планові і позапланові.

Основним завданням ревізії витрат на утримання установ і організацій бюджетної сфери є визначення обґрунтованості планового об’єму видатків, виявлення зайвих асигнувань, знаходження резервів мобілізації додаткових грошових ресурсів для покращення діяльності, контроль за плануванням видатків на утримання установ та організацій бюджетної сфери здійснюється за відповідними кодами її класифікації.

В умовах кризових явищ в економіці і дефіциту бюджетних коштів актуальним є контроль за їх використанням в установах і організаціях, які фінансуються з державного бюджету. Таму в комплексі проблем, які стосуються удосконалення системи державного управління в Україні, важлива роль відводиться організації контролю та підвищенню його дієвості і результативності.

Метою магістерського дослідження є систематизація теоретичних аспектів організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах, вивчення аналітичних відомостей практичної діяльності конкретної установи, а також вивчення правового забезпечення організації обліку бюджетних установ та систематизація організації