Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

ЗМІСТ

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

На тему:

“Облік , аудит та аналіз виробничих витрат: управлінський аспект”

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………….....4

1. Огляд нормативно-правової бази з питань обліку, аналізу і контролю витрат

1.1. Нормативно-правова база з питань обліку і контролю витрат………...6

Висновки по пункту (1.1.)…………………………………………………….8

1.2. Огляд літературних джерел з обліку, аналізу і контролю витрат ….…8

Висновки по пункту (1.2.)…………………………………………………….18

1.3. Необхідність дослідження обраної теми……………………………..…19

Висновки по першому розділу………………………………………………..20

2. Аналіз фінансово-господарської діяльності ПП «Модератор»

2.1 Характеристика діяльності ПП « Модератор»………………………… 21

Висновки по пункту (2.1.)…………………………………………………….22

2.2 Аналіз фінансового стану об’єкту дослідження……………………..….22

Висновки по пункту (2.2.)…………………………………………………….24

2.3. Аналіз витрат основної діяльності………………..…………………..…25

Висновок по другому розділу………………………………………………..36

3. Облік і контроль витрат основної діяльності підприємства

3.1. Облік прямих матеріальних витрат………………………………..……37

Висновки по пункту (3.1.)…………………………………………………….43

3.2. Облік витрат на оплату праці та відрахувань з неї………………...…..43

Висновки по пункту (3.2.)

3.3 Контроль витрат на підприємстві. Автоматизація обліку витрат на підприємстві ПП. «Модератор»…………………………………...............48-49

Висновки до пункту (3.3)………………………………………………………58

3.4 Особливості ведення бухгалтерського та податкового обліку витрат. Управлінський аспект…………………………………………………...…......59

Висновки до пункту (3.4)……………………………………………….…75-76

3.5. Економічна оцінка заходів з охорони праці в ПП «Модератор»………76

Висновки по третьому розділу…………………………………………………83

Висновки……………………………………………………………….………....84

Список літератури…………………………………………………..…………....87

Додатки

Додаток 1. Техніко-економічні показники діяльності ПП « Модератор»

за 2007 та 2008 роки………………….…………………………......90

Додаток 2. Аналіз структури експлуатаційних витрат підприємства за

2007-2008 рр………………………………………………………...91

Додаток 3. Кореспонденція рахунків з обліку списання запсів……………....92

Додаток 4. Кореспонденція рахунків з обліку витрат на оплату

праці та відрахувань з неї………………………………………......93

Додаток 5. Інформаційні зв’язки по обліку витрат на виробництво…….........94

Додаток 6. Розбіжності у визначені витрат у бухгалтерському та

податковому обліку ……………………………...……………........95

Облікова політика………………………………………………………………...97

Статут……………………………………………………………………………..103

Вступ

В сучасних умовах становлення ринкових відносин в Україні підвищується значимість достовірної не упередженої інформації про фінансовий стан підприємства та результати діяльності підприємства. На підставі цієї інформації можна отримати висновки, які надають можливості приймати економічно обґрунтовані рішення як кредиторам, інвесторам та іншім фізичним та юридичним особам, так і менеджерам самого підприємства.

Для прийняття оптимальних управлінських та фінансових рішень необхідно знати свої витрати і у першу чергу розбиратися в інформації про виробничі витрати. Аналіз витрат допомагає з'ясувати їхню ефективність, установити чи не будуть вони надмірними, регулювати й контролювати витрати, планувати рівень прибутку й рентабельності виробництва.

У магістерській роботі висвітлено питання обліку, аналізу та контролю витрат на ПП „Модератор” та особливості ведення бухгалтерського та податкового обліку витрат.

Одним із основних об’єків дослідження у магістерській роботі є витрати підприємства.

Відповідно до мети дослідження були визначені такі основні завдання:

а) організація обліку витрат ПП „Модератор”

б) аналіз фінансового стану підприємства;

в) аналіз витрат;

г) пошук розбіжностей між бухгалтерським та податковим обліком.

Для досягнення поставленої мети були використані нормативні і законодавчі акти, праці спеціалістів і науковців, статистичні дані, дослідницькі статті в періодичній літературі. Крім цього використовувалися також практичні дані ПП „Модератор”, фінансова звітність і усні консультації працівників.

Дана робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку літератури та додатків.

Перший розділ присвячений теоретичним аспектам обраної теми. В ньому розглянуті нормативно-правові і літературні джерела стосовно обліку, аналізу, аудиту витрат підприємства, обґрунтована необхідність дослідження обліку, аналізу витрат .

В другому розділі проводиться загальна організаційно-економічна характеристика ПП „Модератор”, аналіз фінансового стану підприємства та аналіз витрат за 2007-2008 роки.

В третьому розділі викладена методика проведення обліку витрат, контроль та ревізія витрат та пропозиції щодо запровадження на підприємстві автоматизованої системи обліку витрат, висвітлене питання особливостей ведення бухгалтерського та податкового обліку, а також викладений управлінський аспект і оцінка заходів з охорони праці в ПП «Модератор».

РОЗДІЛ 1.

Огляд нормативно - правової бази з питань обліку, аналізу і контролю витрат

1.1 Нормативно – правова база з питань обліку і контролю витрат.

Правові основи .регулю-вання, організації, ведення бухгалтерського обліку і скла-дання фінансової звітності визначені Законом України «Про бухгалтер-ський облік і фінансову звіт-ність в Україні», а також при-йнятими П(С)БО в Україні.

Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» є базовим законом в сфері бухгалтерського обліку. Саме в відповідності до цього Закону розробляються нормативно-правові акти, які регулюють діяльність бухгалтерії, визначають принципи її роботи [1].

В Законі України « Про оподаткування прибутку підприємства» в статті 4 зазначено, що в склад валових витрат включаються суми будь-яких витрат, сплачених на протязі звітного періоду в зв’язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажу продукції та охороною праці, суми засобів, внесених в страхові резерви; суми безнадійної заборгованості в частині, яка не була віднесена до валових витрат; суми витрат, пов’язаних з покращенням основних фондів; витрати на забезпечення найманих працівників спеціальним одягом, взуттям, необхідним для виконання професійних обов’язків, та продуктами спеціального призначення; витрати, пов’язанні з науково-технічним забезпеченням господарської діяльності; будь-які витрати, пов’язанні з утриманням основних фондів, транспортування . До складу валових витрат відносяться суми зборів на обов’язкове пенсійне державне страхування та соціальне страхування; командировочні витрати фізичних осіб; будь-які витрати сплачені на протязі звітного періоду в зв’язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, а у нашому випадку наданням електромонтажних послуг продажу електро продукції в тому числі витрати на придбання модернізованого електромонтажного обладнання; суми засобів, внесених в страхові резерви; суми безнадійної заборгованості в частині, яка не була віднесена до валових витрат; будь-які витрати, пов’язанні з придбанням ліцензій та інших спеціальних дозволів [2].

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємств усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ) та її розкрит-тя у фінансовій звітності регламентуються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» (надалі Положення).

Відповідно до п. 6 Положення витратами звітного періоду визнається зменшення активів або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25