Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Зміст

Зміст

Вступ

Планування аудиторської перевірки………………………………………

Знайомство з бізнесом клієнта……………………………………………...

Загальні економічні фактори і умови в галузі, що впливають

на бізнес клієнта…………………………………………………………….

Важливі характеристики суб’єкта, його бізнесу, результати

фінансово-господарської діяльності……………………………………….

Перелік основних нормативних документів, що регулюють

діяльність суб’єкта та встановлюють правила ведення

бухгалтерського обліку та відображення у фінансовій звітності

об’єкта аудиту………………………………………………………………

Загальний рівень компетентності керівництва……………………………

Розуміння системи бухгалтерського обліку і внутрішнього

контролю……………………………………………………………………

Оцінка роботи бухгалтерської служби на підприємстві………………….

Попереднє ознайомлення з системою внутрішнього

контролю (середовищем контролю та процедурами контролю)………...

Облікова політика, що застосовується суб’єктом та її зміни……………..

Ризик і суттєвість:……………………………………………………………

Оцінка аудиторського ризику та його складових: властивого

та ризику контролю………………………………………………………

Встановлення рівнів суттєвості для цілей аудиту.

Основні завдання аудиторської перевірки власного капіталу……………

Типові порушення в системі контролю, веденні бухгалтерського

обліку та відображенні власного капіталу у фінансовій

звітності (складається класифікатор виявлених порушень)……………..

Аналітичні процедури для визначення основних тенденцій стану

і руху власного капіталу……………………………………………………

Визначення складних областей перевірки власного капіталу……………

Програма аудиторської перевірки власного капіталу……………………

Оцінка системи внутрішнього контролю………………………………….

Основні завдання СВК (будуються відповідно до напрямків

контролю), процедури контролю, які можна застосовувати

щодо

власного капіталу……………………………………………………..

Оцінка СВК власного капіталу…………………………………………….

Опис ведення обліку та контрольних процедур для об’єкта

дослідження…………………………………………………………………

Перелік та короткий опис основних первинних документів,

реєстрів обліку та звітності, що використовуються для ведення

обліку і контролю власного капіталу……………………………………...

Проведення тестів узгодженості:…………………………………………..

Процедури контролю повноти та точності даних………………………...

Процедури контролю за дотриманням законності господарських

операцій……………………………………………………………………..

Процедури контролю за збереженням первинних документів

та реєстрів……………………………………………………………………

Складання висновку щодо ефективності системи внутрішнього

контролю……………………………………………………………………..

Перевірка по суті…………………………………………………………….

Перевірка статутного капіталу……………………………………………...

Аудит резервного капіталу…………………………………………………

Аудит нерозподіленого прибутку…………………………………………..

Завершення аудиторської перевірки………………………………………..

Протокол виявлених помилок та порушень……………………………….

Пропозиція бухгалтеру підприємства виправлення в

бухгалтерському обліку та фінансовій звітності відхилень,

виявлених в ході перевірки…………………………………………………

Порівняння сум відхилень із рівнем суттєвості…………………………...

Аудиторський висновок відповідно до Міжнародних Стандартів

аудиту……………………………………………………………………….

Список використаної літератури………………………………………………….

Додаток А Статут

Додаток Б Наказ про облікову політику

Додаток В Форма №1 «Баланс»

Додаток Г Форма № 2 «Звіт про фінансові результати»

ВСТУП

Аудит - процес за допомогою якого компетентно незалежна особа збирає і оцінює докази про інформацію, що піддається кількісній оцінці по відношенню до економічного агента, з метою визначення і складання звіту про відповідність інформації, що піддається кількісній оцінці встановленим критеріям (якими виступають П(С)БО і МСБО).

Проведення аудиту регламентується чинним законодавством, зокрема Законом України « Про аудиторську діяльність», а основною передумовою його здійснення є взаємна зацікавленість засновників, держави і самого аудитора в забезпеченості реальності й достовірності фінансової звітності.

Основною метою аудиторської перевірки є формування професійної думки аудитора щодо достовірності та повноти відображення даних про господарські факти, явища і процеси у документах підприємства. Правильність складання фінансової звітності та в цілому ведення бухгалтерського обліку.

Метою написання курсової роботи є дослідження організації аудиторської перевірки власного капіталу ВАТ «Калуського автотранспортного підприємства».

З огляду на це в роботі поставлено такі основні завдання:

вивчити особливості галузі діяльності суб'єкта дослідження;

дати характеристику загальної направленості фінансово-господарської діяльності підприємства;

? проаналізувати діючу облікову політику на підприємстві;

? вивчити організацію обліку та контролю власного капіталу;

? перевірити достовірність відображення показників власного капіталу в обліку і звітності, встановлення законності й правильності його формування;

- перевірити стабільність величини статутного капіталу, його відповідності розміру, визначеному установчими документами;

Розділ 1 Планування аудиторської перевірки

1.1 Знайомство з бізнесом клієнта:

1.1.1 Загальні економічні фактори і умови в галузі, що впливають

на бізнес клієнта.

Автотранспортні підприємства створені для задоволення потреб фізичних та юридичних осіб у перевезенні вантажів та пасажирського перевезення.

Дана діяльність, більш ніж інші види господарської діяльності, пов'язана з можливістю заподіяння шкоди здоров'ю і життю людей, з експлуатацією джерел підвищеної небезпеки. Порівняно з іншими сферами господарювання вона особливо старанно врегульовується нормативними актами.

Перевезення та надання автотранспортних послуг регулюється багатьма законодавчими актами.

В наш час в Україні є досить багато підприємств, які займаються наданням послуг по перевезенню, ВАТ «Калузьке автотранспортне підприємство» є одним із них, яке займає досить вагому частку в даному виду діяльності

в Івано-Франківській області. Проте, жостка конкуренція в даному бізнесі є досить відчутною.

Одним із важливих факторів впливу на діяльність перевезення є вплив вартості пального, яка відчутно зростає. Крім того враховуючи стан доріг в нашій державі автотранспорт має високий ризик поломки чи скоєння аварійних ситуацій та безпосередньо аварій. Саме тому з 2008р. державою запроваджено обов’язкове страхування цивільної відповідальності, що значною мірою збільшило витрати автотранспортних підприємств.

1.1.2 Важливі характеристики суб'єкта, його бізнесу, результати фінансово-господарської діяльності

Дана курсова робота написана на прикладі Відкритого Акціонерного Товариства «Калуське автотранспортне підприємство», яке діє на підставі статуту. (Додаток А).

ВАТ «Калуське автотранспортне підприємство» створено регіональним відділенням Фонду державного майна України по Івано-Франківській області і є правонаступником державного ВАТ «Калуське автотранспортне підприємство»

На фірмі працюють досвідчені висококваліфіковані працівники, що підтверджується довір'ям до неї з боку фірм постачальників і покупців.

Товариство створене з метою отримання прибутку від фінансово-господарської діяльності і задоволення на їх основі інтересів акціонерів, а також економічних і соціальних інтересів трудового колективу Товариства.

Предметом діяльності товариства є:

Здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом.

Виконання замовлень підприємств, організацій та населення в наданні транспортних послуг.

Надання послуг по ремонту автомобілів та агрегатів.

Надання сервісних послуг по обслуговуванню автомобілів.

Здійснення станційного обслуговування пасажирів з наданням відповідного комплексу послуг.

Створення спільних підприємств, малих підприємств, товариств з обмеженою відповідальністю.

Проведення будівельно-ремонтних робіт. Ремонт та будівництво доріг.

Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, має свій розрахунковий рахунок в установах банку та печатку зі своїм найменуванням, штампи та інші реквізити, від свого імені укладає договори, набуває майнові і немайнові права, несе зобов’язання, виступає позивачем і відповідачем в суді.

Товариство є власником свого майна і здійснює

права власності у відповідності з напрямками статутної діяльності. Джерелами формування майна Товариства є : грошові і матеріальні вклади, доходи отримані від реалізації


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15