Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Розділ 1

Реферат

Інформаційне забезпечення та організація технологічного процесу автоматизації обліку заробітної плати

План

1.Загальна побудова та організація автоматизованого розв’язування задач з обліку заробітної плати.

2.Інформаційне забезпечення автоматизації обліку заробітної плати.

3.Організація технологічного процесу обробки інформації з обліку заробітної плати в умовах функціонування АРМ.

Загальна побудова та організація автоматизованого розв’язування задач з обліку заробітної плати.

Розрахунок з персоналом з оплати праці є найбільш масовим і трудомістким. Це пояснюється великою кількістю первинних документів за незначного обсягу вихідних форм, потребою виконання розрахунків і групувань даних за різними аналітичними ознаками, низьким коефіцієнтом складності розрахунків, переважанням задач прямого підрахунку тощо.

За автоматизованого розв’язання задачі з обліку праці та її оплати групуються в комплекси:

облік відпрацьованого часу й невиходів на роботу;

облік і контроль виробітку та заробітної плати робітників-відрядників;

облік і нарахування погодинної та інших видів оплати;

розрахунки різних видів відрахувань з заробітної плати;

аналітичний облік з працівниками (за видами нарахувань і відрахувань);

складання зведень розподілу заробітної плати за відповідними групувальними ознаками;

формування зведених реєстрів;

розрахунок оподаткованої бази з фонду оплати праці;

облік депонованої заробітної плати.

Автоматизація обробки інформації обліку праці і заробітної плати сприяє скороченню матеріальних і трудових затрат на збір, обробку та аналіз даних, необхідних для правильного ведення облікової роботи бухгалтерією та прийняття управлінських рішень керівництвом підприємства.

Комплекс задач з обліку праці і заробітної плати не являється уособленою системою, а функціонує в тісній взаємодії з ділянками обліку фінансово-розрахункових операцій, витрат на виробництво, зведеного обліку та складання звітності та підсистемою обліку та управління кадрами. Головними принципами, на яких базується така взаємодія є:

наявність зворотного зв’язку;

використання результатної інформації однієї ділянки обліку в якості вхідної для іншої ділянки;

спільність деяких джерел інформації для кількох ділянок обігу;

спільність деяких первинних та результатних носіїв інформації для кількох ділянок обліку;

уніфікованість систем кодування інформації, що використовується на взаємопов’язаних ділянках обліку;

єдність систем показників, що характеризують конкретний об’єкт та управління і використовуються на взаємозв’язаних ділянках обліку.

Комплексом задач обліку фінансово-розрахункових операцій використовується інформація про виплати заробітної плати через касу та розрахунковий рахунок, нарахування та сплату страхових внесків тощо, отримана з ділянки обліку праці і заробітної плати.

Комплекси задач обліку витрат на виробництво та зведеного обліку і складання звітності з цієї ж ділянки отримують дані про нарахування зарплати за кореспондуючими рахунками та кодами витрат, а також утримання із зарплати.

Підсистема обліку і управління кадрами, як і ділянка обліку праці і заробітної плати акумулює інформацію про середньоспискову чисельність робітників за звітний період, зміни в кількості та структурі.

Інформаційне забезпечення автоматизації обліку заробітної плати.

Основним первинним документом з обліку праці і основної заробітної плати робітника-відрядника на індивідуальних виробництвах є наряд ( ф.DB 1301).

Доплати до основних відрядних розцінок за роботи, що виконуються у зв’язку з відхиленням від встановленого технологічного процесу, оформляються доплатними листами (ф.DB 1307). Ці роботи зумовлюють додаткові витрати робочого часу порівняно зі встановленою нормою.

Первинним документом з обліку і оплати простоювання не з вини робітника служить лист про простоювання (ф. Т-16, машинний код DB 1305). Розрізняються простоювання із внутрішніх та зовнішніх причин.

Внутрішніми причинами простоювань вважаються різні виробничі неполадки (невчасний або недоброякісний ремонт обладнання, несвоєчасне подання сировини і матеріалів, відсутність необхідних пристроїв), а зовнішніми причинами – затримка поставки матеріалів, сировини, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, палива постачальником, відключення електроенергії тощо.

У разі, коли стався частковий брак продукції з вини працівника, оплата праці винуватця відбувається залежно від ступеня придатності продукції за зниженими розцінками.

Якщо ж брак виник внаслідок прихованого дефекту в матеріалі, що оброблявся, тобто не з вини працівника , оплата йому здійснюється в повному розмірі за нормальними розцінками. В обох випадках складається Акт про брак (ф. Т-46, машинний код DB 1309).

Для робітників-погодинників облік явок на роботу і використання робочого часу ведеться за кожну зміну в табелі (ДВ 1304).

Під час машинного розв’язування комплексу задач ділянки обліку праці і заробітної плати з первинних документів створюються масиви.

Бухгалтерський облік розрахунків з оплати праці та утримань із заробітної плати ведеться на рахунках 66 „Розрахунки з оплати праці”, 64 „Розрахунки за податками й платежами” та 65 „Розрахунки за страхуванням” в таких субрахунках:

661 „Розрахунки за заробітною платою”;

662 „Розрахунки з депонентами”;

6411 „Податок з доходів фізичних осіб”;

651 „За пенсійним забезпеченням;”

652 „За соціальним страхуванням”;

653 „За страхуванням на випадок безробіття”;

654 „За індивідуальним страхуванням”

655 „За страхуванням майна”.

На субрахунках рахунку 65 „Розрахунки за страхуванням” ведеться аналітичний облік в розрізі виду субконто „Податки і відрахування”, якому відповідає однойменний довідник.

Першим етапом з автоматизації обліку оплати праці є заповнення довідника „Працівники”.

Для внесення працівників у цей довідник необхідно заповнити „Наказ про прийняття на роботу”.

„Документи” - „Кадрові документи” - „Накази” - „Наказ про прийняття на роботу”.

В цьому наказі заповнюються такі розділи:

загальний,

розрахунковий,

кадрові дані,

податок з доходів фізичних осіб,

коментарі.

Для отримання детальної інформації про конкретного працівника, записаного в Довіднику „Працівники” необхідно по прізвищу даного працівника натиснути 2 рази лівою клавішею миші, після цього на екрані монітора з’явиться таблиця по даному працівнику, як включає слідуючи розділи:

загальний,

розрахунок,

інші реквізити,

банківські,

освіта,

сімейний стан та військовий облік,

зовнішні реквізити.

Незаповнені реквізити в даному Довіднику слід заповнити автоматично з використанням інших довідників або в ручну.

Діалогове вікно перегляду і редагування даних по конкретному співробітнику має чотири закладки:

1. Загальні з такими реквізитами:

Табельний номер – вказується індивідуальний табельний номер працівника відповідно до прийнятої на підприємстві системи кодування;

П.І.П – вказується прізвище та ініціали співробітника;

Посада – записується посада, яку займає працівник на підприємстві;

Фірма, в


Сторінки: 1 2 3