Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Реферат

Інформаційне забезпечення та організація технологічного процесу обробки інформації з автоматизації фінансово-розрахункових операцій

ПЛАН.

1. Загальна побудова та організація автоматизованого розв’язування задач з обліку коштів, фінансово-розрахункових операцій.

2. Інформаційне забезпечення автоматизації обліку коштів, фінансово-розрахункових операцій.

3.Організація технологічного процесу обробки інформації з фінансово-розрахункових операцій.

Загальна побудова та організація автоматизованого розв’язування задач з обліку коштів, фінансово-розрахункових операцій.

Основними завданнями бухгалтерського обліку фінансово –

розрахункових операцій є:

- забезпечення контролю за зберіганням грошових коштів у касі та інших коштів;

контроль виконанням касової розрахункової дисципліни;

контроль за правильністю, своєчасністю і повнотою розрахунків;

аналіз і контроль ефективності використання власних грошових
коштів і кредитів;

Комплекс завдань з обліку фінансово – розрахункових операцій
тісно пов’язаний із АРМ бухгалтерів, які ведуть слідуючи види облікових робіт:

облік необоротних активів;

облік запасів ( супровідні документи на надходження товарів від постачальників та відпуск покупцям ) ;

облік власного капіталу і забезпечення зобов’язань ( відомості

приймання вступних і пайових внесків та вартості членських

кооперативних книжок ) ;

облік зобов’язань ( платіжні відомості на виплату з/плати );

облік витрат підприємства ( рахунки на оплату за житлово-комунальні послуги, орендна плата, % за користування кредитами банку ) ;

облік доходів і результатів діяльності ( відображення в складі доходу виручки від реалізації товарів, одержані штрафи , пеня , неустойка та ін.).

При автоматизованому обліку фінансово-розрахункових операцій слід виділити три взаємопов’язаних комплекси завдань :

облік касових операцій ;

облік банківських і кредитних операцій ;

облік розрахункових операцій.

Інформаційне забезпечення автоматизації обліку коштів, фінансово-розрахункових операцій.

Інформаційне забезпечення вирішення на ЕОМ комплексу завдань з обліку фінансово - розрахункових операцій включає нормативно-довідкову та оперативну інформацію.

Нормативно - довідкова інформація вводиться у внутрішньомашинну іінформаційну базу ЕОМ шляхом створення довідників нормативно-довідкової інформації.

Приклади нормативно-довідкової з обліку фінансово-розрахункових

операцій : ліміт готівки в касі ; № поточного рахунку в банку даної фірми; ставки податків та розміри штрафних санкцій; терміни перерахування податків до бюджету та обов’язкових платежів.

Оперативна інформація вводиться у внутрішньомашинну інформаційну базу ЕОМ слідуючими способами :

1) безпосередньо із первинних документів, якщо вони сформовані на ЕОМ ( наприклад, касові ордери, платіжні доручення ) ;

2) шляхом введення інформації через журнал операцій ;

3) при автоматичному одержанні інформації із інших комплексів завдань

( наприклад, рахунок-фактура на оприбуткування товарів від постачальника із комплексу “ Автоматизація обліку товарів і тари “.

Організація технологічного процесу обробки інформації з фінансово-розрахункових операцій.

ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ.

Для здійснення розрахунків готівкою кожне підприємство повинне

мати касу і вести касову книгу .

Готівка може надходити до каси підприємства з обслуговуючого
банку чи від покупців за іншими підставами.

Основними документами, що оформлюють оприбуткування і витрачання коштів з каси підприємства, є прибуткові і видаткові касові ордери.

Для обліку наявності і руху наявних коштів у типовій конфігурації використовуються субрахунки 301” Каса в національній валюті “ і 302 “Каса в іноземній валюті “.

Для автоматичного оформлення операцій, пов’язаних з надходженням наявних коштів до каси підприємства в типовій конфігурації передбачено документ “ Прибутковий касовий ордер “, який може реєструвати різні за змістом операції. Реквізит “ Вид операцій “ екранної форми документа може приймати різні значення відповідно до порядку оприбуткування грошових коштів в касі.

1) від підзвітних осіб;

2) від покупців і замовників;

3) з поточного рахунку ;

4) з інших джерел.

При одержанні грошей від підзвітної особи реквізит “ Субконто “буде пропонувати вибір з довідника “працівники”, при надходженні грошей з банку – з довідника “ Рахунки нашої фірми “, в інших випадках – з довідника “ Контрагенти”.

В розділі” Аналітика” суми попереднього відвантаження, необхідні для правильного формування проведень по першій події , можуть бути розраховані автоматично чи безпосередньо зазначені в ручну в діалоговій формі документа.

Реквізит “Видатки ( доходи) “ групи “Валові доходи / видатки “може приймати значення : “+”= віднести операцію до валових витрат , “0”- не відносити ні до доходів , ні до витрат .

У реквізиті “ Субконто” вказується аналітика рахунку обліку валових доходів ( витрат ).

Для автоматичного оформлення операцій , пов’язаних з витрачанням грошових коштів з каси підприємства в типовій конфігурації передбачено документ “ Видатковий касовий ордер”. Перше поле цього документа призначене для введення номеру документу. причому першому документу автоматично присвоюється номер.

У другому полі вказується дата складання документа. Всі інші дані цього документа заповнюється аналогічно.

Слід відмітити , що у типовій конфігурації передбачена константа

“Проведення тільки касовими ордерами”. Якщо вона встановлена в зазначення “ Так”, то всі рухи наявних коштів підприємства повинні бути оформленні тільки касовими ордерами, оскільки проведення будь-яких інших документів, що оформляють оприбуткування або витрачання готівки з каси підприємства не викликає формування проведень в кореспонденції з розрахунком 30 “ Каса”.

В цьому випадку типова конфігурація буде містити повну інформацію для формування касової книги. В іншому випадку ( константа встановлена в значення “ НІ” ) для проведень, сформованих іншими документами, що оформлюють рух готівки, не можна встановити номер відповідного прибуткового (видаткового) касового ордера.

Всі надходження і витрачання готівки підприємства відображаються в касовій книзі.

Кожне підприємство веде лише одну касову книгу, яка повинна бути пронумерована, прошнурована й опечатана сургучевою або масничною печаткою. Кількість аркушів у касовій книзі завіряється підписами керівника і головного бухгалтера.

Записи до касової


Сторінки: 1 2 3 4