Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Реферат

Аналіз фінансової звітності

При аналізі фінансового стану застосовуються такі загальноприйняті методи, як:

1. Аналіз за допомогою коефіцієнтів.

2. Аналіз на підставі результатів попередніх років.

3. Аналіз на підставі даних галузевих показ-ників.

Розглядаючи запропоновану тему, у цій і по-дальших консультаціях ми приділимо увагу кож-ному з названих методів.

Отже,

Аналіз за допомогою коефіцієнтів

Цей метод дозволяє вивчити такі важливі ас-пекти фінансового стану і результатів діяльності підприємства, як: ліквідність, довгострокова платоспроможність, рентабельність, становище на ринку цінних паперів. Метод заснований на оцінці перелічених аспектів, яку здійснюють за допомо-гою фінансових коефіцієнтів, розрахованих на підставі даних, які наведені у формах фінансової звітності.

Узагальнену інформацію про коефіцієнти, які найчастіше розраховуються при аналізі вищезга-даних аспектів, можна подати у вигляді схеми:

Оцінка ліквідності підприємства

Ліквідність означає здатність перетворити ак-тив на гроші швидко і без втрат його ринкової вартості.

Оцінюючи ліквідність підприємства, аналізують його здатність своєчасно і в повному обсязі по-гасити поточні зобов'язання - короткострокову кредиторську заборгованість.

При оцінці ліквідності розраховують:

1. Коефіцієнт поточної ліквідності

2. Коефіцієнт швидкої ліквідності

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

4. Коефіцієнт обіговості запасів

5. Коефіцієнт обіговості дебіторської забор-гованості

6. Коефіцієнт обіговості кредиторської забор-гованості

Перші три коефіцієнти, які розраховуються на підставі даних форми №1 "Баланс" шляхом порівняння поточних активів і поточних зобов'язань підприємства, характеризують достатність поточ-них активів для погашення боргів протягом року. Четвертий, п'ятий і шостий коефіцієнти розрахо-вуються на підставі форми № 1 "Баланс" і форми № 2 "Звіт про фінансові результати". Ці коефі-цієнти дозволяють оцінити ефективність викори-стання активів.

Розглянемо склад поточних активів і поточних зобов'язань.

Поточні активи - це активи, які постійно обер-таються у процесі господарської діяльності підприємства. До поточних активів відносяться:

1. Оборотні активи Згідно з П(С)БО 2 "Ба-ланс" оборотні активи - це грошові кошти та їх еквіваленти, не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації або спожи-вання протягом операційного циклу або протя-гом 12 місяців з дати балансу. Облік цих активів відповідно до Інструкції № 291 ведеться на ра-хунках класу 2 "Запаси" і класу 3 "Засоби, розрахунки та інші активи". У Балансі вони відобра-жаються в рядках 100 - 260 розділу II Активу.

2. Витрати майбутніх періодів. Віднесення витрат майбутніх періодів до поточних активів пояснюється таким незважаючи на те що це витрати, оплачені наперед, тобто здійснені за-ради отримання прибутку, очікуваного в майбутньому, цілком імовірно, що частина цього при-бутку може бути отримана протягом одного року або операційного циклу підприємства Таким чи-ном, витрати майбутніх періодів зберігають гро-шові кошти підприємства.

Згідно з вимогою пункту 13 МСБО 13 "Подан-ня поточних активів і поточних зобов'язань" се-ред статей, що включаються до складу поточних активів, повинні бути витрати майбутніх періодів, які, як очікується, будуть повністю використані (списані) протягом одного року починаючи з дати балансу.

Відповідно до Інструкції № 291 витрати май-бутніх періодів ураховуються на однойменному рахунку 39 і згідно з П(С)БО 2 відображаються в розділі III Активу Балансу, у рядку 270. Прикла-дом таких витрат є витрати, пов'язані з підготов-чими роботами в сезонних галузях промисловості, з освоєнням нових виробництв і агрегатів, опла-чені авансом орендні платежі, оплата страхового поліса, передплата на газети, журнали, періодичні і довідкові видання та ін.

Отже, у рядку 270 Балансу у складі витрат майбутніх періодів ураховуються витрати, які підлягають списанню як протягом 12 місяців з дати балансу, так і в більш пізній час.

Доречно нагадати, що статті Балансу, які вклю-чають активи або зобов'язання, що підлягають використанню (погашенню) як протягом періоду менше 12 місяців з дати балансу, так і у більш тривалий період часу, повинні бути розкриті у примітках до фінансової звітності в тій їх частині, яка буде використана (погашена) протягом тер-міну, що перевищує 12 місяців з дати балансу.

Таким чином, інформацію про витрати май-бутніх періодів, які підлягають списанню протя-гом 12 місяців з дати балансу, можна отримати, використовуючи дані рядка 270 Балансу і при-міток до звітів.

У табл. 1 на підставі фрагмента Балансу зроб-лений розрахунок поточних активів (цифри умовні).

Таблиця 1

№ п/п | Найменування активів | Облік на рахунках згідно з інструкцією №291 | Відображення в Балансі згідно з П(С)БО 2 | Значення показника, грн.

1 | 2 | 3 | 4 | 5

ІІ. Оборотні активи

1 | Запаси | Рахунки класу 2 “Запаси” | Ряд. 100-140 | 1160,0

2 | Векселі отримані | Рахунок 34 “Короткострокові векселі отримані” | Ряд. 150 | 400,0

3 | Дебіторська заборгованість за товари | Рахунок 36 “Розрахунки з покупцями і замовниками” | Ряд. 160-162 | 500,0

4 | Дебіторська заборгованість за розрахунками | Рахунок 37 “Розрахунки з різними дебіторами” | Ряд. 170-200 | 300,0

5 | Інша поточна дебіторська заборгованість | Субрахунок 377 “Розрахунки з іншими дебіторами” | Ряд. 210 | 200,0

6 | Поточні фінансові інвестиції | Рахунок 35 “Поточні фінансові інвестиції” | Ряд. 220 | 120,0

7 | Грошові кошти та їх еквіваленти | Рахунок 30 “Каса”, рахунок 31 “Рахунки в банках”,

рахунок 33 “Інші засоби” | Ряд. 230, 240 | 800,0

8 | Інші оборотні активи | - | 100,0

9 | Усього за розділом ІІ | Ряд. 260 | 3580,0

10 | ІІІ. Витрати майбутніх періодів | Ряд. 270 | 300,0*

11 | Разом поточних активів (3580,0+300,0-180,0) | - | 3700,0

*Витрати майбутніх періодів, які будуть через 12 місяців з дати балансу, становлять 180,0 грн. (ця інформація вказана у примітках до фінансової звітності).

Поточні зобов'язання згідно з П(С)БО 2 "Ба-ланс" - це зобов'язання, які будуть погашені


Сторінки: 1 2 3 4 5 6