Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

Лабораторна робота

Тема: Аналіз імітаційної моделі фінансово-економічної

діяльності консалтингової фірми

1 Постановка задачі

Консалтингова фірма "Маркетолог" одержала замовлення на розробку бізнес-плану, що оплачується замовником після його здачі, в розмірі 20 тис. грн. Термін виконання робіт - з 1.01.2003 по 30.06.2003. Для виконання роботи фірма використовує одного фахівця з фінансового аналізу з щомісячною зарплатою 10 тис. грн., одного лаборанта з щомісячною зарплатою 3 тис. грн., а також послуги фірми "Информсервис", що оплачуються протягом усього проекту в розмірі 12 тис. грн./міс. Необхідно розробити імітаційну модель фінансово-економічної діяльності фірми по реалізації цього проекту, вибрати схему фінансування та оцінити показники економічної ефективності проекту.

В цій лабораторній роботі будемо використовувати метод навчання користувачів, що зветься Key-by-Key, коли користувач повторює описані дії і звіряє отримані результати з представленими в описі. Крім того, у даному розділі для кращого розуміння користувачем впливу різних факторів на показники ефективності інвестицій у проект передбачене поетапне вирішення задачі починаючи з найпростішого базового варіанта, у якому не враховуються дисконтування, курсова інфляція, податки, вартість кредитів, а також ряд інших факторів. Потім розглядаються уточнені варіанти проекту, що враховують вищевказані фактори, з метою вивчення впливу відповідних факторів на одержувані результати.

2.2 Створення й аналіз імітаційної моделі для попереднього

аналізу проекту

Розглянемо першу модель без обліку податків, дисконтування, курсової інфляції і вартості кредиту.

Після завантаження програми Project Expert необхідно для створення нового проекту ввести команду Проект-Новый або натиснути на кнопку панелі інструментів Новый і в діалоговому вікні Новый проект указати назву проекту (наприклад, Розробка бізнес-плану), дату початку проекту (01.01.2003 ) і тривалість проекту (6 міс.), а також назву файлу, у якому він буде розміщений (наприклад, Projectl). Це вікно показане на рис. 2.1.

Рисунок 2.1 - Вікно створення нового проекту

Після натискання кнопки ОК на робочому столі з'являється вікно Содержание. Вибравши в розділі Проект модуль Заголовок, відкриваємо діалогове вікно Заголовок проекту, у якому ви побачите вже введені на попередньому кроці дані, що характеризують основний зміст проекту. У поле "Комментарий" цього вікна доцільно ввести інформацію про основний зміст створюваного проекту. Це вікно для створюваного проекту показане на рис. 2.2.

Рисунок 2.2 - Вікно «Заголовок проекта»

Потім необхідно сформувати список продуктів, створення яких є метою проекту. У діалоговому вікні Продукты/Услуги варто ввести назву Бізнес-план, вказати одиниці виміру - шт. - і початок продажів - 01.06.2003.

У модулі Отображение данных на картці Масштаб необхідно установити прапорець перед полем Показывать данные по месяцам до і ввести 2003.

У модулі Валюта розділу Окружение в діалоговому вікні Валюта проекту виберемо як основну валюту гривню, оскільки передбачаються розрахунки в гривнях, а як другу валюту проекту - долар США. Введемо також курс на початок проекту 1$US=5,3 грн. і

масштаб грошових одиниць 1 гривня і 1 долар. Це діалогове вікно з введеними даними показане на рис. 2.3.

Рисунок 2.3 - Вікно “Валюта”

Для цього варіанта проекту розглядається гіпотетичний випадок роботи фірми без сплати податків, тому в модулі Налоги установимо для всіх наведених там податків ставки, що дорівнюють нулю.

Потім варто перейти до найважливішої частини розробки проекту - створенню календарного плану, що представляє собою послідовність етапів робіт, кожний з який характеризується терміном виконання, вартістю, а також набором параметрів, що визначають зміст етапу. Приймемо для нашого проекту на першому етапі, що календарний план включає 6 послідовних етапів тривалістю по 1 місяцю і вартістю по 25 000 грн. кожний: "Маркетингові дослідження", "Підготовка даних для бізнес-плану", "Аналіз даних", "Аналіз альтернативних сценаріїв", "Оформлення документації", "Здача роботи замовнику". Відзначимо, що на цьому етапі попереднього аналізу не розглядається склад ресурсів, - це буде зроблено пізніше. Отриманий календарний план і відповідна йому діаграма Гантта показані на рис. 2.4.

Рисунок 2.4 - Вікно «Календарный план»

І нарешті, завершальний крок у створенні імітаційної моделі проекту полягає у формуванні плану збуту (за допомогою відповідного модуля розділу Операционный план) шляхом введення інформації про продаж одного екземпляра продукту (бізнес-плану) після завершення його розробки і про ціну продукту – 200000 гривень.

Після завершення створення моделі варто зробити розрахунок проекту шляхом введення команди головного меню Результат - Пересчет (чи натискання на кнопку панелі інструментів Розрахунок).

Слід зазначити, що в даному проекті описується гранично простий випадок, коли відсутній циклічний процес виробництва, - фірма робить визначені витрати, щоб наприкінці встановленого періоду одержати прибуток, продавши одиничний екземпляр створеного продукту, при цьому витрати реалізації проекту відбиті як інвестиційні витрати. Для оцінки економічної ефективності такого проекту в порівнянні з іншими видами діяльності варто розглянути отримані показники ефективності інвестицій, що показані на рис. 2.5.

Таким чином, отримано, що чистий приведений доход (NPV) даного проекту дорівнює 50 000 грн., індекс прибутковості (PI) - 1,40, а внутрішня норма рентабельності (IRR) - 266,7 %. Слід зазначити, що для розглянутого проекту показник Середня норма рентабельності (ARR), рівний 280 %, позбавлений змісту, оскільки він припускає щорічний продаж по двох таких бізнес-плану, що не відповідає умовам даного проекту. Відзначимо також, що показники

ефективності інвестицій для обох валют проекту в даному випадку однакові.

Рисунок 2.5 - Вікно «Эффективность инвестиций»

2.3 Проект з обліком дисконтування і курсової інфляції

Для обліку дисконтування в модулі Настройка расчета введемо величини загальної ставки дисконтування для гривні 25 %, а для доларів - 10 %. Для обліку курсової інфляції введемо в діалоговому вікні Валюта проекту розмір темпів падіння курсу


Сторінки: 1 2 3