Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Реферат

Автоматизація обліку доходів, витрат і фінансових результатів.

 

План.

1. Особливості обліку доходів, витрат і фінансових результатів.

2.Організація та ведення інформаційної бази з доходів, витрат і фінансового результату.

3.Технологічні операції обробки даних на ПЕОМ.

.

Особливості обліку доходів, витрат і фінансових результатів.

При автоматизації обліку доходів, витрат і фінансових результатів використовують наступні рахунки бухгалтерського обліку :

1.Рахунки обліку доходів ( клас 7 )

70 “ Доходи від реалізації “

71 “ Інший операційний дохід “

72 “ Дохід від участі в капіталі “

73 “Інший фінансові доходи “

74 “ Інші доходи “

75 “ Надзвичайні доходи “

2. Рахунки обліку фінансових результатів ( рах. 79 )

“ Фінансові результати “.

3. Рахунки обліку витрат ( клас 9 )

90. “ Собівартість реалізації”

91. “ Загальновиробничі витрати “

92. “ Адміністративні витрати “

93. “ Витрати на збут “

94. “ Інші витрати операційної діяльності “

95. “Фінансові витрати “

96. “ Втрати від участі в капіталі “

97. “ Інші витрати “

98. “ Податок на прибутки “

99. “ Надзвичайні витрати “

4.Рахунок для обліку фінансових результатів ( рахунок 44 )

“ Нерозподілені прибутки ( непокриті) збитки “.

Для узагальнення інформації про доходи від операційної та

фінансової діяльності підприємства , а також від надзвичайних подій призначено рахунки класу 7 “Доходи і результати діяльності”.

Рахунки даного класу використовують для обліку господарських процесів. Господарські процеси – це сукупність подібних за економічним змістом господарських операцій .

Основні види господарських процесів - придбання виробничих ( торгових ) запасів, виготовлення продукції

( виконання робіт, надання послуг ), продаж товарів і реалізація готової продукції ( робіт, послуг ).

Рахунки даного класу є тимчасовими, такими, що використовують для накопичення інформації про доходи за звітний період, по закінченню якого сальдо цих рахунків переноситься на рахунок 79 “ Фінансові результати “. Тимчасові рахунки розпочинають звітний період із нульового сальдо. Інформація про доходи і витрати дає можливість скласти проміжну звітність.

На рахунках класу 7 , крім рахунку 76 “ Страхові платежі “, протягом звітного періоду по кредиту відображається сума загального доходу разом із сумою непрямих податків, зборів

( обов’язкових платежів ), що включені до ціни продажу, по дебету – щомісячне відображення належної суми непрямих податків, зборів ( обов’язкових платежів), щорічне або щомісячне віднесення суми чистого доходу на рах. 79 “Фінансові результати “.

На рахунок 76 “Страхові платежі “ узагальнюється інформація про надходження страхових платежів та їх повернення страхувальникам, із щомісячним віднесенням всієї різниці на субрахунок 703“ Дохід від реалізації робіт і послуг “.

Таким чином, рахунки 70 “ Доходи від реалізації “ та 71

“ Інший операційний дохід “ призначенні для відображення доходів від операційної діяльності, а рахунки 72 “ Дохід від участі капіталі“, 73 “ Інші фінансові доходи” – дохід від фінансової діяльності . Рахунок 74 “ Інші доходи “ призначений для обліку доходів, пов’язаних передусім з інвестиційною діяльністю, та доходів, що виникають в процесі звичайної діяльності, а не пов’язані з операційною або фінансовою діяльністю.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та їх розкриття у фінансовій звітності визначає Положення ( Стандарт ) бухгалтерського обліку 16 “ Витрати “.

Відповідно до П(C)БО під витратами розуміють зменшення економічних вигод внаслідок вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу ( за винятком зменшення капіталу за рахунок внесків власників ).

У бухгалтерському обліку витрати відображаються при дотримані певних умов. Витрати визначаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійсненні.

Це відповідає принципам міжнародних стандартів фінансової звітності і застосованому у національних стандартах принципу відповідності витрат доходам. Якщо витрати неможливо прямо пов’язати з доходами певного періоду, то вони відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійсненні.

Узагальнення інформації про собівартість реалізованої готової продукції, товарів, виконаних робіт, надання послуг ведеться на рахунку 90 “ Собівартість реалізації “.

Рахунок 90 – активний, по дебету рахунку 90 “ Собівартість реалізації “ на підставі бухгалтерських довідок, накладних, рахунків відображається виробнича собівартість реалізованої готової продукції, робіт, послуг; фактична собівартість реалізованих товарів ( без торгових націнок ), по кредиту – списання в порядку закриття дебетових оборотів на рахунку 79”Фінансові результати“, яке оформляється довідковою бухгалтерії. Адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати не включаються до складу виробничої собівартості готової та реалізованої продукції, а тому інформація про такі витрати узагальнюються на рахунках обліку витрат звітного періоду – 92 “ Адміністративні витрати “, 93 “Витрати на збут”, 94 “ Інші витрати операційної діяльності “.

Облік виробничих накладних витрат на організацію виробництва

та управління цехами, дільницями, відділеннями, бригадами та

іншими підрозділами основного і допоміжного виробництва, а також витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування ведеться на рахунку 91 “ Загальновиробничі витрати “.

Цей рахунок не застосовується підприємствами торгівлі. Рахунок 91 – активний, витратний, збірно розподільчий .

По дебету рахунку 91 “ Загальновиробничі витрати” відображається сума визнаних витрат, по кредиту – щомісячне з відповідним розподілом списання на рахунок 23 “ Виробництво “ та 90 “ Собівартість реалізації “.

Аналітичний облік ведеться за місцями виникнення, центрами і статтями ( видами ) витрат або елементами.

Загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням підприємства, відображається на рахунку 92


Сторінки: 1 2 3