Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Зміст

Курсова робота

Аналіз динаміки валюти балансу та його структури на ВАТ “Івано-Франківський птахокомбінат”

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………….5

1. Теоретичні та методологічні питання аналізу балансу……………..7

1.1 Суть фінансової діагностики та її основні елементи……………7

1.2 Характеристика методів фінансової діагностики………………12

1.3 Система показників для аналізу балансу підприємства………..16

1.4 Факторний аналіз балансу підприємства………………………..27

2. Техніко-економічний аналіз динаміки і структури балансу підприємства………………………………………………………………………..31

2.1 Загальна характеристика ВАТ «Івано-Франківський птахокомбінат» та аналіз основних техніко-економічних показників…………31

2.2 Аналіз динаміки та структури балансу………………………….39

2.3 Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства………46

2.4 Діагностика банкурутства підприємства………………………..50

3. Напрямки та резерви збільшення валюти балансу…………………56

Висновки……………………………………………………………………..63

Список використаних джерел………………………………………………68

ВСТУП

Суб’єкт господарювання здійснює свою виробничо–торговельну діяльність на ринку самостійно, але в умовах конкуренції. Ринкові регулятори разом з конкуренцією створюють єдиний механізм господарювання, що змушує виробника враховувати інтереси і потреби споживача. Господарюючі суб’єкти вступають між собою в конкурентні відносини. Той, хто програє, стає банкрутом. Щоб цього не сталося, господарюючий суб’єкт повинен постійно стежити за ситуацією на ринку, забезпечувати собі високу конкурентоспроможність. Саме тому необхідна фінансова діагностика, але не просто аналіз економічних і фінансових показників. Особливістю формування ринкової економіки, крім посилення впливу жорстокої конкурентної боротьби, є зміни в технології виробництва, комп’ютеризація опрацювання економічної інформації, безперервно нововведення в податковому законодавстві, постійні зміни процентних ставок і курсів валют на тлі тривалої інфляції.

В цих умовах перед керівництвом підприємств виникає багато проблемних питань. Відповідь на них може дати фінансова діагностика, яка є одним із інструментів дослідження ринку та забезпечення конкурентоспроможності підприємства, за допомогою якого відбувається раціональний розподіл матеріальних і фінансових ресурсів.

Для аналізу фінансово-господарської діяльності використовують форму№1 «Баланс», форму №2 «Звіт про фінансові результати», форму №3 «Звіт про рух грошових коштів», форму №4 «Звіт про власний капітал». Фінансовий аналіз дає змогу показати забезпечення статутної діяльності відповідними фінансовими ресурсами, тобто знаходження джерел покриття: власних і позичкових. Фінанси – це перш за все джерела, тобто справжні кошти, а не та грошова маса, якою ми володіємо на певну дату.

Аналіз валюти балансу проводять для загальної оцінки фінансового стану підприємства (оцінки складу і структури джерел фінансових ресурсів, аналіз джерел власних і позикових коштів, аналіз кредиторської заборгованості; оцінка складу і структури активів, їх стану і просування, аналіз основного й

оборотного капіталу, дебіторської заборгованості), аналізу ринкової стійкості підприємства, аналізу фінансової стійкості (аналіз абсолютних і відносних її показників, оцінка запасу фінансової стійкості), аналізу платоспроможності та ліквідності, аналізу грошових потоків, аналізу ефективності використання власного капіталу(аналіз прибутковості, обіг оборотних коштів, дослідження ефекту фінансового важеля), оцінки кредитоспроможності підприємства, аналізу ділової активності підприємства.

Метою виконання курсової роботи є : оволодіння знаннями про структуру, принципи побудови та закономірності економічної діагностики підприємства у сучасних умовах, сформування навичок та вмінь самостійно вирішувати практичні питання діагностики та оптимізації роботи операційної системи підприємства.

Метою даної курсової роботи є : аналіз динаміки валюти балансу та його структури на ВАТ “Івано-Франківський птахокомбінат”. В ході аналізу буде проведено оцінку динаміки валюти балансу, аналіз його структури, аналіз ліквідності та платоспроможності, проведено діагностику банкрутства підприємства, а також прогноз валюти балансу на наступний рік.

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ АНАЗІЗУ БАЛАНСУ

1.1 Суть фінансової діагностики та її основні елементи

Формування ринкової економіки обумовлює розвиток економічного аналізу, насамперед на мікрорівні (на рівні окремих підприємств, їхніх структурних підрозділів, оскільки вони, за умови будь-якої форми власності, є найнижчими ланками основ економіки). Тому його і називають аналізом фінасово-господарської діяльності підприємства. В сучасних умовах формування бухгалтерського обліку аналіз фінансово-господарської діяльності поділяється на фінансовий і управлінський (економічний). [18]

Як бачимо, аналіз виконує допоміжну функцію, яка виявляється у двох аспектах. По-перше, він є лише проміжним етапом у процесі ухвалення рішення. Будь-які аналітичні та діагностичні процедури супроводжуються витратами, тому він проводиться, виходячи з певної цільової настанови – допомогти в обґрунтуванні ухвалення управлінського рішення стратегічного і тактичного характеру. В основі фінансового аналізу лежить аналіз і керування фінансовими ресурсами суб’єктів господарювання, а фінансова діагностика значно розширює коло проблем для вивчення і, отже, дозволяє вирішувати більш складні проблеми стратегічного характеру.

Фінансова діагностика є обов’язковою складовою фінансового менеджменту будь-якого підприємства. Її завданням є визначення прийнятих параметрів роботи підприємства і незадовільних параметрів, які вимагають оперативного втручання. Іншими словами, щоб успішно функціонувати на ринку, підприємству необхідно знати, чому його стан погіршився і як виправити ситуацію.

Фінансова діагностика підприємства передбачає здійснення повномасштабного аналізу за результатами його господарської діяльності, яка, в свою чергу, вважаться ефективною, якщо підприємство:

· раціонально використовує активи;

· своєчасно погашає зобов’язання;

· функціонує рентабельно.

За умов трансформації економіки України в ринкову систему господарювання при лібералізації відносин суб’єктів господарювання у фінансово-економічній діяльності, значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу їх фінансового стану, оцінки ліквідності, платоспроможності і фінансової стійкості, а також пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності. Особливого значення набуває об’єктивна оцінка потенційних можливостей збільшення прибутку підприємства. Фінансовий стан підприємства є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства; він визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, які відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Отже, фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та господарської діяльності. Що вищими є показники обсягу виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг) і нижчою собівартість продукції (робіт, послуг), тим вищою буде прибутковість підприємства, а, відтак, ? стабільнішим його фінансовий стан. Разом з цим слід пам’ятати, що фінансова діяльність підприємства також спрямована на забезпечення систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16