Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Задача

Аудит

3. Аудиторські докази в аудиті розрахунків з покупцями та замовниками

При збиранні аудиторських доказів в аудиті розрахунків з покупцями та замовниками починають з інвентаризації.

При інвентаризації дебіторської заборгованості інвентаризаційна комісія на підставі бухгалтерських документів перевіряє залишки сум, які знаходяться на відповідних рахунках. Потім визначається строк сплати заборгованості по рахунках дебіторів і встановлюються особи, винні у недотриманні платіжної дисципліни і невиконання строків позовної давності.

Для перевірки розрахунків з покупцями, замовниками та іншими дебіторами аудитор звертається до клієнта з проханням надати йому повноваження одержати виписки з особових рахунків підприємств-дебіторів. Бухгалтерія підприємства зобов'язана перевірити одержані виписки, підтвердити суму заборгованості та повідомити свої мотивовані заперечення.

Таким чином, в результаті взаємної перевірки заборгованості на рахунках не можуть залишатися неузогоджені суми.

При аудиті розрахункових операцій проводять порівняння залишку заборгованості, яка обліковується на балансі на початок періоду, що підлягає аудиту, з кожного виду розрахунків, із залишком в облікових регістрах і з актами взаємозвірки розрахунків з постачальниками і підрядниками.

Таку перевірку потрібно проводити за кожним рахунком і місяцем послідовно, тобто кожен запис аналітичного рахунку кожної суми того чи іншого виду розрахунків потрібно звірити з документами, а також із записами в Головній книзі по відповідних кореспондуючих рахунках.

Також слід перевірити правильність підрахунків по дебету і кредиту облікового регістру за відповідними видами розрахунків і виведення залишку на перше число наступного місяця. Підсумки оборотів та виведені залишки з кожного виду рахунків звіряють з підсумками регістрів аналітичного і синтетичного обліку.

При виявленні у місячних (квартальних) балансах і Головній книзі .значних відхилень у розмірах дебіторської заборгованості аудитор повинен мати на увазі, що вони можуть бути результатом:

- об'єднання дебіторської заборгованості з кредиторською;

- перенесення її на інші рахунки балансу;

- сторнування проведених нарахувань;

- необгрунтованого списання заборгованості на витрати виробництва тощо.

Аудитору необхідно впевнитись, чи справді відбулося погашення заборгованості, чи вона штучно занижена. Це встановлюється за даними аналітичного обліку і первинних документів.

При перевірці розрахунків з покупцями та замовниками необхідно встановити, чи є в наявності всі договори на постачання продукції і чи зареєстровані вони в журналі реєстрації договорів та гарантійних листів.

При аналізі договорів та інших юридичних документів на постачання готової продукції необхідно встановити достовірність, законність та реальність-заборгованості покупців та замовників на кожному субрахунку рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками". Важливою умовою організації обліку розрахунків з покупцями є правильне оформлення документів на відпущену на місці або відвантажену продукцію і вчасне подання цих документів до бухгалтерії для пред'явлення покупцям рахунків. На підставі регістрів обліку аудитору необхідно перевірити повноту і своєчасність оплати рахунків. Відмітки про оплату рахунків-фактур покупцями порівнюються з виписками банку. При цьому слід звернути увагу на організацію аналітичного обліку розрахунків з покупцями за відвантажену їм продукцію. Організація обліку повинна забезпечити виявлення оплаченої (включеної до обсягу реалізації) і неоплаченої продукції (по розрахункових документах, які не здані до банку на інкасо: по розрахункових документах, термін сплати яких не настав; по неоплачених вчасно документах; по документах, які були передані на інкасо для забезпечення позик з порушенням строку; по продукції, яка знаходиться на відповідальному зберіганні у покупців продукції через відмову від акцепту).

Аудитору слід також звернути увагу на законність проведених операцій щодо кожної суми заборгованості, виявити строки і умови виникнення заборгованості, а також винних у цьому осіб.

При перевірці розрахунків із замовниками слід встановити правильність прийому, оформлення і реалізації замовлень, точність стягнення плати за послуги відповідно до прейскуранту цін, виявити безквитанційні роботи, встановити достовірність і своєчасність звітності ательє, майстерень, прийомних пунктів про розрахунки з замовниками, використання реєстраторів розрахункових операцій.

В ході даної перевірки контролюється ведення і своєчасність заповнення журналу обліку руху замовлень або відповідних реєстрів, при цьому оформлені квитанції порівнюються із записами у вказаній книзі, а також відповідність даних журналу за певні дні про прийом та видачу замовлень зі звітами приймальників-касирів про отриману виручку.

Потім здійснюється перевірка відображення розрахунків із замовниками в бухгалтерському обліку. При цьому аналізуються звіти і реєстри про рух замовлень, касові звіти, а також звіти про реалізацію послуг. Дані звітів про рух замовлень звіряються з даними касових звітів відповідних виробничих підрозділів. Аудитор, наприклад, таким чином встановлює, чи збігаються в звітах пре рух замовлень суми, отримані в аванс і в остаточний розрахунок, з даними касових звітів за вказаними показниками.

Перевіряючи розрахунки з покупцями та замовниками з використанням векселів, необхідно звернути увагу на своєчасність та правильність відображення відсотку по отриманих векселях. Крім того, необхідно визначити причини неплатежів, якщо є факти простроченої заборгованості, чи немає порушення термінів позовної давності, чи правильно проводилось ціноутворення при реалізації продукції (робіт, послуг) з використанням націнок (знижок), чи немає навмисних розрахунків з покупцями та замовниками нижче собівартості відвантаженої продукції при бартерних угодах, взаємозаліках, розрахунках з використанням чеків, акредитивів, векселів.

Під час перевірки записів в облікових регістрах і документах по розрахунках з дебіторами слід перевірити обгрунтованість списання дебіторської заборгованості на витрати і правильність ведення позабалансового обліку списаної дебіторської заборгованості. Для цього кожну суму, списану на витрати, перевіряють за первинними документами, встановлюють осіб, винних у виникненні заборгованості і пропуску строків позовної давності. Також встановлюють, хто


Сторінки: 1 2 3