Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Контрольна з предмету “Інформаційні системи і технології обліку”

Контрольна з предмету “Інформаційні системи і технології обліку”

ПЛАН

1.Що таке об’єкт і система керування? Назвати характеристики об’єкта керування.

Система керування - сукупність ланок, що здійснюють керування, і зв'язків між ними.

Автоматизована система керування - сукупність математичних методів, технічних засобів і організаційних комплексів, що забезпечують раціональне керування складним об'єктом або процесом відповідно до заданої мети. У складі АСК виділяють:

основну частину, до якої входять інформаційне, технічне і математичне забезпечення;

функціональну частину, до якої відносяться взаємозалежні програми, що автоматизують конкретні функції керування.

Поняття "інформація" звичайно припускає наявність двох об'єктів — джерела інформації і приймача інформації. Інформація від джерела до приймача передається в матеріально-енергетичній формі (електричній, світловий, звуковій...)

Таким чином, складові інформаційного процесу забезпечуються наявністю інформаційної системи, що складається з джерела інформації, каналу зв'язку, по якому інформація у формі матеріально - енергетичного сигналу може надійти до споживача, а також деякої угоди (коду), що дозволить споживачу установити зміст сприйнятого сигналу, і власне адресата, споживача інформації.

З погляду кібернетики взаємодія між керуючими і керованим об'єктами розглядається як інформаційний процес.

Будь-яка інформаційна система може діяти за правилами розімкнутої або замкнутої схеми керування.

Якщо керуючий вплив відбувається в одну сторону, то система називається розімкнутою.

У розімкнутій інформаційній системі одержувана споживачем інформація використовується довільно. Від споживача в інформаційну систему нічого не надходить.

Якщо, керуючий не тільки віддає команди, але і приймає інформацію від об'єкта керування про його стан, то цей процес називається зворотним зв'язком.

Зворотний зв'язок — це процес передачі інформації про стан об'єкта керування до керуючого.

Якщо представити послідовність керуючих впливів у виді алгоритму, то для розімкнутої системи такий алгоритм завжди буде лінійним.

У замкнутих системах керування алгоритм керування може виявитися ветвящимся або циклічним. Для успішності функціонування такої системи керування важливим є ступінь інтелектуальності керуючої системи.

Системи, в яких роль керуючого доручається комп'ютеру, називаються автоматичними системами з програмним керуванням.

Для функціонування такої системи між ЕОМ і об'єктом керування повинен бути забезпечений прямий і зворотний зв'язок, у пам'ять комп'ютера повинна бути закладена програма керування. Тому такий спосіб керування називають програмним керуванням.

Усяка керуюча система звичайно вирішує наступні три головні завдання: збір і передачу інформації про керований об'єкт, її обробку і видачу керуючих впливів на об'єкт керування. Автоматизована або автоматична система керування автоматизує вирішення всіх цих завдань у визначеній послідовності і взаємозв'язку.

В інформаційних системах бухгалтерського обліку об’єктом керування є економічна інформація (ЕКІ).

ЕКІ — це сукупність повідомлень економічного харак-теру, які можуть бути зафіксовані, передані, перетворені, збере-жені й використані для управління економічним об'єктом — ЕКО — та економікою в цілому. Виникають такі повідомлення під час підготовки до вироблення послуг чи їх надання, а також безпосередньо в кожному з цих процесів.

Усі автоматизовані системи обробки інформації — АСОІ працюють з даними, тобто з такими повідомленнями, котрі можна зафіксувати й обробити, діставши нові дані, що становитимуть інтерес для користувача.

Спинимося на тих особливостях і характеристиках економіч-ної інформації, які враховуються під час її обробки.

Важливою особливістю ЕКІ є те, що вона відбиває діяльність ЕКО через систему числових показників, має дискретну форму подання, може бути вміщена на матері-альних носіях і зображується, здебільшого, в алфавітно-циф-ровому вигляді в десятковій системі числення. Отже, ЕКІ по-требує насамперед арифметичної та логічної обробки (упоряд-кування, вибірка, агрегування тощо), причому переважають логічні операції (понад 60 %), що ж до арифметичних, то вони зводяться до чотирьох дій — додавання, віднімання, множен-ня та ділення («+», «-», «х», «:»).

ЕКІ характеризується тим, що її доводиться тривалий час збе-рігати й нагромаджувати у великих обсягах, а також повторюва-ністю й циклічністю її виникнення та обробки. Окрім того, пер-винні дані щодо ЕКІ виникають у багатьох низових точках еко-номічного об'єкта, а тому існує проблема їх збирання.

ЕКІ може також характеризуватися за стадіями її виникнення; технологією обробки даних; способом передавання; ступенем стабільності; участю в реалізації функцій управління.

За стадіями виникнення розрізняють інформацію первинну і вторинну, або похідну. Первинна виникає безпосередньо в ре-зультаті виробничо-господарської діяльності ЕКО. Вторинна ін-формація створюється обробкою первинної інформації, первин-ної разом із вторинною або лише вторинної.

За технологією обробки ЕКІ може поділятися на вхідну, про-міжну та вихідну.

Вхідна інформація — це первинні дані, подані у вигляді доку-ментів, даних на машинних носіях, сигналів із клавіатури, а також даних, які надходять від раніше виконаних перетворень і викорис-товуються під час розв'язування розглядуваної задачі. Тобто вхід-ною інформацією (даними) може бути як первинна, так і вторинна інформація.

Вихідна інформація являє собою результат розв'язування за-дачі з перетворення вхідних даних. Вона видається безпосеред-ньо користувачеві або передається до інших систем.

Під час обробки вхідних даних утворюється проміжна ін-формація, що призначена не для цілей управління, а відіграє до-поміжну роль. Наприклад, показує кількість оброблених об'єктів, етап обробки і т. ін.

Структуру ЕКІ утворюють конкретні інформаційні сукупно-сті, які мають певний зміст і охоплюють не економічну інформа-цію взагалі, а її певні структурні одиниці.

ЕКІ можуть бути різними за структурою, але пріоритет надається ієрархічному принципу виокремлення інформаційних сукупностей.

Одиницею (структурним елементом) найвищого рангу можна вважати всю інформаційну множину деякого об'єкта (галузь, ре-гіон, підприємство, цех, фірма, установа тощо), його інформацій-ну базу (ІБ). Така множина поділяється на структурні одиниці


Сторінки: 1 2 3 4