Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

АУДИТ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ

Аудит безготівкових розрахунківКУРСОВА РОБОТА

ЗМІСТ

ВСТУП

В умовах побудови ринкових відносин в економіці України, впровадження ринкових механізмів, структурних перебудов, реформування форм власності і податкової системи, підвищуються вимоги до бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту як джерела достовірної інформації для прийняття суб’єктами ринку (підприємствами) економічно обґрунтованих рішень і передбачення ризиків у своїй операційній, інвестиційній та фінансовій діяльності.

Чітко налагоджений облік, аналіз та аудит фінансово-господарської діяльності підприємств сприяє виявленню і використанню внутрішньогосподарських резервів підприємств, запобіганню зловживанням і перевитратам, зниженню собівартості продукції, підвищенню продуктивності праці, рентабельності виробництва (робіт, послуг), що є обов’язковою умовою функціонування підприємств в ринковій економіці.

Зараз у підприємств виникає необхідність активніше використовувати бухгалтерський облік, аналіз і аудит для того, щоб контролювати і вдосконалювати свою роботу.

В сучасних умовах господарювання одним з найважливіших факторів підвищення ефективності діяльності підприємства є покращення використання оборотних активів, їх стан та раціональне використання прямо впливає на кінцеві результати діяльності підприємства. В структурі оборотних активів центральне місце належить безготівковим розрахункам.

Господарські зв'язки - необхідна умова діяльності підприємств, тому що вони забезпечують безперебійність постачання, безперервність процесу виробництва і своєчасність відвантаження і реалізації продукції. Оформляються і закріплюються господарські зв'язки договорами, згідно з якими одне підприємство виступає постачальником товарно-матеріальних цінностей, робіт чи послуг, а інше - їх покупцем, споживачем, а виходить, і платником.

Підприємства постійно ведуть розрахунки з постачальниками за придбані в них основні засоби, сировину, матеріали й інші товарно-матеріальні цінності і послуги; з покупцями - за куплені ними товари; із замовниками - за виконані роботи і послуги.

Чітка організація розрахунків між постачальниками і покупцями безпосередньо впливає на прискорення оборотності обігових коштів і своєчасне надходження коштів.

Між підприємствами, установами й організаціями більшість розрахунків проводяться безготівково. Безготівкові розрахунки ведуться шляхом перерахування (переказу) коштів з рахунка платника на рахунок одержувача за допомогою різних банківських операцій (кредитних і розрахункових), що заміняють готівку в обороті. При цьому посередником при розрахунках між підприємствами й організаціями виступають відповідні установи банків (державні і комерційні).

В умовах нестабільної ринкової економіки ризик несплати чи несвоєчасної оплати рахунків збільшується, це приводить до появи дебіторської і кредиторської заборгованості. Частина цієї заборгованості в процесі фінансово - господарської діяльності неминуче буде простроченою і повинна знаходиться в рамках припустимих значень.

В роботі обґрунтовується необхідність і мета аудиту безготівкових розрахунків, а також розкривається методика проведення аудиту безготівкових розрахунків.

 

1. Економічна суть грошових розрахунків.

1.1. Необхідність, значення та сутність грошових розрахунків.

У системі товарно-грошових відносин одним з етапів безперервного кругообігу і обігу основних і оборотних коштів підприємств є грошова форма вартості: за гроші вони купують засоби виробництва, здійснюють капітальні вкладення, тобто витрати на відтворення знарядь праці; підприємства виробничої сфери купують сировину та інші предмети праці, які з`єднуючись із робочою силою, дають можливість виробляти нові товари. Тільки реалізувавши ці товари, тільки отримавши за них гроші підприємства мають змогу знову авансувати їх і продовжити процес виробництва, в іншому випадку він перерветься. До того ж через розрахунки відбувається визнання у сфері обігу суспільної необхідності вироблених товарів.

За економічною сутністю грошові розрахунки поділяються на такі групи:

платежі, що забезпечують процес будь-якого виробництва (купівля предметів та засобів праці, виплата заробітної плати)

платежі, що здійснюються у зв`язку з виконанням фінансових зобов`язань (сплата податків, обов`язкових відрахувань і зборів)

спрямування коштів на відшкодування витрат и формування нагромаджень

отримання і погашення кредитів і сплата відсотків за кредит кредитним установам

Отже, суть грошових розрахунків полягає в тому, що суб`єкти підприємництва проводять платежі один одному за товарно-матеріальні цінності і надані послуги, за зобов`язаннями перед фінансово-кредитними установами і працівниками шляхом перерахування або виплати належних сум з рахунку платника на рахунок одержувача, або зарахування взаємної заборгованості.

Грошові розрахунки можуть набирати грошової і безготівкової форми. Перевага віддається, як правило, безготівковим грошовим розрахункам. Це пояснюється тим, що при використанні безготівкових розрахунків досягається значна економія витрат на їх здійснення. Широкому застосуванню безготівкових розрахунків сприяють банківські установи. У них також заінтересована держава з погляду економного витрачання коштів, а також визначення, регулювання і контролю грошового обігу.

Сферу готівкових і безготівкових розрахунків розмежовано. Готівкова форма розрахунків застосовується для обслуговування населення – виплата заробітної плати, матеріального заохочення, дивідендів, пенсій, грошової допомоги. Отримуючи грошові доходи, населення витрачає їх на купівлю товарів, продуктів харчування, оплачує послуги і здійснює інші платежі.

Суть безготівкових розрахунків полягає в тому, що платежі здійснюються шляхом переказу коштів із рахунку платника у банку на рахунок одержувача, тобто шляхом проведення відповідних записів за рахунками учасників розрахунків. Можливі також безготівкові розрахунки через залік взаємних вимог контрагентів, в тому числі за бартерними угодами. На відміну від готівкових розрахунків, при яких платник зобов`язаний передати належну суму готівки безпосередньо одержувачу, безготівкові розрахунки здійснюються без реальної готівки.

Безготівкові розрахунки дозволяють значно зменшити витрати обігу, пов`язані з грошовими розрахунками у господарстві, звести до мінімуму суму грошей, яка знаходиться в обігу. Цією беззаперечною перевагою безготівкових розрахунків їх значення у ринковій економіці не обмежується. Зосередження безготівкового платіжного обороту в кредитній системі дає змогу раціонально використовувати всі тимчасово вільні кошти, що зберігаються на банківських рахунках, для цілей прямого банківського кредитування суб`єктів ринкових відносин, суттєво прискорювати розрахунки, в тому числі шляхом запровадження найновіших засобів електронного зв`язку. Оскільки зміст безготівкових розрахунків розкривається у розрахункових


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9