Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

ВСТУП

Дипломна робота

Облік, аналіз та аудит витрат на оплату праці

ЗМІСТ

ВСТУП | 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ | 6

1.1. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності базового підприємства, його галузеві особливості та оцінка фінансового стану | 6

1.2. Сутність витрат на оплату праці та нормативне -правова база регулювання їх обліку та аудиту | 15

1.3. Огляд літературних джерел за темою дослідження та обґрунтування методики обліку, аналізу та аудиту | 21

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ НА ПРИКЛАДІ ТОВ “СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР “ОХОРОННІ СИСТЕМИ” | 30

2.1. Організація обліку витрат на оплату праці | 30

2.2. Аналітичний та синтетичний облік витрат на оплату праці | 33

2.3. Удосконалення організації та методології обліку витрат на оплату праці | 41

РОЗДІЛ 3. Аналіз витрат на оплату праці. на прикладі ТОВ “Сервісний центр “Охоронні системи” | 44

3.1 Загальна оцінка виконання планових завдань та їх тенденцій. | 44

3.2. Факторний аналіз динаміки витрат на оплату праці | 46

3.3 Можливості підприємства по організації системи управління витратами на оплату праці. | 49

РОЗДІЛ 4. Організація та методика аудиту витрат на оплату праці на прикладі ТОВ “Сервісний центр “Охоронні системи” | 54

4.1. Організація проведення аудиту. | 54

4.2. Методика проведення аудиту витрат на оплату праці | 62

4.3. Рекомендації в результаті проведення аудиту витрат на оплату праці ТОВ “Сервісний центр “Охоронні системи” | 74

76

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ | 79

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ | 82

ДОДАТКИ

ВСТУП

Облік та аудит витрат на оплату праці є однією з найважливіших складових системи обліку та контролю на підприємстві.

Облік витрат на оплату праці додатково ускладнюється тим, що різні види оплати праці мають різні джерела фінансування. Це ж саме стосується і оплати праці різним категоріям працівників.

Законодавство України встановлює норми мінімальної оплати праці та певних доплат за роботу в позаурочний час, в святкові та вихідні дні тощо. Через це з метою дотримання чинного законодавства необхідно і важливо правильно здійснювати облік витрат на оплату праці. Важливим є правильний облік витрат на оплату праці і з точки зору податкового обліку.

В сучасних умовах правильний і головне дієвий облік витрат повинен стати не лише як засіб дотримання вимог чинного законодавства, а й як джерело надійної інформації для подальшого контролю та управління витратами на оплату праці. Проблема управління витратами на оплату праці полягає в тому, що кожен власник прагне мінімізувати будь-які витрати, адже це збільшить його прибуток. Та й об’єктивно на кожному підприємстві є свій максимальний рівень витрат на оплату праці, при перевищенні якого підприємство просто стає збитковим. З іншої сторони надмірне скорочення витрат на оплату праці призводить до послаблення мотивації працівників, зниженню трудової дисципліни, недобросовісному виконанню персоналом своїх обов’язків і, навіть, відтоку найбільш сумлінних і кваліфікованих працівників. Тому основна задача управління витратами на оплату праці - це знайти оптимальний рівень таких витрат, що забезпечував би і прибутковість підприємства і достатню мотивацію працівників.

Важливе місце в управлінні витратами на оплату аналіз та контроль витрат на оплату праці. Облік витрат на оплату праці має бути організований таким чином, щоб не лише забезпечувати складання фінансової, статистичної та інших видів звітності, а й подавати інформацію про витрати на оплату праці у вигляді, придатному для подальшого аналізу та обґрунтування управлінських рішень. На жаль на більшості підприємств бухгалтерія виконує роль простого центру обліку інформації. Проте в сучасних умовах функції бухгалтерського обліку повинні не обмежуватися обліком тієї чи іншої інформації, а й доповнюватися аналізом її та контролем.

При цьому повинна бути налагоджена взаємодія бухгалтерської, планової, фінансової та інших служб підприємства, щоб забезпечити облік, аудит і управління витратами на оплату праці. Облік витрат в цій системі виступає як один з головних елементів, як інформаційна база на основі якої розробляється стратегія і тактика контролю та управління за витратами на оплату праці. На жаль на багатьох підприємствах весь процес управління та контролю витратами на оплату праці зводиться просто до механічного їх обліку. Рішення в цій сфері часто приймаються спонтанно, необґрунтовано, що часто призводить до грубих управлінських помилок.

Все вищезгадане і визначає актуальність теми обраної дипломної роботи.

Метою дипломної роботи являється розгляд теоретичних положень, які визначають порядок обліку і контролю витрат на оплату праці на підприємстві та на прикладі конкретного підприємства ТОВ “Сервісний центр “Охоронні системи” аналіз побудови системи обліку, аналізу і аудиту витрат на оплату праці.

Предметом даної дипломної роботи є сукупність теоретичних положень побудови обліку, аналізу та аудиту витрат на оплату праці.

При написанні роботи вирішувався ряд завдань:

Розглянути теоретичну основу побудови системи обліку витрат на оплату праці на підприємстві;

Розглянути теоретичну основу побудови системи аудиту за витратами на оплату праці;

На прикладі підприємства ТОВ “Сервісний центр “Охоронні системи” дослідити діючу системи обліку та аудиту витрат на оплату праці;

Проаналізувати шляхи вдосконалення обліку, аналізу та аудиту витрат на оплату праці на досліджуваному підприємстві.

Об’єктом досліджень є система обліку, аналізу та аудиту витрат на оплату праці ТОВ “Сервісний центр “Охоронні системи”

Інформаційною базою роботи є фінансова звітність ТОВ “Сервісний центр “Охоронні системи” та нормативно-правові акти, що регулюють облік та аудит витрат на Україні.

Робота складається з вступу, трьох розділі та висновків і пропозицій.

В першому розділі аналізуються об’єкти та методи обліку витрат на


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22