Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Реферат на тему:

Відповідальність як об'єкт страхових відносин

ПЛАН

1. Зміст страхування відповідальності

2. Обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобоів в україні

3. Страхування професійної відповідальності та цивільної відповідальності підприємств.

1. Зміст страхування відповідальності

Специфічним об'єктом страхування є відповідаль-ність, під яким розуміється відповідальність перед третіми (юридичними або фізичними) особами, яким може бути причинений матеріальний збиток чи інша шкода внаслідок деяких дій (бездіяльності) страхувальника. Як відомо, в майновому страхуванні відшко-довуються збитки, заподіяні матеріальним активам. В особистому страхуванні ставиться мета захистити добро-бут людей, який може погіршитись внаслідок настання страхових випадків, пов'язаних з життям та праце-здатністю громадян (застрахованих). На відміну від цих видів страхування, безпосередньою метою страхування відповідальності є страховий захист економічних інте-ресів потенційних носіїв шкоди іншим особам.

Страхування відповідальності передбачає можливість причинення шкоди як здоров'ю, так і майну третіх осіб. Останні і мають законне право на відповідні виплати, які повинні відшкодувати нанесену шкоду. Особливістю цієї галузі страхування є те, що, поряд з страховиком та страхувальником, тут партнером можуть бути будь-які не визначені раніше сторони (треті фізичні або юридичні особи). Крім того, при виплаті страхувальником належ-ного з нього страхового платежу не передбачається вста-новлення розміру страхової суми й застрахованого, тобто особи, якій в разі настання страхового випадку виплачується відшкодування. Названі обставини конк-ретно встановлюються лише під час нанесення шкоди третім особам.

Страхування відповідальності в минулому в СРСР обмежувалось проведенням Ингосстрахом .добровільного страхування цивільної відповідальності іноземних власників засобів транспорту (в тому числі автоту-ристів) на час перебування їх на території країни. Ця державна страхова структура страхувала й радянських громадян, що виїжджали на власному транспорті за кордон. Крім того, Ингосстрах, надавав послуги по страху-ванню відповідальності радянських пароплавств на час перебування їх суден в іноземних водах, організаторів різних виставок й експозицій за кордоном та іноземних виставок всередині країни.

Для практики страхування відповідальності в країнах з розвинутою ринковою економікою властиві різнома-нітні об'єкти. Так, об'єктом такого страхування є:

- страхування відповідальності приватних власників (наймачів), що гарантує їм компенсацію сум, які випла-чені в-зв'язку з смертю чи каліцтвом працівника вна-слідок настання нещасного випадку на виробництві;

- страхування відповідальності домовласників;

- страхування ділової відповідальності;

- страхування відповідальності за забруднення на-вколишнього середовища;

- страхування професійної відповідальності. Особливе значення серед, видів цієї галузі займає страхування цивільної відповідальності власників транс-портних засобів.

2. Обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобов в Україні

Відносини сторін, що виникають при обов'язковому страхуванні цивільної відповідальності власників транс-портних засобів, регулюються Указом Президента України від 15 січня 1994 р. №7 "Про обов'язкове стра-хування цивільної відповідальності власників транс-портних засобів" та Постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 1994 р. №372 "Положення про порядок і умови обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів”.

Згідно цих документів, страхове зобов'язання страховика за договором обов'язкового страхування (страхопотерпілому, яку сплачує страховик після настання стра-хового випадку. Таке страхування має проводитись у повному обсязі за рахунок коштів страхувальників, а якщо вони юридичні особи, то страхові платежі відно-сяться на собівартість продукції (робіт, послуг), що виго-товляються (виконуються, надаються) цими особами.

Суми, сплачені страхувальником — фізичною осо-бою — за умовами цього страхування зменшують су-купний оподатковуваний доход громадян за поточний рік.

Страхувальник з моменту придбання транспортного засобу зобов'язаний укласти договір обов'язкового стра-хування, а в разі користування ним за межами території України ще й додатковий договір обов'язкового страху-вання відповідно до вимог міжнародної системи мотор-ного страхування "Зелена картка".

Страхова сума по обов'язковому страхуванню, яку страховик здійснює у разі, коли дорожньо-транспортна подія (ДТП) призвела до смерті, каліцтва або іншої шкоди здоров'ю та втрати, пошкодження чи знищення майна третьої особи, становить 1000 мінімальних за-робітних плат на день подання заяви про її виплату. Якщо сума майнових збитків менша величини 5 мі-німальних заробітних плат, то страховиком вона не відшкодовується.

Страховик здійснює одноразову страхову виплату у разі встановлення потерпілому інвалідності:

1-ої групи — 100;

2-ої групи — 75;

3-ої групи — 50 відсотків страхової сум й. У разі тимчасової втрати працездатності за кожну добу виплачується 0,2 відсотка страхової суш» але не більше 50 відсотків її загальної величини.

Страховик здійснює одноразову страхову виплату спадкоємцям померлої внаслідок ДТП третьої особи в межах обсягу страхової відповідальності. Якщо винуват-цями її є кілька чоловік, страховики відшкодовують збитки потерпілим пропорційно вині страхувальників, встановленої у відповідності з законодавством. При цьому потерпілий має право звернутися до будь-якого із страховиків, який зобов'язаний здійснити страхову виплату. В подальшому страховик, що здійснив таку виплату, має право одержати відповідну компенсацію від інших страховиків.

Виплата страхового відшкодування здійснюється не пізніше 10 діб з часу подання документів, що підтверд-жують розмір заподіяної шкоди.

В ряді випадків страховик не зобов'язаний відшко-довувати збитки, зокрема:

- якщо факт настання ДТП з участю третьої особи не підтверджений відповідними документами держав-ної автоінспекції;

- у разі заподіяння шкоди життю та здоров'ю водія транспортним засобом, який ним застрахований;

- у разі пошкодження або знищення будь-якого май-на, що знаходилось у застрахованому ним транспортному засобі, в тому числі й вантажу, а також самого транспор-тного засобу;

- у разі забруднення або пошкодження навколиш-нього природного середовища;

- у разі виникнення пожежі поза межами автомо-більної дороги на прилеглій до неї території;

- якщо такий випадок стався внаслідок навмисних дій потерпілого, визнаних такими в установленому по-рядку;

- якщо страховий випадок стався внаслідок грома-дянських та військових конфліктів, стихійного лиха, вибуху боєприпасів, пожежі транспортного засобу, не пов'язаної з ДТП;

- якщо рух здійснювався на території підприємств та


Сторінки: 1 2 3