Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Додаток З До договору на створення

(передання) науково-технічної продукції

 

Назва виконавця Назва замовника

______________________________ _____________________________

Адреса: ___________________________________ Адреса: __________________________ Розрахунковий рахунок Розрахунковий рахунок

_____________________________________ ___________________________________

У____________________________________ У__________________________________ місті___________________________________ місті________________________________

АКТ

здавання-прийняття науково-технічної продукції за договором № ____

складено ''__'' ________ 19__ р.

_______________________________________________________________________________ (назва науково-технічної продукції та етапу робіт)

Ми, нижчепідписані, представник виконавця_________________________________________ ___________________________________,з однієї сторони, і представник замовника

(посада, прізвище, ініціали)

______________________________________________ з другої сторони, склали цей акт у тім,

(посада, прізвище, ініціали) що науково-технічна продукція _________________________________________________________________________________ (задовольняє, не задовольняє умовам договору і технічного завдання того або іншого

_____________________________________________________________________________ документа, перевищує вимоги технічного або іншого документа)

_______________________________________________________________________________

(назва, дата затвердження)

і належним порядком оформлена.

Стислий опис науково-технічної продукції ____________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Ефективність науково-технічної продукції і посилання на документ, що її обґрунтовує __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Договірна ціна складає за договором ____________________________________________ крб.

При здаванні роботи з урахуванням виконання умов дого-вору установлена набавка (знижка) до договірної ціни у роз-мірі____________ %.

Загальна сума авансів, перерахована за виконані етапи, складає ____________________крб.

_______________________________________________________________________________

(літерами)

Належить до перерахування _______________________крб.____________________________

(літерами)

________________________крб., з урахуванням надбавки (знижки) до договірної ціни сумою __________________________________крб.___________________________________________

__________________________________крб.___________________________________________

Роботу здав: Роботу прийняв:

Від виконавця Від замовника

________________ __________________

(підпис) (підпис)

Печатка Печатка