Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

ІНФОРМАЦІЯ про надходження і використання коштів податку на додану вартість на дотації до цін на молоко та м’ясо в живій вазі по __________________________________

(переробне підприємство)

у ______________________ 1998 року

(гривень) |

Молоко | М'ясо в живій вазі

за ____

(місяць) | з початку року | за ____

(місяць) | з по-чатку року

Залишок коштів на окремому рахунку на початок звітного періоду

Надійшло коштів на окремий рахунок

Перераховано коштів сільсько-господарським товаровиробникам

У розрахунку на одну гривню закупленої сировини

Залишок коштів на окремому ра-хунку на кінець звітного періоду

Керівник переробного підприємства ________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер ________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

М.П. «____» _____________________ 199__р.