Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІРАВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР
на твори образотворчого мистецтвана твори образотворчого мистецтва

м. ____________ "____" ___________ 199 ___ р.

АВТОР __________________________________________________________________,

(П.І.Б.)

з одного боку, і

ВИДАВНИЦТВО: __________________________________________________________,

в особі директора ______________________________________________________________,

що діє на підставі Статуту‚ з іншого боку‚ (ВИДАВНИЦТВО і АВТОР – надалі СТОРОНИ)

уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

АВТОР передає або зобов’язується створити та передати ВИДАВНИЦТВУ для

видання або перевидання свій твір образотворчого мистецтва ________________________

______________________________________________________________________________, на термін три роки з моменту ухвалення твору ВИДАВНИЦТВОМ.

1.2. АВТОР зобов’язується передати ВИДАВНИЦТВУ твір не пізніше "___" ________ 199__ р.

1.3. З моменту підписання Договору обома СТОРОНАМИ і до закінчення трирічного терміну після ухвали твору АВТОР зобов’язується не передавати для видання іншим установам зазначений в п.1.1 твір або частину його без попередньої письмової згоди ВИДАВНИЦТВА.

1.4. ВИДАВНИЦТВО зобов’язується оплатити АВТОРОВІ гонорар згідно з діючими ставками та правилами з розрахунку.

Загальна сума до виплати за цим Договором становить ______________________ грн.

Гонорар оплачується у такий термін:

а) _______________________% аванс – після ухвали твору, виходячи з попереднього підрахунку його фактичного обсягу;

б) решту суми – після підписання твору до друку або після підписання твору до випуску у світ (усі інші види творів) по фактичному обсягу твору.

2. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

2.1. Дія Договору припиняється у випадках:

а) відхилення твору;

б) відмови АВТОРА від доопрацювання ухваленого твору або внесення до нього змін, а також непредставлення в строк виправленого після ухвали твору;

в) порушення АВТОРОМ обов’язку особисто створити твір.

При розірванні Договору на означених підставах АВТОР повинен повернути отриманий гонорар (включаючи аванс).

3. ІНШІ УМОВИ

3.1. З усіх інших питань щодо даного ДОГОВОРУ СТОРОНИ керуються Типовим видавничим договором на твори образотворчого мистецтва, затвердженим пр. № 88 від 24 лютого 1975 р. та чинним законодавством України.

4. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

4.1. АВТОР:

Поштова адреса та індекс: __________________________________________________.

Дані паспорту: серія ______________ № _______________________________ виданий "____" ___________ 199 ___ р. __________________________________________________.

4.2. ВИДАВНИЦТВО:

Поштова адреса та індекс: __________________________________________________.

Телефон __________‚ телетайп _____________________‚ факс ___________________.

Розрахунковий рахунок № ________________ в банку __________________________.

МФО _________________________‚ КОД _____________________________________.

АВТОР ВИДАВНИЦТВО

___________________ ___________________

М.П.