Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

УДК 35:005

УДК 35:005.57.316.77

В. Ю. СТЕПАНОВ МЕНЕДЖМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Розглянуто концептуальну модель менеджменту інформаційних технологій, її вплив на державне управління та державну інформаційну політику.

Ключові слова: інформаційне суспільство, менеджмент, інформаційні технології, модель, державне управління, електронний уряд.

Рассмотрена концептуальная модель менеджмента информационных технологий, ее влияние на государственное управление и государственную информационную политику.

Ключевые слова: информационное общество, менеджмент, информационные технологии, модель, государственное управление, электронное правительство.

The conceptual model of management of information technologies, influence of it, is considered on state administration and realization of public informative policy.

Key words: informative society, management, information technologies, model, state administration, electronic government.

Сучасний світ перебуває в ситуації, коли завдяки процесам глобалізації та розвитку інформаційних технологій суспільство стає гранично відкритим не тільки для руху капіталу, але й для взаємопроникнення різних норм, ідей і цінностей. Істотною особливістю сучасності є стійке зростання масштабів застосування нових інформаційних технологій у житті суспільства. У зв'язку з цим виникають певні питання, що потребують усебічного аналізу: які можливі ризики глобалізації; чим зумовлений пріоритетний розвиток інформаційних технологій у світі, що глобалізується; які світоглядні перспективи менеджменту інформаційних технологій. Реалії сучасності створили абсолютно новий сектор економіки, основою якого є інформація, знання та інформаційні технології. Нині нові інформаційні технології стають не просто інструментами, а процесами, які розвиваються та значно прискорюють поширення у свідомості культури, що глобалізується, певних стандартів — світоглядних, аксіологічних, управлінських. Стрімкість цих процесів особливо актуалізує звертання до даної теми.

Мета дослідження — використовуючи можливості теоретичного структурно-функціонального аналізу визначити місце та роль менеджменту інформаційних технологій у сучасному світі, його вплив на керування процесами глобалізації та еволюцію господарської системи суспільства.

Термін «менеджмент» нині міцно закріпився в лексиконі, однак багатозначність його понятійного смислу, що вкладають у нього різні автори, дозволяє попередньо говорити лише про те, що воно являє собою сферу управлінської діяльності. Інакше кажучи, загальновизнаного для наукового обігу визначення терміна «менеджмент» поки немає, при цьому показова та обставина, що в багатьох підручниках і наукових працях по менеджменту ця проблема не розглядається або обмежується загальнофункціональним набором управлінських завдань, часто співвіднесених з конкретними специфічними умовами. Водночас, не можна не відзначити, що поняття «менеджмент» так чи інакше розкривається в спеціальній літературі як спосіб, манера поводження з людьми, мистецтво керування, особливе вміння та адміністративні навички. Таке тлумачення не тільки пояснює операціональний зміст менеджменту, але й указує на його специфічну суспільну функцію [6].

У літературі по спеціальних питаннях теорії управління термін «менеджмент» трактується широко та багатоаспектно з урахуванням різних

сторін управлінської праці. Більше того, часто інтерпретації цього поняття надають йому особливої якісної своєрідності, коли відбувається узгодження його суспільної функції з особливостями відтворення соціального життя в суспільстві. Так відбувається, коли, наприклад, менеджмент асоціюється з типом керування, властивим певним умовам розвитку економіки. У цьому разі, на відміну від командно-адміністративного, директивного та високо- централізованого керування, менеджмент пов'язується із гнучким, мотиваційним керуванням на професійній основі, керуванням, у якому економічні інтереси відіграють провідну роль у сучасному інформаційному суспільстві.

Ефективність менеджменту конкретною господарською системою безпосередньо залежить від механізму пошуку, переробки, зберігання та використання інформації. Тому інформація як важливий економічний фактор продуктивності, конкурентоспроможності потребує свідомої, цілеспрямованої координації. Це припускає визначення та раціоналізацію внутрішніх і зовнішніх зв'язків та відносин інформаційних просторів цих систем, а при зростанні складності забезпечує стійкість координації їхньої діяльності та зв'язок із системами вищого та нижчого рівнів. Різні аспекти управління і формування інформаційної інфраструктури досліджували: В. Бакуменко, А. Голубицький, А. Дегтяр, Л. Донець, Г. Климовицька, Т. Ку- ценко, А. Никифоров, Я. Пущак, С. Чистов, О. Шевчук та багато інших. Вони зазначали, що при нерозвиненому інформаційному просторі в господарській системі істотно зростає кількість слабких формалізованих завдань прийняття управлінських рішень. Перш за все це зумовлено неадекватністю наявних даних для діагностики стану й динаміки економічних суб'єктів та об'єктів, відбиття й виявлення тенденцій і закономірностей розвитку, вироблення раціональної стратегії та тактики їхнього функціонування в різних господарських системах [4].

Сучасні перетворення в господарській системі України, розвиток підприємницької діяльності та ринкових структур, необхідність оперативного та компетентного прийняття рішень супроводжуються зростанням попиту на якісну, достовірну, оперативну інформацію, задоволення якого можливе тільки на основі широкомасштабної інформатизації як суспільства в цілому, так й окремих суб'єктів різних рівнів [3].

Інформатизація господарських процесів є закономірним етапом процесу еволюції господарської системи суспільства. Сучасна концепція ендогенних факторів виробництва визначає інформацію як один із ключових факторів, що зумовлюють економічний розвиток національного мезорівня. Необхідність оцінки масштабів і рівня розвитку інформатизації стає особливо актуальною, коли інформація трактується як найважливіший ресурс, фактор, елемент економічного потенціалу державної та регіональної господарської системи, що повинен ефективно використовуватися для досягнення

її цілей [10]. Важливим аспектом будь-якої програми інформатизації, особливо, коли йдеться про розвиток інформаційних систем, що забезпечують взаємодію влади, бізнесу та населення, є можливість забезпечення моніторингу ефективності виконання проектів і програм.

У понятті «інформаційні технології» (ІТ) поєднуються методи, засоби й системи для виробництва, збору, передачі, обробки, зберігання, поширення, експлуатації та використання інформаційних ресурсів, а також для створення власне інструментів і технологій інформаційної індустрії. Створення ІТ базується на використанні багатьох видів сучасних індустрій, зокрема: комп'ютерної, телекомунікаційної, електронних побутових приладів та


Сторінки: 1 2 3 4