Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Зміст

Вступ.........................................................................................................................5

1 Загальна характеристика кадрового діловодства..............................................7

Кадрова документація, її основні підгрупи та призначення на підприємстві.........................................................................................................7

1.2 Кадрова служба – основна ланка у здійсненні документації з кадрових питань..................................................................................................................11

2 Кадрова документація як важлива складова успішного розвитку підприємства (на прикладі ТзОВ ”АТП-12629”)............................................14

2.1 Процес документування руху кадрів на підприємстві ”АТП-12629”..................................................................................................................15

2.1.1 Правила прийняття працівника на роботу..........................................15

2.1.2 Правила переведення працівника на іншу посаду.............................16

2.1.3 Правила звільнення працівника...........................................................17

2.1.4 Характеристика кадрів за віковими категоріями на підприємстві ”АТП-12629”......................................................................................................18

2.2 Документація по особовому складу (на прикладі ТзОВ ”АТП-12629”)................................................................................................................20

2.2.1 Особова картка......................................................................................21

2.2.2 Накази....................................................................................................22

2.2.3 Заяви.......................................................................................................24

2.2.4 Доручення..............................................................................................25

2.2.5 Трудова книжка.....................................................................................26

Висновки.................................................................................................................28

Список використаної літератури..........................................................................30

Додатки

Вступ

Для успішного розвитку будь-якого підприємства, організації чи установи дуже важливою є організація роботи з документами, особливо організація роботи з кадровою документацією.

Кадрова документація – це документи, що містять інформацію про особовий склад підприємства, організації чи установи, зафіксованих у заявах про прийняття, звільнення, переведення на іншу посаду, в наказах, автобіографіях, характеристиках, контрактах, трудових угодах, трудових книжках. Підготовкою та оформленням цих видів документів займається відділ кадрів,який є обов’язковим і дуже важливим структурним підрозділом будь-якого підприємства, установи чи організації. Відділ кадрів займається добором і розстановою кадрів, організацією ведення кадрового діловодства ,оформленням вказівок з питань прийому на роботу, переведення, звільнення працівників, облікуванням робочого часу працівників, виписуванням та заповненням трудових книжок, реєструванням та здійсненням постійного обліку працюючих, наданням відпусток та іншою діяльністю пов’язаною з кадрами.

Над проблемою документації по кадрах та діяльності кадрових служб працювало безліч дослідників і науковців. Дуже багато статей, книг щодо діяльності кадрових служб, їхніх обов’язків, функцій, роботи з документами належать Діденко А.М., Блощинській В.А. , Палесі Ю.І., Загорецькій О. та іншим авторам. Вони висвітлили основні проблеми, методики та класифікації кадрової документації, процеси її створення, обробки, складання та ведення.

Наприклад Загорецька Олена у своїй статті „Складання та оформлення службових документів” приділила особливу увагу ролі документації у діяльності кожної установи, організації. Особливого значення при цьому надала документації по кадрах, яка складає частку організаційно-розпорядчої документації. Автором здійснений поділ кадрової документації на такі групи:

особисті та особові документи працівників;

організаційно-розпорядча документація;

первинна облікова кадрова документація.

Метою курсової роботи є аналіз структури, процесів створення, обробки, зберігання та використання кадрової документації на прикладі окремих документів особового складу працівників ТзОВ «АТП-12629».

Для з’ясування і висвітлення мети даної роботи необхідно здійснити такі завдання:

узагальнити і вивчити такі поняття як „відділ кадрів” та “документація по кадрах”; охарактеризувати їхні завдання і особливості;

навчитися групувати документацію по кадрах;

проаналізувати процеси документування руху кадрів;

здійснити дослідження кадрів даного підприємства за віковими категоріями та охарактеризувати їх , щоб мати уявлення щодо персоналу підприємства та кращого розуміння процесу роботи з документами відділу кадрів;

на онові документації відділу кадрів з’ясувати основні умови створення, використання та оформлення документації особового складу.

Об’єктом курсової роботи є процес діяльності відділу кадрів, робота з документацією, а саме - процес організації, складання та ведення документації по кадрах.

Предметом дослідження даної курсової роботи є окремі документи по кадрах на прикладі документації ТзОВ «АТП-12629». Особлива увага при цьому приділяється документам особового складу, а саме - особовим карткам, заявам, наказам по особовому складу, дорученням, розпискам, трудовим книжкам.

При написанні курсової роботи використовувались такі методи дослідження:

спостереження;

аналізу.

Курсова робота складається з двох розділів.

1 Загальна характеристика кадрового діловодства

1.1 Кадрова документація, її основні підгрупи та призначення на підприємстві

Для успішного розвитку будь-якого підприємства, організації чи установи дуже важливою є організація роботи з документами, особливо організація роботи з кадровою документацією.

Кадрова документація– це документи, що містять інформацію про особовий склад підприємства, організації чи установи, зафіксованих у заявах про прийняття, звільнення, переведення на іншу посаду, в наказах, автобіографіях, характеристиках, контрактах, трудових угодах, трудових книжках. Підготовкою та оформленням цих видів документів займається відділ кадрів, який є обов’язковим і дуже важливим структурним підрозділом будь-якого підприємства, установи чи організації.

Для правильного і вчасного прийняття рішення з будь-якого питання керівник установи повинен мати точну інформацію про стан особового складу та рух кадрів. Чітка організація обліку особового складу є передумовою успішної аналітичної й оперативної роботи з кадрами.

Облік кадрів ведеться на всіх підприємствах, в установах, організаціях, які мають право самостійно приймати та звільняти працівників, переводити їх чи нагороджувати, приймати свої правила внутрішнього розпорядку, умови праці.

На будь-якому підприємстві, установі чи організації обліку підлягають працівники всіх категорій незалежно від характеру роботи чи посади. На підприємстві “АТП-12629” організація обліку кадрів покладається безпосередньо на відділ кадрів (працівників, які призначаються наказом керівника фірми). Звичайно облік кадрів ведеться для забезпечення точними даними, інформацією:

про зміну кількості і складу працівників в установі загалом та її підрозділах, а також про причини цих змін;

про стан роботи з підвищення кваліфікації, підготовки та перепідготовки кадрів за фахом та категоріями;

про кількісний та якісний склад кадрів, про склад молодих працівників, про нагородження та відпустки;

про стан підготовки та стажування осіб, зарахованих до резерву.

І для того ,щоб одержати ці дані про особовий склад , кадрова служба веде відповідну кадрову документацію.

Основним призначенням документації з кадрів і є подання необхідної інформації стосовно працівників, зайнятих на підприємстві, або які знаходяться в резерві. Документація з особового складу утворюється як результат роботи з кадрами підприємства, а саме їх підбір, переведення, підготовка, перепідготовка та інше. Ця документація містить і дає характеристику правовим, трудовим та службовим взаємовідносинам окремого працівника на тій чи іншій посаді з установою.

Діяльність підприємства з питань обліку, прийняття, переведення, підготовки, атестації, нагородження та пенсійного


Сторінки: 1 2 3 4 5 6