Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

РЕФЕРАТ

на тему: Інформаційні ресурси : питання формування, використання

та інтеграції.

Зміст

Вступ с. 3

Розділ I Соціально регульована система ринку

інформаційних продуктів і послуг с. 6

Розділ II Нормативно – правове регулювання

у галузі інформаційних ресурсів с. 13

Висновки с. 29

Література с. 31

Вступ

Актуальність теми – Інформаційні ресурси – найцінніше історичне, культурне надбання кожної нації, тому їх формування, організація та інтеграція у соціокультурний простір України є одним із стратегічно важливих завдань української держави. Зберігання інформаційних ресурсів – фундаментальна проблема вітчизняного і світового документознавства, яка в умовах інформатизації суспільства потребує якісно нового наукового осмислення.

Процес інформатизації, базуючись на активному розвиткові й упровадженні інформаційних технологій, актуалізує значення документної інформації, оскільки створення, накопичення, зберігання та використання інформації є основою подальшого економічного, інтелектуального і духовного прогресу суспільства. Для того, щоб надати в користування суспільству цінну документовану інформацію, пам’ятки писемності та друку, їх необхідно зформувати та організувати.

Актуальність даної проблеми визначається глобальним загальносоціальним і культурологічним значенням формування інформаційних ресурсів, оскільки від її успішного вирішення залежить стан соціальної пам’яті людства. Крім наукової, культурно – історичної та інформаційної значущості, інформаційні ресурси являють собою не лише інтелектуального, а й фінансового капіталу держави. Інформаційні ресурси як об’єкти соціокультурної значимості і матеріальної цінності потребують відповідного технологічного й соціального захисту.

Об’єктивно виникає комплекс теоретичних, методичних та організаційних проблем, пов’язаних з особливостями формування інформаційних ресурсів. Своєчасність розробки означеної проблеми зумовлена суспільною потребою винайдення якісно нових науково обгрунтованих підходів до формування традиційних й електронних документів як основних елементів інформаційного простору; виокремлення домінуючих чинників, що впливають на ефективність формування інформаційних ресурсів; виявлення діалектичної залежності між рівнем доступності інформаційних ресурсів як передумови повного й оперативного задоволення інформаційних потреб індивіда та соціуму. Це зумовлює актуальність теми даного дослідження, його теоретичну і практичну значущість.

До її розробки спонукає майже повна відсутність фундаментальних праць, у яких висвітлювалася б тема формування, організації та інтеграції інформаційних ресурсів у соіокультурний простір.

Мета дослідження - розробка теоретико –методичних засад формування, організації та інтеграції інформаційних ресурсів у соціокультурний простір України.

Завдання дослідження – зумовлені його метою і передбачають :

з’ясувати рівень наукової розробки проблеми формування та організації інформаційних ресурсів, обгрунтувати метологічну базу дослідження;

здійснити термінологічний аналіз предметної сфери «формування інформаційних ресурсів»;

дослідити сучасний стан формування інформаційних ресурсів;

виявити домінуючі чинники, що впливають на процеси формування і організації інформаційних ресурсів;

визначити правові, організаціно- методичні та технологічні засади формування інформаційних ресурсів;

обрунтувати перспективні напрями вдосконалення кадрового забезпечення формування та організації інформаційних ресурсів та підвищення рівня інформаційної культури користувачів;

розробити рекомендації щодо поліпшення системи формування інформаційних ресурсів.

Об’єкт дослідження – формування інформаційних ресурсів.

Предмет дослідження – теоретико – методичні засади формування інформаційних ресурсів та їх інтеграції у соціокультурний простір України.

Методи дослідження – Теоретико- методологічну базу дослідження склали основні принципові підходи, теорії та концепції, викладені у фундаментальних працях вітчизняних і зарубіжних учених з інформатики, документознавства, культурології. Серед них : Н.М.Кушнаренко, В.А.Мільман, А.А.Соляник, В.О.Ільганаєва, І.О.Давидова, та інші.

Складність проблеми зумовила застосування комплексу взаємопов’язаних підходів та методів дослідження. Головними дослідницькими підходами до пізнання процесів формування та організації інформаційних ресурсів є системний, аксіологічний та діяльнісний. Системний підхід дозволяє розглянути формування інформаційних ресурсів як сукупність послідовних, взаємопов’язаних,безперервних процесів та заходів; виявити і дослідити низку чинниківорганізації інформаційних ресурсів.

З позицій аксіологічного підходу інформаційні ресурси - не тільки матеріальна, але й духовна цінність, складова духовної культури нації. На різних етапах дослідження використовувався комплекс відповідних методів, а саме :джерелознавчий пошук та аналіз основних публікацій з теми дослідження ; термінологічний – для вдосконалення терміносистеми предметної сфери ; факторний – для визначення основних чинників формування та організації інформаційних ресурсів ; порівняльний – для виявлення специфіки формування традиційних і електронних документів.

Наукова новизна одержаних результатів - полягає в тому, що вперше досліджуються теоретико – методогічні засади формування та організації інформаційних ресурсів на різних рівнях, їх інтеграції у соціокультурний простір України. Висновки створюють наукове підгрунтя для ефективного вирішення важливої проблеми формування інформаційних ресурсів, що має велике соціальне значення.

Наукова новизна виявляється в тому, що вперше :

досліджено еволюцію наукових поглядів на проблеми формування, організації інформаційних ресурсів різних рівнів;

науково доведено методогічне значення аксіологічного підходу у визначенні ціннісних орієнтацій споживачів інформації та працівників закладів соціальної комунікації;

теоретично обгрунтовано рекомендації щодо оптимізації формування інформаційних ресурсів з використанням новітніх інформаційних технологій.

Практичне значення одержаних результатів – полягає в тому, що теоретичні і методичні положення, висновки і рекомендації спрямовані на практичне використання з метою ефективного формування інформаційнх ресурсів різних рівнів.

Надані рекомендації можуть використовуватися у професійній діяльності працівників сфери соціальних комунікацій ; навчальному процесі вищих навчальних закладів ; системі підвищення кваліфікації працівників закладів соціальної комунікації.

Основні наукові результати дослідження реалізовані в навчальному процесі факультету електроніки і комп’ютерних технологій Галицької академії, у викладанні дисципліни «Документально – інформаційні комунікації».

Структура дослідження - зумовлена метою та завданнями дослідження, логікою викладу його результатів.

Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури.

Розділ I. Соціально регульована система ринку інформаційних продуктів і послуг

Ринок інформаційних продуктів і послуг як соціальний організм є активною соціально регульованою системою, яка розвивається і функціонує, пристосовую-чись до зовнішніх умов, і активно взаємодіє з навко-лишнім соціальним середовищем. Узгоджене функ-ціонування сегментів ринку досягається: системою державного управління і саморегулюванням ринку. Саморегулювання інформаційного ринку відбувається під впливом формування в різних


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8