Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Тема” Oсобливості використання бібліографічних описів у спеціальних бібліотеках”

Зміст

Вступ……………………………………………………………………………….5

1 Поняття бібліографічного опису……………………………………………….5

1.1Створення міжнародних правил складання бібліографічного опису.....8

1.2 Види бібліографічних описів.Загальні правила складання…………...13

1.3 Спеціальна методика складання бібліографічного опису…………….19

2 Особливості використання бібліографічних описів у спеціальних бібліотеках………………………………………………………………………..24

2.1 Івано-Франківська наукова бібліотека імені І.Я.Франка………………24

2.2 Загальна і спеціальна методика складання бібліографічного опису в Івано-Франківській науковій бібліотеці імені І.Я.Франка……………………26

2.3 Бібліографічний опис електронних документів……………………….32

Висновки…………………………………………………………………………36

Список використаних джерел…………………………………………………..38

Вступ

Протягом усього періоду розвитку науки і культури йде процес накопичення інформації та знань, які фіксуються в документах. Кількість документів постійно збільшується. У сфері інформації діють закони прискорення розвитку науки, внаслідок чого постійно зростає потужність документно - інформаційного потоку, відбувається концентрація та розпорошення публікацій у періодичних виданнях, старіння інформації. Усе це призводить до серйозних труднощів у роботі з документами й інформацією, яку вони містять. У той же час значення інформації в житті людей постійно зростає. Визначною рисою сучасної епохи є інформатизація всіх галузей людської діяльності. Інформаційні ресурси розглядаються як багатство, що не поступається за своїм значенням і потенційним ефектом природним ресурсам.

Обсяг інформації різноманітного характеру в наш час настільки великий, що в деяких випадках простіше і дешевше заново провести дослідження, зробити винахід або навіть відкриття, ніж знайти відомості про нього в документах.Адже неможливо швидко знайти потрібну інформацію щляхом перегляду всіх наявних документів.Оперативно ознайомитися з великою кількістю їх можна, якщо коротко навести основні відомості про кожний документ у своєрідній довідці, тобто подати інформацію у стислому “згорнотому” вигляді.

Багато документів мають відповідати таким вимогам, як придатність до тривалого зберігання, максимальна наочність. Щоб документ мав усі перераховані властивості, він повинен бути правильно складеним як за формою, так і за змістом.Тому роль бібліографічного опису в різноманітних галузях наукової й культурної діяльності винятково велика,адже вся інформація про документи здійснюється саме за його допомогою.Він є основою для створення всіх бібліотечних каталогів,бібліографічних й інформаційних видань,автоматизованих банків даних про документ.Без нього неможливо написати рецензію,реферат, огляд літератури, послатися на якийсь твір у науковому, навчальному виданні тощо.Бібліографічний опис дає уявлення про зміст, вид,читацьке призначення, актуальність документа, а також дає змогу його ідентифікувати-зіставити з іншими, відрізнити від інших.Завдяки цьому бібліографічний опис широко використовується в бібліотечній, у бібліографічній і науково-інформаційній діяльності, у книговидавництві, у книжковій торгівлі,архівістиці,журналістиці,в науковій роботі тощо.

Зміст, форми і методи інформаційної освіти читача визначаються не тільки рівнем його культури читання або професійними потребами, але й умовами праці в бібліотеці, користування алфавітно-предметним покажчиком до систематичного каталогу і картотеки статей, в інших - необхідне знайомство з відповідною документацією, що регламентують правила опису видань, а в деяких - проводити практичні заняття щодо складання бібліографічного опису, пошуку книг за окремою тематикою або якогось видання за допомогою базою даних, користуючись комп'ютерною технікою.

Об’єктом курсової роботи є бібліографічний опис.

Предметом курсової роботи є особливості використання бібліографічного опису в Івано-Франківській науковій бібліотеці імені І.Я.Франка.

Мета дослідження-дослідити складання бібліографічного опису у спеціальній бібліотеці, розробити вказівки щодо пошуку бібліографічних записів у мережі Інтернет.

Поставлена мета визначила необхідність вирішення наступних завдань:

- визначити поняття бібліографічного опису, його функції, вимоги до нього;

- дослідити методику складання бібліографічного опису, загальні правила наведення;

- ознайомитись з загальною та спеціальною методикою складання бібліографічних описів в Івано-Франківській науковій бібліотеці імені І.Я.Франка;

- виділити основні особливості використання бібліографічних описів електронних документів;

- розробити методичні вказівки щодо пошуку бібліографічних записів у мережі Інтернет;

У даній роботі були використані такі методи: аналіз, спостереження та порівняння.

1 Поняття бібліографічного опису

1.1 Створення міжнародних правил складання бібліографічного опису

Роль бібліографічного опису в різних галузях наукової і культурної діяльності людини винятково велика. Адже вся інформація про твори друку, кінофотофонодокументи, які містять певні інформаційні відомості, здійснюється за допомогою бібліографічного опису.У нашій країні, починаючи з 20-х років, постійно ведеться робота щодо створення і удосконалення правил складання бібліографічних описів. З 1976 р. стандарти з опису, що затверджуються і використовуються в нашій країні, ураховують вимоги ISBD (International standard bibliographical description).
Цією роботою перевіряються теоретичні знання і практичні навики по складанню бібліографічних описів. Опис включає кілька етапів: виявлення бібліографічних відомостей, визначення необхідного набору елементів опису, вибір першого елемента бібліографічного запису, фіксація виявлених відомостей згідно з установленими правилами з відповідними розділовими знаками. І так, правила регламентуючі бібліографічні описи складалися протягом багатьох століть і сьогодні існує система основних державних стандартів, що регламентують:

-складання бібліографічного опису Держстандарт 7.1-84 «Бібліографічний опис документа: Загальні вимоги й правила складання.»

-Складання бібліографічного запису Держстандарт 7.12-93 «БЗ: Скорочення слів російською мовою. Загальні вимоги й правила»

- Держстандарт 7.80-2000 « Бібліографічний запис: Заголовок. Загальні вимоги й правила складання».

- Держстандарт 7.82-2001 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис ЕР. Загальні вимоги й правила складання.»

Крім того, існують ДСТУ , що регламентують опис по видах документів:

-ноти;

-картографічні видання;

-образотворчі видання.

Основні правила й положення цих стандартів опираються на принципи Міжнародного стандарту БО(ISBD).

Створення міжнародних правил складання бібліографічного опису дає змогу легко розбирати опис незалежно від мови, якою він складений.
З 1 липня поточного року набув чинності новий національний стандарт ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Новий національний стандарт відповідає міжнародним рекомендаціям ІФЛА. Саме цим документом необхідно керуватися при складанні бібліографічних посібників (у тому числі й бібліографічних списків) як різним організаціям так і окремим особам.


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9