Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Загальна характеристика довідкових видань

Реферат

Довідкові видання та література

Твори довідкової літератури – це документи, спрямовані на накопичення й упорядкування значних обсягів відомостей наукової (як правило, фактографічної) інформації з метою їх швидкого та зручного пошуку. Стиль довідкової літератури вирізняється лаконічністю, а виклад матеріалу – чіткою систематизованістю та упорядкуванням.

Основні жанри довідкової літератури (словник, довідник, енциклопедія, путівник, календар, бібліографічний посібник).

За цільовим та читацьким призначення довідкова література поділяється на:

ь Наукові

ь Науково-популярні

ь Виробничі

ь Навчальні

ь Для масового читача

ь Для дітей

ь Для самодіяльної творчості та дозвілля

За змістом:

ь Універсальні

ь Галузеві

ь Тематичні

ь Персональні

За предметом викладу:

ь Статистичні

ь Біографічні

ь Бібліографічні

ь Побутові

Таблиця 1 Жанри довідкової літератури

Жанр | Предмет викладу

матеріалу | Мета як авторський мотив створення документа | Конкретна соціальна функція документа

1 | 2 | 3 | 4

Словник | Упорядкований перелік мовних одиниць з відповідними довідковими даними | Забезпечення швидкої орієнтації у системі знань | Забезпечення суспільства науковою-інформацією

Довідник | Виклад довідкових даних (стислих відомостей наукового або прикладного характеру) у систематичному або алфавітному порядку | Забезпечення швидкої орієнтації у системі знань | Забезпечення суспільства науковою-інформацією

Енциклопедія | Узагальнений виклад у вигляді статей, розташованих в алфавітному чи систематичному порядку, з однієї чи всіх галузей знань та практичної діяльності | Підбиття підсумків розвитку наукового знання, забезпечення швидкої орієнтації у системі знань | Забезпечення суспільства науковою інформацією

Енциклопедичний

словник | Енциклопедія, що містить короткі довідкові статті, розташовані в алфавітному порядку | Підбиття підсумків розвитку наукового знання, забезпечення швидкої орієнтації у системі знань | Забезпечення суспільства науковою інформацією

Путівник | Довідник, що містить відомості про певний географічний пункт або культурно-освітній заклад, розташовані у порядку, зручному для огляду | Допомога відвідувачам в ознайомленні з культурно-освітнім закладом чи історико культурним географічним об'єктом | Забезпечення суспільства фактографічною інформацією

Календар | Систематизований перелік днів, тижнів, місяців певного року з довідковими відомостями | Створення довідкового посібника, що супроводжуватиме повсякденне життя | Забезпечення суспільства науково-популярною інформацією

Бібліографічний посібник | Упорядкована множина бібліографічних записів, об'єднаних за суспільним призначенням та тематикою | Орієнтація в документних потоках і масивах | Забезпечення суспільства

бібліографічною

інформацією

Словникова стаття | Найменший елемент словника; виклад даних, передбачених програмою словника | Надання точних, перевірених даних, передбачених програмою словника | Забезпечення суспільства науковою інформацією; обслуговування довідковими даними

Довідкова стаття | Найменший елемент довідника; виклад даних, передбачений програмою довідника | Надання точних, перевірених даних, передбачених програмою довідника | Забезпечення суспільства науковою інформацією; обслуговування довідковими даними

Енциклопедична стаття | Найменший елемент довідника; виклад даних, передбачених програмою енциклопедії | Надання точних, перевірених даних, передбачених програмою довідника | Забезпечення суспільства науковою інформацією; обслуговування довідковими даними

Загальна характеристика довідкових видань

Довідкове видання (ДВ) містить короткі зведення наукового, агітаційно-пропагандистського або прикладного характеру, викладені, оформленому і розташовані в порядку, зручному для їхнього швидкого перебування, не призначені для суcпільного читання.

ДВ використовуються у всіх сферах людської діяльності, від наукової праці до проведення дозвілля. Вони характеризуються високим ступенем узагальнення інформації, що досягається за допомогою стиснутого, лаконічного викладу зведень у формі готових даних, висновків, рекомендацій. ДВ — сховище ємнісної універсальної і галузевої інформації, викладеної з максимальною щільністю. ДВ відрізняється від інших видів видань структурою основного тексту. Воно складається зі статей, що містять короткі відповіді на передбачувані питання потенційного споживача, що мають значеннєву і композиційну закінченість. Довідкові статті призначені не для суспільного, а для вибіркового читання, тому групуються не в логічній послідовності, а в порядку, що дає можливість швидкого знаходження необхідної інформації.

Усі види ДВ, за винятком словників, ілюструють. Ілюстрації в них несуть значеннєве навантаження, дозволяючи скоротити текст, тому що малюнок часто може замінити кілька сторінок опису.

У ДВ ретельно розроблений довідковий апарат, що сприяє пошуковій орієнтації споживача: комплекс покажчиків, система посилань, що містить вказівки типу «див» або виділені курсивом слова, що відсилають до тематично близьких статей, посилальні статті, що містять інформацію про статті на зазначену в заголовкові тему і т.д.

По функціональному призначенню і характерові інформації ДВ прийнято поділяти на три підвиди: енциклопедичні видання, словники і довідники.

Словник. Види та типи словників

Французький письменник Анатоль Франс назвав словник «всесвітом, розташованим у алфавітному порядку». Словник потрібен, коли не знаєш, як пишеться те чи інше слово. Але це не головне. Словники - це не лише довідники, але й елемент національної культури: адже в слові втілено багато граней народного життя. Все багатство й різноманіття лексичних запасів мови зібрано в словниках. Створення словників - завдання особливої галузі лінгвістичної науки - лексикографії. Словників є багато й вони різноманітні. Енциклопедичні словники описують світ, пояснюють поняття, дають біографічні довідки про відомих людей, відомості про країни та міста, про видатні події (війни, революції, відкриття).

Філологічні словники містять інформацію про слова. Існують різні типи філологічних словників. Більшості людей відомі двомовні словники: до них ми звертаємося під час вивчення іноземних мов, перекладу текстів з однієї мови на іншу.

Надзвичайно різноманітними є одномовні словники. Відомості про правильне написання слів можна дізнатися в орфографічному словнику, про те, як треба вимовляти слово, - в орфоепічному словнику (тобто словнику правильної літературної вимови).

Етимологічні та історичні словники описують походження слова, його шлях у мові, всі зміни, які відбулися з ним на цьому шляху.

Граматичні словники містять інформацію про морфологічні та синтаксичні властивості слова; у зворотних словниках слова розміщені за алфавітом їх  кінцевих літер (іноді це потрібно для деяких лінгвістичних досліджень).

Існують також словники іншомовних слів, термінологічні,


Сторінки: 1 2 3