Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

УДК 655

УДК 655.5

Ю. В. ПАЛИВОДА

ВИДАВНИЧА ІДЕЯ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ФАКТОР СПІВПРАЦІ АВТОРА ТА РЕДАКТОРА

Аналізуються наявні нині тлумачення поняття «видавничої ідеї», зокрема пропонується власне визначення видавничої ідеї. Характеризуються вміння, навички та знання, які повинні мати редактор і автор. Розглядаються помилки, яких припускаються редактор та автор під час опрацювання видавничої ідеї.

Ключові слова: ідея, видавнича ідея, творення, генерування, реалізація, автор, редактор, співпраця автора і редактора.

Анализируются имеющиеся на сегодня толкования понятия «издательской идеи», в частности предлагается собственное определение издательской идеи. Определяются черты, умения, навыки и знания, которыми должны обладать редактор и автор. Рассматриваются ошибки, допускаемые редактором и автором во время разработки издательской идеи.

Ключевые слова: идея, издательская идея, создание, формирование, реализация, автор, редактор, сотрудничество автора и редактора.

This article analyzes available today interpretation «of publishing ideas, including attempts to define their own publishing ideas, determined features, ability, skills and knowledge that should have editor and writer, able to form a publishing idea and further qualitative work text; roztlumachuyetsya genealogy publishing ideas, are considered errors, which implied the editor and author during the processing of publishing ideas.

Key words: the idea, the idea of publishing, creation, generation, implementation, author, editor and co author and editor.

Наявність у видавничому портфелі видавництва цікавих і креативних проектів залежить, насамперед, від небайдужих та прогресивних кадрів такого підприємства, від їхнього вміння й здатності розгледіти, відчути й зрозуміти по-справжньому потрібний споживачеві книжковий продукт. Варто зазначити, що ще одним важливим та ефективним партнером редактора у формуванні таких видавничих ідей і, відтак, конкурентоспроможного, затребуваного книжкового продукту є автор (авторський колектив).

Нині редактор для видавництва є організатором, керівником усього редакційно-видавничого процесу. До його видозмінених новітніх компе- тенцій (у разі необхідності безпросередньої участі автора чи авторського колективу) почали належати також і генерування, оцінювання та реалізація видавничих ідей – комерційно успішних видавничих продуктів.

З огляду на зазначене, у теорії видавничої справи та редагування набуває актуальності проблематика видавничої ідеї. У ній ми вбачаємо важливу складову успішної реалізації професійної діяльності як редактора та автора зокрема, так і процвітання видавництва загалом. Однак у теорії видавничої справи та редагування проблему видавничої ідеї як головного феномену редакційно-видавничої діяльності розглядали побіжно, залишаючи водночас поза дослідницькою обсервацією тісну співпрацю редактора й автора щодо творення таких ідей. Ступінь наукового опрацювання проблем. Зокрема, Ю. А. Михайлов та Ю. Ф. Майсурадзе у книзі «Энциклопедия книжного дела» (М., 2004) зосередили увагу на участі редактора в генеруванні та відборі ідей, оперуючи поняттям «комерційна ідея», а не «видавнича ідея». Б. С. Єсенькін, А. Ф. Коган у виданні «Предпринимательство в книжном деле» (М., 2004) та В. І. Теремко у навчальному посібнику «Основні засади видавничого бізнесу» (К., 2009) писали про видавничу ідею як про важливий актив у видавничому бізнесі. Також у власному посібнику «Видавничий маркетинг» (К., 2009) Теремко побіжно розглядає співпрацю автора і редактора в контексті розроблення концепції видання.

Отже, наразі немає праць, в яких би видавничу ідею ґрунтовно розглядали як об'єднавчий фактор співпраці редактора й автора.

Варто зазначити, що для вивчення та дослідження обраного аспекту авторові статті довелося як джерело інформації використовувати також видання з основ підприємницької діяльності, стратегії підприємництва, маркетингу та реклами, а саме праці: П. Г. Клівця «Стратегія підприємництва» (К., 2007), С. В. Мочерного, О. А. Устенка, С. І. Чеботаря «Основи підприємницької діяльності» (К., 2003), В. А. Мойсеєва «Паблік рилейшнз» (К., 2007), які дослідниця адаптувала до власного дослідження, оскільки повноцінних видань на таку тематику бракує. Також у написанні статті допоміг практичний редакторський досвід автора.

Метою нашого дослідження є заповнення лакун у підходах до осмислення видавничої ідеї – окреслити її як основу творчого діалогу між автором та редактором, як фактор, що глибинно організовує їх співпрацю. Відповідно до мети дослідження, розв'язуються такі завдання:

аналіз наявних на сьогодні тлумачень поняття «видавнича ідея» та спроба власного визначення видавничої ідеї;

визначаються риси, вміння, навички та знання, якими повинен володіти редактор, здатний як формувати видавничу ідею, так і в подальшому якісно працювати з текстом;

окреслюються вміння та знання, які необхідні авторові для написання хорошого тексту;

розтлумачується генеалогія видавничої ідеї;

розглядаються помилки, яких припускаються редактор і автор під час опрацювання видавничої ідеї.

Об'єктом нашого дослідження є видавнича ідея, а предметом – безпосередня участь редактора й автора у творенні та реалізації видавничої ідеї.

Наукова новизна обраної тематики полягає в репрезентації нового бачення проблематики видавничої ідеї: по-перше, у власному термінологічному її тлумаченні; по-друге, в дослідженні ролей редактора й автора книги як ефективних партнерів в опрацюванні видавничої ідеї.

Поняття «ідея» використовується в багатьох галузях знань, зокрема відповідні інтерпретації неминуче мають особливості, що зумовлюється специфікою об'єктів і предметів досліджень, завдань і методик наук.

Так, у філософії «ідея» розтлумачується як форма осягнення в мисленні явищ об'єктивної дійсності, поєднує в собі усвідомлення мети та проектування подальшого розвитку способів її практичного втілення [1, с. 264].

Нині з розвитком видавничої галузі науковці розпочали оперувати новітнім терміном – «видавнича ідея». Б. С. Єсенькін, А. Ф. Коган у книзі «Предпринимательство в книжном деле» розглядають видавничу ідею як стисле і чітке формулювання, супроводжуване певними аналітичними оцінками та проективними розробками,


Сторінки: 1 2 3 4