Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Розділ ІІ

Вступ.

Актуальність дослідження. Конституція України проголосила нашу державу суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою, а також закріпила положення про те, що “людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визначається в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та її гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави”.

Держава здійснює свою діяльність через створений нею комплекс органів трьох гілок влади.

Для втілення в життя положень Конституції великої актуальності набуває сьогодні перебудова системи органів виконавчої влади на принципово нових засадах. А це випливає із значення самої гілки виконавчої влади, яке полягає в тому, що саме на неї покладено функції по виконанню законів та здійсненню державного управління всіма сферами суспільного життя. Суспільна роль виконавчої влади серед гілок державної влади визначається і тим, що саме у процесі її реалізації відбувається реальне втілення в життя законів та інших нормативних актів, практичне застосування важелів державного регулювання й управління важливими процесами суспільного розвитку, а звідси – і здійснення прав і свобод громадян, забезпечення їх законних інтересів.

За роки незалежності України як суверенної держави, як свідчать реалії сьогодення, поки що не вдалося побудувати функціонально достатньої та структурно несуперечливої системи виконавчої влади, яка була б покликана здійснюючи державне управління різними сферами життя, надавити управлінські послуги громадянам.

А це є причиною недосконалості багатьох елементів механізму державного управління, який дістався нам у спадок від авторитарно-тоталітарного режиму радянських часів і непослідовним та невиваженим законотворенням був дещо “оновлений”, проте, до суттєвих змін це не призвело. Тому без докорінних змін ідеології функціонування виконавчої влади, структурного удосконалення її системи з функціональною диференціацією органів, подальший розвиток України як, перш за все, соціальної, правової, демократичної держави, є неможливим. Подоланню багатьох недоліків у сфері виконавчої влади має сприяти здійснення адміністративної реформи . Її метою є поетапне створення на наукових принципах ефективної і демократичної системи державного управління, яка має бути достатньо прозорою для громадськості, максимально наближеною до потреб людини, а витрати на її утримання були б адекватними фінансово-економічному стану держави. Стає очевидним, що без повноцінної адміністративної реформи в Україні неможливе системне і результативне проведення економічних і соціальних реформ. А це, в свою чергу, потребує необхідних теоретико-наукових досліджень, законодавчого закріплення великої кількості положень, які стосуються правового статусу та організації системи органів виконавчої влади.

Ступінь наукової розробленості теми. Питання реформування органів виконавчої влади завжди привертали увагу вчених-адміністративістів, науковців та дослідників інших галузей, громадських та політичних діячів, що зумовлено надзвичайною важливістю даної сфери питань та потребою їх негайного вирішення. Великий внесок в дослідження питань реформування виконавчої влади зробили В.Б. Авер’янов, А.О. Селіванов, І. Пахомов, І. Голосніченко, М.Стахурський, І.Коліушко, М.Пухтинський, М. Ославський, А Васильєв, В. Колпаков, О.Крупчан, Н.Нижник, В.Цвєтков та ряд інших дослідників.

Проте, не дивлячись на велику кількість досліджень у цій сфері серед науковців не склалося єдності поглядів на деякі принципові питання реформування системи органів виконавчої влади, державного управління загалом. Багато питань є дискусійними, а деякі з них потребують наукової, концептуальної розробки і, в своїй більшості, нормативного закріплення.

Дане дослідження проводилось в період, коли наша держава уже відійшла від старих методів управління суспільними справами і широким колом науковців та політиків, а також громадськістю, усвідомлена об’єктивна необхідність змін в цій системі. Проте ще не створено належних умов для проведення таких змін, а заходи, які здійснюються, супроводжувались рядом проблем. Дані питання потребують вивчення і визначення шляхів їх вирішення.

Мета і завдання дослідження. Основною метою дослідження магістерської роботи є аналіз організації і діяльності органів виконавчої влади, заходів адміністративної реформи, які були проведені по удосконаленню цієї системи, а також тих, які будуть проведені в перспективі та виявлення проблем, що виникли в процесі реформування, визначення шляхів їх вирішення. Дана мета і визначила межі дослідження, однак останнє не було обмежено рамками реформування виключно системи органів виконавчої влади – їх структури і порядку діяльності. В роботі не залишилися поза увагою і питання пов’язані з реформуванням державної служби, адміністративно-територіального устрою, місцевого самоврядування, які органічно, системно пов’язані з реформою органів виконавчої влади.

Об’єкт дослідження становить виконавча влада в Україні в контексті адміністративної реформи.

Предметом дослідження є сукупність нормативно-правових актів, монографічних та різного роду інших наукових робіт, статей наукових та публіцистичних видань, розроблених провідними фахівцями, науковцями з питань організації та функціонування системи органів виконавчої влади, здійснення адміністративної реформи, а також питань, які органічно пов’язані з останніми.

Підчас написання магістерської роботи використовувалися такі наукові методи як:

Аналіз і синтез (при проведенні дослідження вцілому).

Логіко-граматичний (при тлумаченні понять: «виконавча влад», «управлінські послуги», адміністративна реформа» тощо).

Системно-структурний (при визначенні градації ознак виконавчої влади, управлінських послуг, класифікації заходів з проведення адміністративної реформи тощо).

Історичний (при порівнянні статусу та організації виконавчої влади в Україні за радянських часів та із здобуттям незалежності, а також – до проведення заходів адміністративної реформи та після).

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що виконавча влада, а саме система її органів розглянута під кутом зору її реформування, точніше проблем, які виникли в процесі проведення адміністративної реформи і які потребують вирішення, а також – в розробці пропозицій, щодо їх вирішення.

РОЗДІЛ І. Виконавча влада в Україні: організація і система її органів

Згідно з ч.1 ст.6


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25