Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Міністерство освіти і науки України

ДИПЛОМНА РОБОТА

Аналіз структурних змін на ринку засобів розміщення м. Івано-Франківська

ЗМІСТ

І. ВСТУП………………………………………………………………………… 3

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Розділ 1

Теоретичні основи функціонування ринку засобів розміщення..................6

1.1. Становлення та розвиток готельної справи...................................................6

1.2. Суть сучасного готельного бізнесу...............................................................18

1.3. Організаційна структура управління............................................................21

Розділ 2

Оцінка структурних зрушень в готельній індустрії

м. ІваноФранківська...........................................................................................31

2.1. Структурні зміни у використанні потенціалу готельного господарства

м. Івано-Франківська.............................................................................................31

2.2. Структурні зрушення в якості обслуговування і

управлінніперсоналом...........................................................................................38

2.3. Застосування інформаційних технологій в закладах розміщення

м. ІваноФранківська.............................................................................................48

Розділ 3

Напрямки удосконалення розвитку готельних підприємств....................57

3.1. Розроблення правил поведінки персоналу для готельних

комплексів Прикарпаття.......................................................................................57

3.2. Маркетингова стратегія просування готельних послуг і реклама

готелів м. Івано-Франківська...............................................................................61

3.3. Зарубіжний досвід розвитку готельного бізнесу та удосконалення

якості надання послуг готелями м. ІваноФранківська.......................................69

ІІІ. ВИСНОВКИ...................................................................................................76

ІV. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..................................................79

V. ДОДАТКИ........................................................................................................82

ВСТУП

Актуальність теми. Вітчизняна готельна сфера України стає невід'ємною частиною світового готельного господарства. В умовах розвитку країни готельний бізнес стає дієвим засобом з одного боку, формування ринкового механізму господарювання, надходження значних коштів до бюджету, створення високооплачуваних робочих місць, а з іншого боку - покращення якості життя українських громадян.

Щорічний обсяг інвестицій у туристичну галузь України у 2005 році склав 1 млрд. грн., а обсяг ринку готельного господарства досяг 150 млн. дол. Більше ніж вдвічі, порівняно з 2004 роком, зріс обсяг коштів, залучених на будівництво нових і реконструкцію існуючих готелів в Україні і склав у 2005 році 1,8 млрд. грн. Передумовами буму на готельному ринку стали "Помаранчева" революція, та фінал пісенного конкурсу "Євробачення", які значно привабили туристів до України. Так, у 2005 році по Україні подорожували біля 16 млн. українців та іноземців, а кількість в'їзних туристів зростала скоріше, ніж кількість виїзних на 8% .

Однак, не дивлячись на значне зростання обсягів туристичних потоків, ринок готелів України ще катастрофічно далекий від насичення, в той час як на країну чекає черговий вибух туристичної активності, пов'язаний з можливим проведенням спільно із Польщею Чемпіонату з футболу-2012.

Так, кількість готелів в Україні у 2005 році у порівнянні з 2004 роком зросла лише на  ,4% і дорівнювала 1232 одиницям, однак це  практично на 5,8%  менше за аналогічний показник 2001 року, коли кількість готелів в Україні складала 1308 одиниць. У м.Івано-Франківськ станом на кінець 2006 ріку функціонувало 7 готелів і 2 інші місця для короткотермінового проживання приїжджих. Порівняно з 2001 р. їх кількість зменшилася на 1.

Характеризуючи структуру готелів України за категоріями, слід зазначити, що найменше в країні 5-зіркових та 4-зіркових готелів - на них припадає  відповідно 0,5%  та 2,7% від загальної кількості готелів, третє місце посідають 3-зіркові готелі - 7%, на 2-зіркові та 1-зіркові припадає 4% і 3,9% відповідно. 82% готелів України взагалі не мають категорії. В м.Івано-Франківську є тільки один готель, який має статус 3*.

Об’єктом дослідження дипломної роботи є готелі та інші заклади розміщення для короткотермінового проживання в м.Івано-Франківську.

Предметом дослідження є розвиток форм і методів покращення якості готельних послуг та підвищення конкурентоспроможності підприємств на регіональному ринку готельних послуг.

Методи дослідження. Вибір методів дослідження обумовлено поставленою метою і специфікою предметної області. Використовувались загальнонаукові методи аналізу, синтезу і узагальнення при дослідженні стану і тенденцій розвитку готельного господарства України, особливостей функціонування регіонального ринку готельних послуг, а також спеціальні методи: методи збору і первинної обробки інформації, методи дослідження, оцінки і узагальнення отриманої інформації, графічний.

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є дослідження особливостей    функціонування підприємств на регіональному ринку готельних послуг і розробка теоретико-практичних рекомендацій щодо його розвитку для формування соціально-орієнтованого, конкурентоспроможного та високоефективного готельного комплексу, здатного задовольнити широкі потреби клієнтів.

Досягнення мети дослідження зумовило вирішення наступних задач:

виявити місце і роль готельного господарства в економіці регіону, висвітлити загальні тенденції та виявити проблеми розвитку готельної справи в Україні і в досліджуваному регіоні;

розкрити природу та сутність конкуренції та конкурентоспроможності, як найважливіших факторів розвитку готельного господарства в умовах становлення ринкової економіки, розглянути етапи та стратегії підвищення конкурентоспроможності готельних підприємств, особливу увагу приділивши сегментуванню ринку;

узагальнити вітчизняний і світовий досвід ціноутворення на готельні послуги та використання цінової конкуренції готельними підприємствами, обґрунтувати значення прогнозування попиту з урахуванням сезонних коливань та урахування ризику при ціноутворенні;

проаналізувати стан регіонального ринку готельних послуг та перспективи його розвитку, дослідити конкуренцію на ринку готельних послуг Прикарпатського регіону;

розробити пріоритетні напрямки стратегічного розвитку готельного господарства Харківського регіону на основі дослідження і врахування регіональних особливостей формування конкурентоспроможного готельного комплексу.

Практичне значення одержаних результатів можуть бути використані готельними підприємствами для підвищення ефективності господарської діяльності, вдосконалення матеріально-технічної бази і покращення якості готельних послуг тощо.

Теоретично і методологічною основою дослідження є наукові праці вітчизняних та закордоннтх учених В.І. Азара, С.І. Байлика, Р.А. Браймера, Дж. Боуена, В.К. Федорченка, Л.М. Яцуна, І.Б. Андрейко та інших. У роботі використані статистичні дані за 2001 – 2006 рр. головного управління статистики в Івано-Франківській обл.

Структура, зміст та обсяг дипломної роботи. Дипломна робота складається із всупу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи - 81 стор. друкованого тексту, включаючи 4 таблиці, 3 рисунки та 4 додатки. Список використаних джерел містить 30 найменувань.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЗАСОБІВ РОЗМІЩЕННЯ

1.1 Становлення та розвиток готельної справи

Виникнення готелів було спричинене бурхливим економічним та культурним розвитком суспільства, встановленням господарських зв’язків між різними регіонами. У людей з’явилася потреба в подорожах і поїздках. Подорожі були пов’язані з ризиком, подорожуючим необхідно було шукати собі їжу та місце, де переночувати в дорозі. Мандрівники йшли на це не


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23