Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНЫ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

МІРОШНИЧЕНКО Павло Іванович

УДК 330.322

АКТИВІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ

ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил

і регіональна економіка

А в т о р е ф е р а т

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Донецьк – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Луганській філії Інституту економіко-правових досліджень НАН України у відділі регіональних проблем розвитку зовнішньоекономічних зв'язків (м. Луганськ).

Науковий керівник – доктор економічних наук, професор

Кліяненко Борис Терентійович,

Луганська філія Інституту економіко-правових

досліджень НАН України,

директор (м. Луганськ)

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Захарченко Віталій Іванович,

Одеський національний університет

ім. І.І. Мечникова МОН України,

професор кафедри економіки

та управління (м. Одеса)

кандидат економічних наук, доцент

Хоменко Яна Володимирівна,

Науково-дослідний економічний інститут

Міністерства економіки України, докторант (м. Київ)

Захист відбудеться "29" січня 2008 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.170.01 в Інституті економіко-правових досліджень НАН України за адресою: 83048, м. Донецьк, вул. Університетська, 77.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту економіко-правових досліджень НАН України за адресою: 83048, м. Донецьк, вул. Університетська, 77.

Автореферат розісланий "28" грудня 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради М.Г. Слоква

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Ключову роль в економічному розвитку і забезпеченні розширеного відтворення відіграють інвестиції. На регіональному рівні умови інвестиційної діяльності формуються під впливом політичних, законодавчих, економічних, організаційних факторів. У свою чергу, інвестиційний клімат у регіоні проявляється через відносини суб'єктів інвестиційної діяльності – підприємницьких структур, банків, органів влади. Кардинальні зміни економічних умов впливають на надходження і використання інвестицій у регіоні. У зв'язку з цим визначається актуальність питань, пов'язаних із дослідженням умов та тенденцій використання інвестиційного потенціалу регіону. Відсутність інвестиційних ресурсів знижує активність інноваційної діяльності, що, в свою чергу, впливає на зниження економічного зростання.

Розвиток економіки та ефективна її структурна перебудова можливі лише за умов ефективного використання інвестиційного потенціалу регіону. Крім того, в умовах зростаючої потреби в інвестиціях виникає об'єктивна необхідність застосування підходів партнерства та інтеграції з метою його активізації, що повинно стати складовою будь якої стратегії економічного зростання. З погляду на це задачі активізації використання інвестиційного потенціалу регіону, залучення інвестицій у регіон є складними і багатоплановими.

Процес розвитку ринкових відносин потребує подальшого дослідження організаційно-економічних умов використання інвестиційного потенціалу та здійснення інвестиційної діяльності у регіоні. Вплив інвестиційної діяльності на соціально-економічний розвиток регіонів викликає необхідність досліджувати умови формування і використання інвестиційного потенціалу та удосконалювати методи організаційно-економічного забезпечення його активізації. Практична значимість впровадження досягнень науково-технічного прогресу і реалізації стратегії економічного та соціального розвитку регіонів потребує комплексного підходу до вирішення питань з активізації інвестиційного потенціалу. Актуальність окреслених теоретичних, методичних і практичних питань з активізації використання інвестиційного потенціалу регіону в умовах розвитку ринкових відносин визначили мету, задачі та зміст дисертаційної роботи.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукове дослідження було виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт Інституту економіко-правових досліджень НАН України за 2002-2006 рр., у яких дисертант приймав участь як співвиконавець. В межах дослідження за темою “Організаційний та економіко-правовий механізм управління митною діяльністю” (ДР № U000094) автором сформовано систему показників інформаційного забезпечення управління фінансово-економічною діяльністю, що ґрунтується на внутрішній інформації. При розробці теми “Організаційне та економіко-правове забезпечення захисту вітчизняних товаровиробників в Україні” (ДР № 0104U007345) дисертантом виконано аналіз тенденцій економічного розвитку регіону та інноваційно-інвестиційної діяльності і практичних аспектів використання інвестиційного потенціалу регіону. Визначено умови і запропоновано методи активізації використання інвестиційного потенціалу регіону як основи підтримки конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розвиток теоретичних, методичних положень та розробка практичних рекомендацій щодо активізації використання інвестиційного потенціалу регіону на основі відповідних організаційних та економічних заходів.

Відповідно до мети було поставлено і розв'язано такі основні задачі:

визначено економічну сутність понять “інвестиції”, “інвестиційний потенціал регіону”;

уточнено роль активізації використання інвестиційного потенціалу у розвитку економіки регіону;

систематизовано методи активізації використання інвестиційного потенціалу;

проаналізовано тенденції використання інвестиційного потенціалу регіону і визначено умови активізації інвестиційної діяльності у регіоні;

показано роль комерційних банків у формуванні інвестиційного потенціалу і визначено шляхи збільшення інвестиційних можливостей банку;

визначено необхідність, особливості та основні етапи розробки стратегії активізації інвестиційної діяльності в регіоні;

визначено основні структурні елементи механізму активізації інвестиційної діяльності в регіоні;

розроблено методичний підхід до формування інтеграційних форм активізації інвестиційної діяльності і використання інвестиційного потенціалу регіону;

сформовано модель організаційно-економічного забезпечення активізації використання інвестиційного потенціалу регіону.

Об’єктом дослідження є процеси використання інвестиційного потенціалу регіону.

Предметом дослідження є теоретичні положення, методи та способи активізації використання інвестиційного потенціалу регіону.

Методи дослідження. Теоретичною і методичною основою дослідження є фундаментальні положення економічної теорії, праці провідних вітчизняних і зарубіжних вчених з питань організаційно-економічного забезпечення активізації використання інвестиційного потенціалу регіону. Для вирішення задач у дисертації використовувалася низка загальнонаукових та спеціальних методів дослідження, взаємопов'язаних і послідовно застосованих у загальній логіці дослідження: методи формальної логіки – для визначення сутності категорій “інвестиції”, “інвестиційний потенціал”, “активізація використання інвестиційного потенціалу”; системний метод – для дослідження використання інвестиційного потенціалу і економічного розвитку регіону як взаємопов'язаних процесів, формування стратегії і механізму активізації інвестиційної діяльності; методи статистичного і економічного аналізу – для аналізу тенденцій економічного розвитку на основі використання інвестиційного потенціалу регіону, для дослідження умов інвестиційної діяльності; логічний метод – для формування моделі активізації використання інвестиційного потенціалу регіону.

Джерелом інформації слугували офіційні статистичні матеріали, інформаційно-аналітичні матеріали, науково-методичні розробки, Закони України, Постанови Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, Укази Президента України, нормативні документи. Крім того, були використані наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, серед яких, В.П. Александрова, О.І. Амоша, І.А. Бланк, С.В. Богачов, Н.Ю. Брюховецька, Б.В. Буркинський, В.М. Василенко, О.С. Власюк, В.М. Геєць, З.В. Герасимчук, В.М. Гриньова, Б.М. Данилишин, М.П. Денисенко, М.І. Долішний, С.В. Захарін, В.І. Захарченко, Б.Т. Кліяненко, І.І. Лукінов, В.К. Мамутов, В.В. Максимов, В.О. Онищенко, О.О. Пересада, Л.А. Савельєв, В.М. Степанов, Д.М. Стеченко, В.Г. Федоренко, В.М. Хобта, Я.В. Хоменко, М.Г. Чумаченко, М.М. Якубовський та інші.

Наукова новизна отриманих результатів. Основний науковий результат полягає в обґрунтуванні організаційних та економічних заходів, спрямованих на активізацію використання інвестиційного потенціалу регіону, на основі узагальнення відповідних теоретичних положень та розробки методичних прийомів.

Результати дисертаційної роботи, що визначають її наукову новизну, полягають у наступному:

вперше:

визначено елементи механізму активізації інвестиційної діяльності у регіоні з виділенням організаційних, економічних та правових методів, що на практиці слугуватиме основою для обґрунтування і вибору інструментарію активізації використання інвестиційного потенціалу;

запропоновано підхід до створення інтеграційно-інвестиційних груп із суб'єктів господарювання на засадах формування організаційно-економічних відносин, що буде сприяти активізації використання внутрішніх інвестицій через залучення кредитів;

удосконалено:

напрями формування умов активізації інвестиційної діяльності в регіоні у межах повноважень місцевих органів влади, що дозволить додатково залучати інвестиції у регіон;

модель організаційно-економічного забезпечення активізації використання інвестиційного потенціалу регіону на основі застосування сукупності відповідних методів, що сприятиме використанню наявних та створенню нових можливостей здійснення інвестиційної діяльності;

методи залучення інвестицій на основі використання підходів партнерства та інтеграції, які полягають в узгодженні та формуванні організаційно-економічних відносин, спрямованих на забезпечення активізації використання інвестиційного потенціалу;

напрями участі банків у формуванні інвестиційного потенціалу регіону на основі акумулювання ресурсів, що дозволяє збільшити обсяг кредитних ресурсів, необхідних для активізації інвестиційної діяльності у регіоні;

дістало подальшого розвитку:

визначення поняття “інвестиції” як економічної категорії, яка відображає використання фінансових коштів як авансованої вартості з метою забезпечення економічного зростання на основі інновацій і отримання доходу, що більш точно відповідає сутності капітальних вкладень;

визначення сутності інвестиційного потенціалу регіону, який за економічним змістом розглядається як сукупність фінансових коштів суб'єктів інвестиційної діяльності, що формують комплексну базу відтворення господарчої і соціальної сфери життєдіяльності регіону на інноваційній основі з метою забезпечення стійкого економічного зростання;

питання формування стратегії активізації інвестиційної діяльності на основі партнерського співробітництва між органами місцевої влади та суб'єктами інвестиційної діяльності, що буде сприяти активізації використання інвестиційного потенціалу регіону.

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що:

механізм організаційно-економічного забезпечення активізації інвестиційної діяльності є основою до обґрунтування напрямків і вибору інструментарію активізації використання інвестиційного потенціалу в регіоні;

рекомендації з використання інтеграційних форм у діяльності підприємств дозволяють забезпечити організаційні умови активізації використання інвестиційного потенціалу регіону;

розроблений підхід до формування стратегії інвестиційної діяльності й основних етапів її формування дозволяє визначити необхідні напрямки й обсяги залучення інвестиційних ресурсів для формування інвестиційного потенціалу регіону з урахуванням інноваційного розвитку.

Отримані в дисертації висновки і рекомендації знайшли практичне застосування в діяльності установ та підприємств Луганської області: Головного управління економіки Луганської обласної державної адміністрації (довідка № /3262 від 29.12.2006 р.); ВАТ “Антрацитшахтобуд” (довідка № від 17.10.2006 р.); ТОВ “Реал Лтд” (довідка № 07/04 від 29.11.2006 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною науковою працею, в якій викладено авторський підхід до розробки теоретичних, методичних положень та практичних рекомендацій, спрямованих на активізацію використання інвестиційного потенціалу регіону. Внесок здобувача в наукових роботах, опублікованих у співавторстві, конкретизовано у списку праць за темою дисертації.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дослідження доповідалися і були схвалені на науково-практичних конференціях: І Міжнародній науково-практичній конференції “Науковий потенціал світу 2004” (Дніпропетровськ, 2004 р.); VІІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Наука і освіта 2005” (Дніпропетровськ, 2005 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Розвиток економіки в трансформаційний період: глобальний та національний аспекти” (м. Запоріжжя, 2005 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Дні науки 2005” (м. Дніпропетровськ, 2005 р.); Всеукраїнській науково-методичній конференції “Економічні проблеми адаптації та розвитку вищої школи в умовах ринку” (м. Алчевськ, 2003 р.).

Публікації. За основним змістом дисертації опубліковано 14 друкованих наукових праць, у тому числі: 1 монографія, 5 статей у наукових фахових виданнях, 1 науково-практичний посібник, 2 публікації в інших виданнях, 5 – за матеріалами наукових конференцій. Загальний обсяг публікацій 20,25 д.а., з них автору належать 5,65 д.а.

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів і висновків, додатків, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи складає 195 сторінок комп'ютерного тексту. Робота містить 9 таблиць та 28 рисунків, з яких 14 займають повну сторінку, 3 додатки, розташованих на 7 сторінках, список використаних джерел із 237 найменувань на 20 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано тему дослідження та її актуальність; визначено мету, задачі, предмет і об'єкт дослідження; викладено наукову новизну отриманих результатів, їх теоретичне і практичне значення; наведено інформацію про апробацію результатів дослідження.

Розділ 1. Теоретичні основи використання інвестиційного потенціалу регіону. У даному розділі досліджено і розкрито економічну сутність понять “інвестиції” та “інвестиційний потенціал регіону”, уточнено роль активізації використання інвестиційного потенціалу в розвитку економіки, систематизовано методи активізації використання інвестиційного потенціалу регіону.

На основі узагальнення існуючих підходів до визначення понять “інвестиції” та “інвестиційний потенціал” зроблено висновок, про те, що поки ще не повною мірою розкрито їх економічну сутність. Тому в дисертації у логічній послідовності обґрунтовано економічну сутність цих понять, виходячи із змісту процесу функціонування інвестицій як економічних ресурсів. Інвестиції розглядаються як авансована вартість з метою одержання доходу і забезпечення економічного зростання на основі інновацій. Процес використання інвестицій відбиває перетворення вкладених інвестиційних ресурсів, характеризує зміну форм вартості в процесі виробництва й одержання результатів. Водночас, все це створює передумови виникнення підприємницького ризику на всіх стадіях виробництва й викликає необхідність здійснення моніторингу на всіх стадіях модифікації інвестиційних ресурсів і розробки відповідних заходів щодо їх попередження. Невизначеність ситуацій у діяльності суб'єктів господарювання в регіонах може обумовлюватися об'єктивними та суб'єктивними зовнішніми і внутрішніми факторами. Класифікація передумов виникнення ризиків на стадіях використання інвестицій у виробництві стала теоретичною основою для аналізу внутрішнього середовища підприємств. Для попередження ризиків при використанні інвестиційного потенціалу досліджено регіональне середовище.

У роботі визначено суб'єкти інвестиційної діяльності, що формують інвестиційний потенціал регіону. Інвестиційний потенціал регіону за економічним змістом розглядається як сукупність інвестиційних ресурсів суб'єктів господарської діяльності, що формують комплексну базу відтворення господарчої і соціальної сфери життєдіяльності регіону на інноваційній основі з метою забезпечення стійкого економічного зростання. Це визначило необхідність уточнення ролі активізації використання інвестиційного потенціалу в економічному розвитку. Діяльність підприємств залежить, насамперед, від наявності ресурсів у регіоні, необхідних для виробництва товарів і послуг, тому ефективне їх використання на основі інновацій забезпечує досягнення економічного зростання. Саме реалізація інноваційного шляху розвитку вимагає наявності інвестиційних ресурсів.

Регіональний інвестиційний аспект є важливою складовою формування державної інвестиційної політики, а недостатня увага до цього питання призводить до виникнення диспропорцій у територіальній структурі економіки, неефективного використання науково-виробничого й інвестиційного потенціалу.

Відповідно до економічної сутності інвестиційного потенціалу у роботі уточнена його роль в економічному розвитку регіону, яку представлено як забезпечення реалізації досягнень науково-технічного прогресу, створення на цій основі якісного конкурентоспроможного потенціалу галузей.

У результаті дослідження існуючого організаційно-економічного забезпечення інвестиційної діяльності визначено основні методи активізації використання інвестиційного потенціалу в регіоні.

У роботі доведено, що організаційні методи повинні ґрунтуватися на: розробці довгострокових регіональних інвестиційних програм на основі стратегічних програм розвитку регіону; інформаційному забезпеченні суб'єктів інвестиційної діяльності; формуванні привабливого інвестиційного іміджу регіону; розвитку партнерства суб'єктів інвестиційної сфери; розвитку інтеграції суб'єктів господарювання з метою активізації використання інвестиційного потенціалу регіону.

У свою чергу економічні методи повинні ґрунтуватися на удосконаленні фінансово-кредитної і податкової системи, що дозволило б стимулювати інвестиційну діяльність і активізувати використання регіонального інвестиційного потенціалу. Важливу роль в активізації інвестиційної діяльності відіграє розвиток регіональної банківської системи й акумулювання ресурсів; розвиток співробітництва комерційних банків з органами місцевого управління з метою забезпечення інвестиційними ресурсами реального сектора економіки регіону на основі банківських кредитів, спрямованих на активізацію інвестиційної діяльності у регіоні; стимулювання банків, що надають довгострокові кредити для реалізації інвестиційних проектів.

Активізація використання інвестиційного потенціалу регіону викликає необхідність поєднання окремих організаційних і економічних методів. Встановлено, що до таких методів активізації використання інвестиційного потенціалу регіону слід запропонувати:

метод партнерства між суб'єктами господарської діяльності, що формують інвестиційний потенціал регіону, сутність якого полягає в узгодженні інвестиційних відносин, спрямованих на забезпечення економічного розвитку;

метод інтеграції між суб'єктами господарювання, сутність якого полягає у формуванні організаційно-економічних відносин, спрямованих на забезпечення активізації інвестиційної діяльності.

Розділ . Аналіз використання інвестиційного потенціалу регіону. У розділі досліджено тенденції використання інвестиційного потенціалу регіону, умови активізації інвестиційної діяльності, роль банків у формуванні інвестиційного потенціалу регіону.

Результати аналізу тенденцій використання інвестиційного потенціалу у Луганській області вказують на те, що загальна динаміка обсягів інвестицій в основний капітал починаючи з 2001 р. є позитивною. Відносно до 1990 р. це зростання є постійним, проте у 2005 р. по відношенню до 2004 р. темпи зменшились на 13%, а за обсягом інвестицій до 1990 р. вони склали лише 47%. У 2005 р. у регіоні зменшилися обсяги інвестицій на відновлення активних основних фондів, досягши рівня 1999 р. (рис. 1).

Рис. 1. Інвестиції в основний капітал за технологічною структурою

(Луганська область)

Порівняння співвідношень обсягів інвестицій за суб'єктами господарської діяльності засвідчили, що із загального обсягу інвестицій в основний капітал значну кількість здійснювали підприємства приватної власності, причому якщо в 2000 р. вони вкладали 46,9% від загального обсягу по Луганській області, то в 2003 р. було вкладено на 6,7% більше, в 2004 р. – на 14,3%, в 2005 р. – на 25,6%. Суб'єкти господарської діяльності державної і державно-корпоративної власності зменшили на 11,1% обсяги вкладання інвестицій у 2005 р. в порівнянні з 2000 р. В той же час підприємства комунальної і комунально-корпоративної власності збільшили інвестиції на 0,4% в 2005 р. у порівнянні з 2000 р., при цьому їх частка у загальному обсязі інвестицій у регіоні в 2005 р. склала 33%.

Основними джерелами формування інвестиційного потенціалу у Луганській області є: власні кошти підприємств та організацій, кошти державного бюджету, кошти місцевих бюджетів, кошти іноземних інвесторів. Найбільшу питому вагу в загальному обсязі інвестиційного потенціалу регіону складають власні кошти підприємств (рис. 2, рис 3.).

Аналіз використання інвестиційного потенціалу в Луганській області засвідчив про динаміку зростання інвестицій. В той же час, при здійсненні інвестиційної діяльності необхідно сприяти тенденціям, спрямованим на стратегічний розвиток економіки регіону. Це можливо на основі інвестування розробки і впровадження інновацій у всіх сферах життєдіяльності з метою економічного і соціального розвитку регіону. Відтворення активної частини основного капіталу у регіоні залежить також від інноваційної активності підприємств. На практиці сталося так, що відповідно до інноваційних напрямів відбувалось значне зменшення інвестиційних витрат на інновації у промисловості (рис. ).

Рис. 4. Структура інвестиційних витрат в інновації у промисловості

(Луганська область)

На основі аналізу основних показників, що характеризують стан і динаміку економічного зростання як результату розвитку інвестиційної діяльності, зроблено висновок про хитливу тенденцію використання інвестиційного потенціалу регіону. Визначено, що основними цілями і задачами у сфері використання інвестиційного потенціалу регіону повинні бути диверсифікація методів його активізації, в тому числі, підвищення ролі місцевих органів влади.

Дослідження показало, що необхідна подальша активізація інвестиційної діяльності у регіоні. У результаті аналізу існуючих умов інвестиційної діяльності визначено, що у межах повноважень регіональних органів місцевого самоврядування активізація інвестиційного потенціалу в регіоні повинна базуватися на використанні різних напрямів (рис. 5).

Перший напрям, що забезпечує умови активізації залучення у регіон інвестицій, спрямований на формування ефективної інформаційної системи, яка являє собою важливу передумову для розвитку інвестиційної діяльності у регіоні.

Рис. 5. Напрями активізації використання інвестиційного

потенціалу регіону

Важливим для активізації інвестиційної діяльності у регіоні є також другий напрям, спрямований на створення умов, що забезпечують на основі отриманої інформації мотивацію для потенційних інвесторів. Третій напрям забезпечує спрямованість на створення умов, щодо підвищення конкурентоспроможності регіону у залученні інвестицій.

Виконані дослідження дозволили зробити висновок, що для створення умов забезпечення активізації інвестиційного потенціалу в регіоні необхідно підвищувати інноваційний рівень регіону, який визначає рівень упровадження досягнень науково-технічного прогресу; підвищувати рівень інформаційного забезпечення про наявність інвестиційних проектів у регіоні, що поліпшить інвестиційну привабливість регіону; розробляти стратегії і довгострокові програми економічного і соціального розвитку регіону, що буде сприяти підвищенню інвестиційного іміджу регіону і зниженню інвестиційного ризику; забезпечувати розвиток партнерських та інтеграційних відносин в інвестиційній діяльності регіону; забезпечити підвищення ролі комерційних банків в активізації інвестиційної діяльності регіону.

В роботі визначено, що об'єктивність взаємозв'язку участі в інвестиційному процесі суб'єктів господарювання і банків визначається процесом трансформації заощаджень і залучених коштів в інвестиційні ресурси. Необхідність взаємодії суб'єктів господарювання і банків обумовлена недостатніми обсягами власних інвестиційних ресурсів у перших і нагромадженням коштів у других. Встановлено, що особливості механізму інвестиційного кредитування не завжди мають однакове значення для кредитора і позичальника; у роботі наведена класифікація цих особливостей.

Можливості комерційних банків щодо активізації інвестиційної діяльності в регіоні визначаються обсягом і структурою операцій з акумулювання коштів. Визначено, що одним з нетрадиційних методів акумулювання ресурсів є метод сек'юрітизації, який широко використовується у зарубіжній банківській системі. Основні напрями участі банків у формуванні інвестиційного потенціалу регіону в найбільш загальному вигляді можна представити як: мобілізацію банками коштів на інвестиційні цілі; надання довгострокових кредитів інвестиційного характеру; вкладення коштів у цінні папери, паї.

Розділ 3. Організаційно-економічне забезпечення активізації використання інвестиційного потенціалу регіону. У розділі розкрито основи формування стратегії активізації інвестиційної діяльності та визначено основні елементи механізму активізації використання інвестиційного потенціалу регіону, обґрунтовано необхідність інтеграційного підходу до активізації використання інвестиційного потенціалу регіону, розроблено модель активізації використання інвестиційного потенціалу регіону.

Проведене дослідження показало, що економічний розвиток регіону значною мірою визначається наявністю стратегії та ефективністю використання інвестиційного потенціалу. Мета активізації інвестиційної діяльності повинна сполучатися з метою стратегії реалізації соціально-економічного розвитку регіону на інноваційній основі й забезпечувати ефективне використання організаційно-економічних і ресурсних передумов.

Економічний розвиток регіону характеризується досягнутими результатами на основі ефективного використання інвестиційного потенціалу і інноваційно-інвестиційної діяльності. Виходячи з цього у роботі визначено три типи стратегії функціонування регіону, що характеризують мету економічного розвитку і напрямки використання інвестицій.

У роботі визначено економічну сутність концепції стратегії забезпечення активізації інвестиційного потенціалу, яка полягає у сполученні стратегічних цілей і задач економічного розвитку інноваційної і інвестиційної діяльності з урахуванням об'єктивної необхідності задоволення попиту споживачів, мінімізації ризиків, забезпечення максимального прибутку і фінансової стійкості підприємств. Регіональна інвестиційна стратегія повинна передбачати реалізацію регіональних пріоритетів і вирішення перспективних регіональних задач, серед яких важливе значення мають формування ефективної структури економіки регіону на основі відновлення матеріально-технічної бази і підвищення технологічного рівня для виробництва конкурентоспроможної продукції і послуг та забезпечення соціально-економічного розвитку регіону.

В роботі визначено основні принципи та загальні етапи формування стратегії активізації інвестиційного потенціалу регіону. Попередній аналіз потреби в інвестиціях за видами економічної діяльності у регіоні показав, що значні обсяги інвестицій потребують видобувна і обробна промисловість.

З погляду на це, визначено, що одним із інструментів організаційно-економічного забезпечення активізації інвестиційної діяльності в регіоні може стати інвестиційний центр забезпечення регіонального розвитку. Доцільність створення такого центру обумовлена формуванням конкретних економічних цілей, виходячи з наявних у регіоні ресурсів і раціонального їхнього використання. Активізація використання інвестиційного потенціалу регіонального розвитку може здійснюватися за рахунок консолідації позабюджетних джерел, позикових коштів та інших джерел.

Виконані дослідження питань активізації використання інвестиційного потенціалу показали, що для формування організаційно-економічного механізму не використовується системний підхід, який забезпечував би таку активізацію. Обґрунтовано елементи механізму активізації інвестиційної діяльності регіону. Вона ґрунтується на загальній стратегії і меті розвитку економіки, а також визначенні основних принципів, що обумовлюють активність інвестиційної діяльності (рис. 6). Механізм активізації інвестиційної діяльності спрямований на мобілізацію й активізацію власних інвестиційних ресурсів суб'єктів господарювання у регіоні. Практика підтверджує, що мобілізація й ефективне використання власних інвестицій сприяє залученню зовнішніх інвестицій, тому державна підтримка інвестиційної діяльності в регіоні повинна обумовлювати, в першу чергу, підвищення ролі державних гарантій і страхування.

Визначено, що змістом активізації інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання виступають інтеграційні процеси. У роботі запропоновано формування інтеграційно-інвестиційної групи, яка створюється з метою економічного розвитку на основі акумуляції власних та позикових коштів. Нестача власних інвестиційних ресурсів для реалізації заходів стратегічної програми розвитку може бути поповнена за рахунок позикових коштів у вигляді банківського кредиту під застави чи гарантію підприємств – членів інтеграційно-інвестиційної групи. Крім того, заповнення нестачі інвестиційних ресурсів може бути забезпечено усередині інтеграційної групи шляхом використання інтеграційного кредитного механізму, який функціонує відповідно до угоди, що укладають суб'єкти-члени інтеграційної групи. Цей механізм діє відповідно до розробленого положення, в якому визначаються умови утворення загального інвестиційного фонду.

В роботі удосконалено модель організаційно-економічного забезпечення активізації використання інвестиційного потенціалу регіону на основі застосування сукупності організаційних, економічних методів і інструментів, що сприятиме використанню наявних та створенню нових можливостей здійснення інвестиційної діяльності.

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі запропоновано вирішення науково-практичного завдання щодо активізації використання інвестиційного потенціалу регіону на основі обґрунтування організаційних та економічних заходів, яке дозволяє зробити наступні висновки теоретичного, прикладного та методичного змісту.

1. На основі аналізу теоретичних положень і практики зроблено висновок про те, що інвестиційна діяльність є об'єктивною необхідністю й основою зростання економіки регіонів. У роботі визначено сутність поняття інвестиції як авансованої вартості економічних ресурсів з метою забезпечення економічного розвитку на інноваційній основі й одержання прибутку. Встановлено, що у виробництві на всіх стадіях функціонування інвестиційних ресурсів створюються передумови виникнення ризику, що викликає необхідність моніторингу процесу використання інвестицій у виробництві.

Визначено сутність поняття інвестиційного потенціалу регіону, який розглядається як сукупність інвестиційних ресурсів суб'єктів господарської діяльності, що формують комплексну інвестиційну базу відтворення господарчої і соціальної сфери життєдіяльності регіону та її розвитку на інноваційній основі з метою забезпечення стійкого економічного зростання. Запропоноване визначення відображає ресурсну базу інвестиційного потенціалу і його призначення, що сприятиме на практиці вирішенню задач, спрямованих на активізацію використання інвестиційного потенціалу регіону.

2. Зроблено висновок, що в Україні створені певні умови забезпечення інвестиційної діяльності, проте існує необхідність подальшого розвитку методів активізації використання інвестиційного потенціалу регіону. В роботі визначено методи забезпечення активізації використання інвестиційного потенціалу на основі партнерських взаємовідносин та інтеграції.

3. Дослідження тенденцій інвестиційної діяльності й використання економічного потенціалу у Луганській області показало, що високі витрати виробництва і низька якість продукції є домінуючими факторами, що викликають потребу в інвестиціях для технологічного і технічного оновлення виробництва в регіоні з метою впровадження ресурсозберігаючих технологій і підвищення якості. У результаті аналізу основних показників, що характеризують стан і динаміку інвестиційної діяльності в регіоні і економічного зростання, зроблено висновок про хитливу тенденцію і низьку активність використання інвестиційного потенціалу регіону.

В роботі визначено, що інвестиційний потенціал у регіоні формується значною мірою за рахунок власних коштів підприємств і організацій, але у динаміці відбувається зменшення їх обсягів.

4. Зроблено висновок, що питання забезпечення організаційно-економічних умов активізації інвестиційної діяльності як на рівні держави і регіону, так і на рівні підприємств реального сектора економіки, а також банківської системи, тобто всіх суб'єктів інвестиційної діяльності, не вирішені остаточно. Активізація інвестиційної діяльності у реальному секторі економіки визначається організаційно-економічними умовами, що вимагає подальшого їх розвитку й удосконалення. З цією метою у роботі визначено основні напрями удосконалення організаційно-економічних умов в межах діяльності місцевих органів влади.

5. Визначено, що вирішення проблеми активізації інвестиційної діяльності підприємств неможливо без включення комерційних банків в інвестиційну сферу. Одним із напрямів збільшення інвестиційного потенціалу банку пропонується використання фінансових інструментів вторинного походження, у тому числі, сек'юрітизації.

6. Дослідження показали, що ефективність функціонування регіону значною мірою визначається розробкою і реалізацією відповідної стратегії економічного зростання. Це вимагає забезпеченості інвестиційними ресурсами і викликає необхідність розробки погодженої інноваційної й інвестиційної стратегії. У роботі визначено основні етапи формування інвестиційної стратегії. Забезпечення умов і напрямів активізації інвестиційної діяльності викликає необхідність удосконалення взаємодії суб'єктів господарювання з позиції забезпечення їх інвестиційними ресурсами. Розроблено пропозиції по створенню центра інвестиційного забезпечення регіонального розвитку, функцією якого буде активізація використання інвестиційного потенціалу на основі акумуляції інвестиційних ресурсів з різних джерел та їх використання для реалізації інноваційно-інвестиційних проектів, що відповідають регіональним стратегіям соціально-економічного розвитку.

7. Встановлено відсутність системного підходу до формування організаційно-економічного механізму, що забезпечував би активізацію інвестиційної діяльності. На основі узгодження теорії, практики та законодавчої бази запропоновано систематизувати елементи механізму активізації використання інвестиційного потенціалу.

8. Запропоновано здійснювати інтеграцію підприємств на договірних засадах, ґрунтуючись на спільності і взаємозв'язку визначених функцій, а також розвитку взаємодії капіталів. Такий підхід до здійснення інтеграції буде сприяти розвитку інвестиційної діяльності і активізації використання інвестиційного потенціалу в регіоні. Метою створення інтеграційно-інвестиційних груп є забезпечення організаційних умов інвестиційної діяльності й активізації використання інвестиційного потенціалу.

9. Удосконалено модель організаційно-економічного забезпечення активізації використання інвестиційного потенціалу регіону. Відповідно до цієї моделі активізацію використання інвестиційного потенціалу регіону слід розглядати як активні дії суб'єктів інвестиційної сфери на основі застосування сукупності правових, організаційних, економічних методів та інструментів, спрямованих на використання наявних та створення нових можливостей здійснення інвестиційної діяльності у регіоні з метою забезпечення економічного розвитку на інноваційній основі.

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1.

Трансформация экономической системы Украины: проблемы и решения: Монография / Б.Т. Клияненко, А.И. Акмаев, А.Ю. Чаленко, П.И. Мирошниченко и др. – Алчевск: ДГМИ МОН Украины, Луганск: ЛФ ИЭПИ НАН Украины – 2004. – 187 с. (Особистий внесок здобувача: проаналізовано економічний розвиток регіону).

2.

Мирошниченко П.И. Инвестиции и их роль в экономическом развитии // Економіка. Менеджмент. Підприємництво: Зб. наук. праць. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2002. – №8. – С. 32-36.

3.

Мирошниченко П.И. Совершенствование организационно-экономического обеспечения инновационно-инвестиционной деятельности предприятий // Финансы. Учет. Банки: Сб. науч. трудов. – Донецк: ДонНУ, 2002. – Вып. 8. – Ч. 2. – С. 256-259.

4.

Мірошниченко П.І. Методи і джерела акумуляції інвестиційних ресурсів // Схід. – 2004. – № 7. – С. 7-10.

5.

Мірошниченко П.І. Удосконалювання інтеграційних форм активізації використання інвестиційного потенціалу // Економіка та право. – 2006. – № 1(14). – С. .

6.

Мірошниченко П.І. Механізм забезпечення активізації інвестиційної діяльності // 3бірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Серія: Економічні науки. – Луганськ: ЛНАУ, 2006. – № 60(83). – С. 467-471.

7.

Технология таможенного прохождения товаров: Науч.-практ. пособие / Б.Т. Клияненко, А.И. Акмаев, Н.И. Горячих, П.И. Мирошниченко и др. – Луганск: ЛФ ИЭПИ НАН Украины; Алчевск: ДГМИ, 2004. – 102 с. (Особистий внесок здобувача: розкрито умови нарахування митних платежів).

8.

Мирошниченко П.И. Инвестиционные процессы в условиях глобализации // Прометей. – Донецьк: ІЕПД НАН України; ДЕГІ, 2002. – Вип. 8. – С. 234-237.

9.

Мирошниченко П.И. Объективная необходимость участия банков в инвестиционной деятельности // Економічні проблеми адаптації та розвитку вищої школи в умовах ринку: 3б. наук. праць. – Донецьк: ІЕПД НАН України; Алчевськ: ДГМІ, 2004. – Ч.1. – С. 164-172.

10.

Мирошниченко П.И. Ресурсное обеспечение инновационно-инвестиционной деятельности предприятия // Економічні проблеми адаптації та розвитку вищої школи в умовах ринку: Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. (Алчевськ, 30-31 жовтня 2003 р.). – Алчевськ: ДГМІ, 2003. – С. 79.

11.

Мирошниченко П.И. Необходимость совершенствования поддержки предприятий малого предпринимательства // Науковий потенціал світу ‘2004: Матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 1-15 листопада 2004 р.). – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – Т. . – С. .

12.

Мирошниченко П.И. Формирование стратегии экономического развития на основе активизации инновационно-инвестиционной деятельности // Наука і освіта ‘2005: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 7-21 лютого 2005 р.). – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – Т. 88. – С. 20-22.

13.

Мирошниченко П.И. Роль малого предпринимательства в трансформации экономики // Розвиток економіки в трансформаційний період: глобальний та національний аспекти: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 20 квітня 2005 р.). – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – Т. 1. – С. 111-112.

14.

Мірошниченко П.И. Нетрадиционные формы и инструменты интеграции малых предприятий // Дні науки ‘2005: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 15-27 квітня 2005 р.). – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – Т. . – С. .

АНОТАЦІЯ

Мірошниченко П.І. Активізація використання інвестиційного потенціалу регіону. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05. – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. – Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецьк, 2007.

У дисертації розглянуті питання активізації використання інвестиційного потенціалу регіону. На основі аналітичного огляду вітчизняних та зарубіжних публікацій визначено економічну суть понять “інвестиції” та “інвестиційний потенціал регіону”, сутність та роль активізації використання інвестиційного потенціалу у регіоні, встановлені методи, які забезпечують активізацію використання інвестиційного потенціалу. Досліджено використання інвестиційного потенціалу в регіоні, що дозволило визначити тенденції й умови активізації його використання, а також роль банків у його формуванні. Визначено основні елементи механізму організаційно-економічного забезпечення активізації використання інвестиційного потенціалу регіону, які включають формування стратегії активізації інвестиційної діяльності, забезпечення умов активізації інвестиційної діяльності та методичний підхід використання інтеграційних форм активізації використання інвестиційного потенціалу та партнерства. Сформовано модель активізації використання інвестиційного потенціалу регіону.

Ключові слова: інвестиційний потенціал регіону, інвестиційна діяльність, методи активізації, організаційно-економічне забезпечення, механізм активізації використання, інтеграційні форми активізації, партнерство.

АННОТАЦИЯ

Мирошниченко П.И. Активизация использования инвестиционного потенциала региона. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – развитие производительных сил и региональная экономика. – Институт экономико-правовых исследований НАН Украины, Донецк, 2007.

В диссертации исследованы организационные и экономико-правовые условия осуществления инвестиционной деятельности в регионе. Сделан вывод, что в Украине созданы определенные условия обеспечения инвестиционной деятельности, однако есть необходимость дальнейшего развития методов активизации использования инвестиционного потенциала региона. Установлено, что вопросы создания организационно-экономических условий активизации инвестиционной деятельности и использования инвестиционного потенциала требуют решения как на уровне государства и региона, так и на уровне предприятий реального сектора экономики, а также банковской системы, то есть всех субъектов инвестиционной деятельности.

На основе аналитического изучения отечественных и зарубежных публикаций, посвященных вопросу активизации использования инвестиционного потенциала региона, определена экономическая сущность понятий “инвестиции” и “инвестиционный потенциал региона”. Раскрыта роль инвестиционного потенциала региона как инструмента реализации достижений научно-технического прогресса, создания качественного высокопроизводительного потенциала региона, исходя из взаимосвязи экономического роста и активизации инвестиционной деятельности. Определено, что условиями осуществления активной инвестиционной деятельности в экономике с развитыми рыночными отношениями являются объективные и взаимосвязанные предпосылки, включающие накопление свободного капитала у потенциальных инвесторов и создание со стороны государства правовых условий и направлений эффективного вложения капитала. Раскрыты направления обеспечения условий активизации использования инвестиционного потенциала региона в рамках полномочий региональной власти.

Уточнена роль коммерческих банков в активизации использования инвестиционного потенциала региона и определены направления участия банков в формировании инвестиционного потенциала региона, и метод увеличения инвестиционных возможностей банка на основе аккумуляции ресурсов, необходимых для активизации инвестиционной деятельности в регионе. Определены основные этапы формирования стратегии активизации инвестиционной деятельности региона. В результате анализа методов использования инвестиционного потенциала, установлено, что необходимо усовершенствовать методы активизации на основе применения партнерского и интеграционного подхода. Определены элементы механизма активизации инвестиционной деятельности в регионе с использованием усовершенствованных методов, что на практике будет основой для обоснования и выбора инструментария активизации использования инвестиционного потенциала. Разработана модель организационно-экономического обеспечения активизации использования инвестиционного потенциала региона на основе применения совокупности теоретических положений и усовершенствованных методов, что будет способствовать активизации использования существующих и созданию новых возможностей осуществления инвестиционной деятельности. Обоснована необходимость использования интеграционных форм активизации инвестиционной деятельности и партнерства с целью активизации использования инвестиционного потенциала.

Ключевые слова: инвестиционный потенциал региона, инвестиционная деятельность, методы активизации, организационно-экономическое обеспечение, механизм активизации использования, интеграционные формы активизации, партнерство.

SUMMARY

Miroshnichenko P.I. Аctivization of utilization of investment potential of region. - Manuscript.

Thesis for the candidate degree in economics by specialty 08.00.05 – the development of productive forces and regional economy. – Institute of economic-legal research of NAS of Ukraine, Donetsk, 2007.

Problems of activization of investment potential utilization of region are considered in the dissertation. Based on the analytical study of domestic and foreign publications dedicated to the given problem, the essence and features of regional investment potential utilization are determined. Functions of investment potential of region as the tool for realization of scientific and technical progress achievements and creation of qualitative highly productive potential of region, proceeding from interrelation of economic growth and activization of investment activity, are specified. It is defined that the objective and interconnected preconditions, including accumulation of free capital by potential investors and creation of legal conditions and directions for effective investment of the capital by the state, are conditions for conducting active investment activity in economy with advanced market relations, As a result of the analysis of methods of investment potential utilization, it is established, that it is necessary to improve methods of activization on the basis of utilization of partner and integrational approach. The mechanism and systematized model of organizational and economic support formation of activization of investment potential of region utilization is developed. The necessity of utilization of integrational forms of investment activity activization, partnership of activization of investment potential utilization is justified.

Key words: investment potential of region, investment activity, methods of activization, organizational and economic support, integrational forms of activization, partnership.

Підписано до друку 25.12.2007.

Формат 60 х 84/16. Папір офсетний.

Обл.- вид. арк. 0,9. Тираж 100 прим.

Замовлення № 85.

_____________________________________

Надруковано у ТОВ “Вега-Принт”.

83048, м. Донецьк, вул. Університетська, 78.

Тел. (062) 311-62-51.