Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Аналіз діяльності ВАТ “ Старий млин”

2.1 Характеристика харчової галузі

Об’єктом дослідження даної курсової роботи є ВАТ “Сарий млин” . Так як дане підприємство належить до харчової галузі легкої промисловості України, то розглянемо детальніше дану галузь.

Івано-Франківщина виробляє лише 1,7% від загальнодер-жавного виробництва продукції харчової промисловості. Профілюючими галузями у ній є м'ясна, молочна, борошномельна, хлібопекарська, кондитерська, цукрова. Важ-ливе значення мають плодоовочеконсервна та спиртогорілчана.

Підприємствами харчової промисловості та з перероблення сільськогосподарських продуктів у 2002 році вироблено продукції на 13,6% менше, ніж у попередньому. Негативно позначився на результатах роботи спад обсягів у виробництві молочних продуктів, круп та борошна, хліба та цукру. Менше минулорічного вироблено тваринного масла, сиру та бринзи, продукції з незбираного молока.

Найпотужніші підприємства борошномельної промисловості області; Калуський комбінат хлібопродуктів (с. Голинь), Галицький (с. Задністрянськ), Коломийський та Івано-Франківський комбінати хлібопродуктів. Хлібопекарські вироби випускають в області сім великих хлібокомбінатів: Івано-Франківський, Калуський, Долинський, Коломийський, Бурштинський, Городенківський та Букачівський. Поряд із ними діє ціла група невеликих хлібопекарень та хлібозаводів.

На цукровій промисловості області спеціалізуються два підприємства — Бовшівський та Городенківський цукрові заводи.

Найбільшим підприємством, що переробляє плоди та овочі, є Коломийський пло-доовочеконсервний завод — ТзОВ «Консерваторія», а тютюну — Заболорвський ВАТ «Прикарпаттятютюн». В області діє три спиртогорілчані підприємства.

Переробку м'яса здійснюють Івано-Франківський та Коломийський м'ясокомбі-нати, Івано-Франківська птахофабрика, а молока — велика кількість малих молоко-заводів.

Харчова промисловість України станом на кінець 2006 року налічує 8230 підприємств, з яких 2360 входять до так званого «вели-кого кола», а решта до «малого кола» (в 2003 і 2004 роках кількісті підприємств відповідно становила 9055 і 2521, 8542 та 2484).

Така кількісна динаміка малих підприємств харчової промисловості пояс-нюється тим, що «гіганти» певної її підгапузі з переходом до транзи-тивної економіки були залишені без звичного їм планово-адміністра-тивного режиму господарювання, за якого державні органи чітко виз-начали, кому, скільки, коли виробити і якої продукції. Внаслідок цього за декілька років такого «вільного» режиму значна кількість цих підприємств через втрату цільової аудиторії зменшили обсяги вироб-ництва продукції, перейшовши при цьому з великих у розряд малих.

Але за час, що минув, відбулись реструктуризаційні процеси в галузях, вироблено чітку стратегію підтримки малого та середнього бізнесу в Україні з боку держави, значно зростали доходи населення. Все це призвело до того, що протягом останніх п'яти років спостерігається зворотна тенденція, тобто ті підприємства, які залишились і значно наростили обсяги своєї господарської діяльності «перейшли» в зво-ротному напрямку — з малих у великі.

Проблемами галузі є модернізація підприємств, підвищення якості та урізноманіт-нення асортименту продукції, зокрема виробництво олії з ріпака, інших продовольчих товарів, зниження собівартості продовольчих товарів.

Харчова промисловість є і залишиться стратегічною галуззю народного господарства, від якої залежить добробут українського народу. Виходячи із суттєвого значення галузі в економічному і соціальному зростанні суспільства, її відтворення та прискорений розвиток важливою передумовою подолання кризових явищ і забезпечення сталого економічного розвитку.

2.2 Характеристика ВАТ “ Старий млин” та аналіз внутрішнього середовища

ВАТ«Старий млин» створено відповідно до Указу Президента України «Про організаційні заходи для перетворення державних підприємств в акціонерні товариства» від 01.07.93р. №721, зареєстровано з присвоєнням номера державної реєстрації №702/1983. Повна офіційна назва товариства - відкрите акціонерне товариство «Старий млин», скорочене назва товариства ВАТ «Старий млин».

Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, зареєстрований у встановленому порядку товарний знак.

ВАТ «Старий млин» за видом та характером діяльності належить до підприемств, що випікають хліб і хлібобулочні вироби.

Засновником товариства є комітет з управління майном міста Коломия . Товариство утворене і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України.

Статутний капітал ВАТ «Старий млин» складає 165 тис. грн. і утворений за рахунок емісії 165 тис. акцій, з них:

160 000 звичайних акцій;

5 000 привілейованих акцій.

Збільшення статутного капіталу може бути зроблене в порядку, передбаченому чинним законодавством і статутом такими способами:

шляхом збільшення номінальної вартості акцій;

шляхом розміщення додаткових акцій;

шляхом капіталізації накопиченого прибутку.

Для забезпечення зобов'язань товариства, його виробничого і соціального розвитку за рахунок прибутку й інших надходжень утворюються цільові фонди. Крім фондів, передбачених статутом, рада директорів вправі приймати рішення про створення інших цільових фондів.

Резервний фонд утворюєся з прибутку. Відрахування здійснюються щорічно в розмірі не менше 5% від прибутку і продовжуються доти, поки фонд не буде дорівнює 25% статутного капіталу. Обов'язкові відрахування відновляються, якщо резервний фонд буде витрачений чи цілком частково. Засоби фонду не можуть використовуватися для інших цілей.

Фонд акціонування працівників утворюються шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку в розмірі 3%. Засоби фонду витрачаються на придбання акцій товариства, проданих його акціонерами, для наступного розміщення серед своїх працівників.

Контроль за діяльністю товариства здійснюється ревізійною комісією в кількості 5 чоловік, що обирається на 1 рік загальними зборами. Члени комісії не можуть одночасно бути членами ради директорів, ліквідаційної комісії, генеральним директором. Товариство зобов'язане вести бухгалтерський облік і надавати фінансову звітність у порядку, установленому правовими актами України. Відповідальність за організацію, стан і вірогідність бухгалтерського обліку несе генеральний директор. Вірогідність бухгалтерської звітності підтверджується ревізійною комісією.

На підприємстві між працівниками й адміністрацією укладається колективний договір, у якому визначена кадрова політика, оплата праці, соціальний захист і т.д.

Фінансовий стан підприємства характеризується складом і розміщенням засобів, структурою їхніх джерел, швидкістю обороту капіталу, здатністю підприємства погашати свої зобов'язання в термін і в повному обсязі.

Даний аналіз необхідний для оцінки задовільності структури балансу, можливості віднесення


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8