Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Реферат на тему:

Загальна характеристика й різновидності потокового виробництва

Потоковим виробництвом називається прогресивна форма організації виробництва, побудована на ритмічному повторенні узгоджених у часі основних і допоміжних операцій, які виконуються на спеціалізованих робочих місцях, розміщених у порядку проходження операцій технологічного процесу.

В основі організації потокового виробництва лежать принципи організації виробничого процесу (спеціалізації, прямоточності, безперервності, паралельності, ритмічності тощо).

Головні ознаки потокового виробництва:

за групами робочих місць закріплюється обробка чи складання виробу одного найменування чи строго обмеженої кількості виробів, які подібні за конструкцією і технологією;

робочі місця розміщують за ходом технологічного процесу;

технологічний процес виготовлення виробу розбивається на операції і на кожному робочому місці виконується одна чи декілька подібних операцій;

предмети передаються з операції на операцію поштучно чи невеликими передавальними партіями відповідно до заданого ритму роботи потокової лінії;

спостерігається високий рівень механізації та автоматизації основних і допоміжних операцій через вузьку спеціалізацію робочих місць.

Основною ланкою потокового виробництва є потокова лінія, тобто група робочих місць, на яких здійснюється виробничий процес. Порівняльна характеристика основних видів потокових ліній, які уособлюють основні форми потокового виробництва, подано в табл. 1.

Особливості розрахунків однопредметних потокових ліній.

Одно-предметною називається потокова лінія, на якій проходять обробку вироби одного найменування, а робочі місця спеціалізуються на виконанні однієї детале-операції.

Вибір організаційних форм потокових ліній визначається тактом роботи ліній, ступенем синхронізації операцій технологічного процесу, рівнем завантаження робочих місць на лінії.

Найпоширеніші форми організації однопредметних ліній:

перервно-потокові лінії (прямоточні);

автоматизовані потокові лінії;

безперервно-потокові піші із застосуванням робочих чи розподільчих конвеєрів;

безперервно-потокові лінії з нерухомим об'єктом (стаціонарний потік).

Безперервно-потокові лінії широко використовують в складальних цехах масового і великосерійного виробництва. Вони характеризуються синхронізацією виробництва, безперервністю виробничого процесу, оскільки вироби не пролежують в очікуванні обробки, транспортування й контролю, а також рівномірністю виробництва.

Вихідними даними для розрахунку безперервно-потокових ліній є програма запуску продукції (Nзап) на лінію за розрахунковий період часу (місяць, добу, зміну), дійсний (Fд фонд часу, норми часу.

Таблиця 1.

Порівняльна характеристика основних форм потокового виробництва

Ознаки | Різновидності потокових ліній

Число найменувань предметів, закріплених за лінією | Однопредметні

(масово-потокові) | Багатопредметні

(серійно-потокові)

Ступінь безперервності руху предметів праці на лінії | Безперервно-потокові (синхронізовані) | Перервно-потокові (несинхронізовані) | Безперервно-потокові | Перервно-потокові | Групові

Без переналагодження | Із переналагодженням

Характер ритму (такту) | Регламентований | Вільний, який підтримується

робітниками | Регламентований |

Вільний, який підтримується робітниками

Вад транспортних засобів | Конвейєри.

Вища форма автоматична потокова лінія, роторна ДІЕЕШ | Транспортери, гравітацшш пристрої (скати, склюй) | Конвейєри.

Вища форма — автоматично переналагоджувальна потокова лінія | Транспортери, рольганга | Простий транспорт -візки, транспортери

Наявність внутрішніх запасів: технологічного транспортного оборотного страхового | +

+

-

+ | +

-

+

- | +

+

-

+ | +

-

+

- | +

-

+

-

Скорочена назва лінії | ОБПЛ | ОППЛ | ББПЛ | БППЛ | БГПЛ

Примітка: ОБПЛ - однопредметна безперервно-потокова лінія; ОППЛ - однопредметна перервно-потокова лінія; ББПЛ - багатопредметна безперервна потокова лінія; БППЛ - багатопредметна перервнопотокова лінія; БГПЛ - групова потокова лінія.

На лініях із пульсуючим конвеєром даний вид запасу відсутній.

Добова програма запуску (Nзап) визначається на основі заданої добової програми випуску (Nвип) за такою формулою:

де б - технологічні втрати, %.

Дійсний фонд часу потокової лінії визначається Ігри допомозі таких формул:

за зміну: Fдзм=Fk - Tп

за добу: Fддоб=(Fk - Tп) х S

за місяць, рік: Fдp(м)=(Fk - Tп) х S х Dроб

де Fk - календарний фонд часу роботи за зміну, хв; Тп – регламентовані перерви на відпочинок і профілактичні заходи за зміну, хв; S — число робочих змін за добу; Dроб - число робочих днів в місяці чи році.

Вихідним розрахунковим нормативом при проектуванні потокової лінії є такт (r), тобто інтервал часу міх запуском і випуском двох суміжних виробів на лінії.

Такт роботи лінії визначається за такою формулою:

При передачі виробів партіями з однієї операції на іншу визначається ритм потокової лінії (R) за такою формулою:

R = p x r

Де р - розмір передавальної партії виробів.

Для забезпечення єдиного такту чи ритму потокової лінії, при організації потокового виробництва проводять синхронізацію, тобто вирівнювання продуктивності по всіх операціях технологічного процесу. Таким чином, досягається рівність чи кратність часу виконання операцій технологічного процесу встановленому такту їх роботи. Способи синхронізації можуть бути наступними:

розчленування операцій на переходи й комбінування різних варіантів порядку їх виконання;

групування переходів декількох операцій;

концентрація операцій;

уведення паралельних робочих місць на операціях, тривалість яких є кратною до такту;

інтенсифікація режимів роботи;

суміщення часу виконання декількох переходів;

раціоналізація робочих прийомів; Ч> суміщення часу машинної та ручної роботи.

Прийнято виділяти попередню й кінцеву синхронізацію. Попередня синхронізація допускає незначне відхилення від такту (± 10%) і здійснюється при проектуванні потокових ліній. Кінцеву синхронізацію проводять під час налагодження потокової лінії у виробничих умовах під час виготовлення конкретного виробу. Повна синхронізація операцій забезпечується при дотриманні такої рівності:

де t1, t2 ... - норма часу на виконання 1,2.... n-ї операції, хв.;

С1, С2 ...Сп - число робочих місць на операціях, шт.

Число робочих місць (розрахункове) визначається за такою формулою:

де tі - норма часу на даній операції, хв.

Прийняте число робочих місць (Сп) визначається округленням розрахункового числа до найближчого цілого числа.

Коефіцієнт завантаження робочих місць (Кзі) визначається за такою формулою:

Важливим параметром потокової лінії є швидкість руху конвеєра (V), яка встановлюється відповідно до такту (ритму) потокової лінії і розраховується за такою формулою:

де V— швидкість руху конвеєра, м/хв;

l0 - відстань міх центрами двох суміжних робочі« місць на лінії (крок конвеєра),м.

У випадку передачі виробів передавальними партіями швидкість руху конвеєра визначається за такою формулою:

де R -


Сторінки: 1 2 3 4