Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

План

Тема: «Впровадження стратегічного менеджменту в організаціях готельного бізнесу (на базі матеріалів готельного комплексу «Прикарпаття»)»

ПЛАН

Розділ 1. Теоретичні основи формування стратегії і тактики менеджменту підприємства.

1.1. Основи теорії планування стратегії підприємства

Зміст процесу розробки та реалізації стратегії: співвідношення стратегії і
тактики. Управління реалізацією стратегії

Розділ 2. Дослідження процесу формування стратегії і тактики управління підприємства.

2.1. Аналіз впливу зовнішнього середовища на формування стратегії розвитку

підприємства.

2.2. Оцінка ефективності основних напрямків комерційної діяльності
підприємства

2.3. Характеристика стратегічного управління підприємством.

Розділ 3. Шляхи вдосконалення механізму формування стратегії і тактики управління підприємством.

Оптимізація організаційної структури управління готельним комплексом,
орієнтованої на вирішення стратегічних проблем Фінансово-економічне обґрунтування покращення процесу диференціації
надання послуг підприємства.

Висновки

Список літератури

ЗМІСТ

Розділ 1. Теоретичні основи формування стратегії і тактики менеджменту підприємства.

1.1. Основи теорії планування стратегії підприємства

Зміст процесу розробки та реалізації стратегії: співвідношення стратегії і
тактики. Управління реалізацією стратегії

Розділ 2. Дослідження процесу формування стратегії і тактики управління підприємства.

2.1. Аналіз впливу зовнішнього середовища на формування стратегії розвитку

підприємства.

2.2. Оцінка ефективності основних напрямків комерційної діяльності
підприємства

2.3. Характеристика стратегічного управління підприємством.

Розділ 3. Шляхи вдосконалення механізму формування стратегії і тактики управління підприємством.

Оптимізація організаційної структури управління готельним комплексом,
орієнтованої на вирішення стратегічних проблем Фінансово-економічне обґрунтування покращення процесу диференціації
надання послуг підприємства.

Висновки

Список літератури

ВСТУП

Актуальність теми. Наприкінці 80-х - початку 90-х років загальне несприятливе економічне становище в Україні призвело до занепаду туризму в країні, суттєвого скорочення потоків внутрішнього та іноземного туризму, порушення системи напрацьованих за радянських часів зв'язків, погіршенню стану матеріально-технічної бази галузі. Визначення туризму як провідного напряму розвитку вітчизняної культури та економіки, спрямування державної політики на стимулювання туристичної сфери надає сьогодні товаровиробникам незалежно від форми власності сприятливих можливостей щодо підвищення ефективності господарювання, розширення ринкової пропозиції з урахуванням потреб вітчизняного та закордонного туриста. У цьому зв'язку практичне використання суб'єктами індустрії туризму сучасних методів менеджменту набуває особливої актуальності.

Проблеми підвищення ефективності використання персоналу упродовж останніх років привертають увагу як товаровиробників, так і науковців. Різні теоретичні та практичні аспекти, пов'язані з управлінням персоналом висвітлювалися в працях вітчизняних та зарубіжних вчених, як Мурашко Н., Портер М., Томпсон А., Хохель С. та ін. Проте, специфіка підприємств туризму, особливості надання туристичних послуг потребують адаптації теоретичних та практичних наробок до потреб галузі.

Мета та задачі роботи. Метою дипломної роботи є розробка

шляхів вдосконалення діяльності готельного комплексу «Прикарпаття», а також рекомендацій, практичних механізмів реалізації, концепції оптимізації, підвищення ефективності господарювання.

Для досягнення мети визначено та розв'язано такі задачі:

розглянуто особливості управління персоналом готельного комплексу «Прикарпаття» з урахуванням специфіки підприємств туристської галузі; визначено роль та місце готельного комплексу «Прикарпаття»:
персонал; реклама; інформаційна система; бізнес-план;
маркетингове управління тощо/ у досягненні ефективності
господарської діяльності туристичного підприємства/
готельного комплексу; проведено аналіз господарської діяльності готельного комплексу «Прикарпаття»; виявлено особливості стратегічного управління готельним

комплексом «Прикарпаття»;

- досліджено вплив зовнішнього середовища на формування стратегії

розвитку підприємства;

- досліджено ефективність основних напрямків комерційної

діяльності підприємства

розроблено шляхи вдосконалення механізму формування стратегії

і тактики управління підприємством ;

запропоновано шляхи оптимізації організаційної структури управління готельним комплексом, рієнтованої на вирішення стратегічних проблем; обґрунтовано доцільність фінансово-економічне покращення процесу диференціації надання послуг підприємства.

Об'єктом дипломної роботи є ГК "Прикарпаття". ГК "Прикарпаття" - одне з провідних підприємств розміщення в м. Івано-Франківську. Готель “Прикарпаття” розташований на околиці міста Івано-Франківська на березі мальовничого озера. Готель “Прикарпаття” побудований в 1969 році і зданий в експлуатацію в 1970 році. Даний готель відноситься до готелів другого розряду.

Предметом дослідження є комплекс теоретичних та практичних

аспектів функціонування готельного комплексу «Прикарпаття».

Методи дослідження. В роботі було використано економічний аналіз, системний підхід, абстрагування, математичне моделювання, аналіз і синтез тощо.

Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові праці вітчизняних та закордонних учених із маркетингу, менеджменту, реклами, макро- та мікроекономіки, статистики, економічного аналізу, нормативні законодавчі акти. У роботі використана внутрішня звітність ГК «Прикарпаття» за 2004 -2005 рр. та первинна інформація, одержана безпосередньо від працівників ГК.

Результати дипломного дослідження можуть бути використані підприємствами туристичної сфери для підвищення ефективності господарської діяльності, вдосконалення стратегічного управління готелем, тощо.

Структура, зміст та обсяг дипломної роботи. Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних

джерел та додатків. Загальний обсяг роботи - стор. друкованого

тексту, включаючи таблиці, рисунки, діаграми та додатки.

Список використаних джерел містить ........найменувань.

РОЗДІЛ I

Теоретичні основи формування стратегії і тактики менеджменту підприємства.

1.1. Основи теорії планування стратегії підприємства

Найважливішою функцією управління підприємством є плану-вання його діяльності. Планування — процес визначення цілей, яких підприємство передбачає досягти за певний проміжок часу, і спо-собів їх досягнення [10].

Стратегічне планування має на меті довгострокове забезпечення результативності підприємства і освоєння його нових можливостей. Для цього необхідно, перш за все, найбільш повно враховувати зміни в навколишньому середовищі, які являють собою потенційні загрози і майбутні можливості для підприємства. Потрібно передбачити непідконтрольні сили, критичні тенденції з боку оточення та обмежити їх можливий вплив на підприємство.

Тому стратегічне планування має такі характерні ознаки: По-перше, на відміну від довгострокового екстраполятивного планування, коли прогноз розроблявся кожною функціональною службою, яка мала на меті свої власні інтереси, стратегічне планування базується на принципово новому підході до прогнозування стану навколишнього середовища: були виділені стратегічні зони господарювання (СЗГ) та стратегічні господарські центри (СГЦ).

СЗГ - це окремі сегменти зовнішнього середовища або ринково-продуктові сегменти, на які фірма має чи хоче отримати вихід. У відповідності


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20