Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

З М І С Т

Дипломна робота

Аналіз взаємодії готелів та туроператорів на міжнародному ринку готельних та туристичних послуг

ЗМІСТ

ВСТУП | ………………………………………………………………… | 3

РОЗДІЛ 1. | ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ ………………………………... |

7

1.1 | Теоретико-методологічні основи розвитку готельного бізнесу………………………………………………………... |

7

1.2 | Сучасний стан розвитку та засади управління готельним господарством в Україні……………………. |

14

1.3 | Форми організації готельного бізнесу в зарубіжних країнах………………………………………………………. |

28

РОЗДІЛ 2. | АНАЛІЗ СПІВПРАЦІ ГОТЕЛІВ І ТУРОПЕРАТОРІВ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ ГОТЕЛЬНИХ І ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ……………………………… |

36

2.1 | Характеристика компанії TEZ TOUR та готелю ELA QUALITY RESORT HOTEL……………………………… |

36

2.2 | Схеми співпраці туроператорів та готельєрів………… | 50

2.3 | Аналіз співробітництва готелю ELA QUALITY RESORT HOTEL з туристичною компанією TEZ TOUR………………………………………………………… |

58

РОЗДІЛ 3. | МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО І ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ……………………………. |

66

3.1 | Визначення і оцінка факторів, що впливають на рівень розвитку готельного господарства…………….. |

66

3.2 | Регіональні механізми розвитку готельного бізнесу…. | 83

ВИСНОВКИ……………………………………………………………….. | 84

ДОДАТКИ.…………………………………………………………………. | 96

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.……………………………… | 106

ВСТУП

Актуальність теми. Набуття нашою державою статусу країни з ринковою економікою справило помітний вплив на політичний, економічний і соціальний розвиток української економіки в бік демократизації і соціальної орієнтації. В той же час перехід до ринкових умов господарювання виявив непідготовленість всього народногосподарського комплексу України до функціонування в нових умовах, що пов’язано в першу чергу з відсутністю належного механізму управління й координування народногосподарським комплексом, причому як на рівні державного регіонального управління, окремих галузей, так і в межах підприємств.

Готельне господарство є основною складовою туризму та однією з найбільш прибуткових галузей економіки багатьох зарубіжних країн. Готельний бізнес, що є складним багатофункціональним видом діяльності, соціальним за своєю суттю, повинен стати вагомим фактором економічного зростання регіону та покращенням матеріального добробуту населення, сприяти подоланню територіальної диспропорції в рівні економічного розвитку, розвитку підприємництва в даному сегменті, сприяти додатковим надходженням як до місцевого, так і державного бюджетів, виступати джерелом створення нових робочих місць, а також створювати сприятливий туристичний імідж регіону.

Однак, функціонування і розвиток готельного бізнесу як найбільш прибуткової галузі сфери послуг, у досліджуваному регіоні стримується на сьогоднішній день багатьма факторами, основними з яких є: застарілість матеріально-технічної бази підприємств, відсутність належного рівня сервісу та низька якість послуг, обмеженість інвестиційної активності, недостатня професійна підготовка персоналу, слабка реклама наявних засобів розміщення та відсутність спеціалізованих готелів, недостатня державна підтримка галузі, відсутність стратегії розвитку готельного бізнесу на перспективу та ряд інших. Одним із значних недоліків є те, що недостатньо використовується зарубіжній досвід співпраці готелів і тур фірм в практиці діяльності готельних підприємств України.

Вищенаведене потребує поглибленого моніторингу, наукового обґрунтування результатів дослідження і комплексного розгляду чинників, які найбільшою мірою впливають на рівень розвитку готельного бізнесу в умовах формування ринкової економіки. У розробку питань методології, організації та удосконалення управління підприємствами готельного бізнесу вагомий внесок зробили вітчизняні вчені, передусім такі як Х.Й.Роглєв, Л.І.Нечаюк, Н.О.Телеш, Л.Г.Агафонова, О.Є.Агафонова, Л.Г.Лук’янова, О.П.Мельник, І.М.Мініч, Г.Б.Мунін, Л.П.Шматько, М.Г.Бойко, С.І.Байлик, І.Б.Андренко та ряд інших. Однак враховуючи актуальність даної теми для розвитку економіки та іміджу України як туристичної держави, можна констатувати про недостатнє дослідження проблем даної галузі з врахуванням зарубіжного досвіду.

Мета та завдання дослідження. Метою дипломної роботи є аналіз співпраці готелів і туроператорів на міжнародному ринку готельних і туристичних послуг та пропозиція механізмів розвитку готельного та туристичного бізнесу в Україні. Для досягнення постановленої мети у процесі дослідження були поставлені такі завдання:

- теоретично узагальнити передумови та підходи до розвитку готельного бізнесу на сучасному етапі;

- обґрунтувати необхідність проведення належної державної регіональної політики щодо підтримки розвитку галузі;

- визначити місце готельного бізнесу в структурі економіки України та регіону, його роль для розвитку народногосподарського комплексу держави в умовах ринкових відносин;

- здійснити аналіз співпраці готелів і туроператорів на міжнародному ринку готельних і туристичних послуг;

- виявити та проаналізувати основні фактори, що найбільшою мірою впливають на сучасний стан та управління підприємствами готельного бізнесу;

- розробити систему методів ринкового управління діяльністю готельних підприємств;

- узагальнити та запозичити іноземний досвід щодо організації та управління готельним бізнесом;

- визначити механізми розвитку готельного і туристичного бізнесу.

Об’єктом дослідження є процес функціонування і розвитку готелю ELA QUALITY RESORT HOTEL з туристичною компанією TEZ TOUR, форми і методи підвищення його ефективності.

Предметом дослідження є теоретичні та прикладні аспекти формування організаційно-економічних механізмів розвитку готельного і туристичного бізнесу на міжнародному та регіональному ринку готельних послуг.

Методи дослідження. Методологічною базою дипломного дослідження є теоретичні напрацювання та концептуальні положення сучасної економічної теорії та теорії господарського механізму управління, викладені в монографіях та навчальній літературі, роботи вітчизняних і зарубіжних вчених з питань розвитку готельного господарства.

В якості інструментів дослідження використано економіко-статистичний, а також метод маркетингового дослідження.

Інформаційно-нормативною базою для дипломної роботи послужили Закони України та законодавчі акти з питань розвитку туризму та готельного господарства, матеріали Міністерства статистики України, що характеризують результати функціонування суб’єктів туристичної й готельної діяльності впродовж 1995-2010 рр., аналітичні матеріали Міністерства туризму і культури Туреччини.

Структура дипломної роботи. Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, додатків, списку використаних джерел. У вступі обґрунтовується актуальність теми, визначається мета, завдання, предмет та об’єкт дослідження. Окреслюється методологічна та теоретична база дослідження, методи дослідження.

РОЗДІЛ 1.

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ

ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ

1.1 Теоретико-методологічні основи розвитку готельного бізнесу

Отримання Україною статусу країни з ринковою економікою має помітний вплив на політичний, економічний і соціальний розвиток в бік демократизації і соціально


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28