Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

2

Аналіз фінансово-господарського стану ВАТ „Етрекс-1”

Оцінювання ліквідності підприємства

Платоспроможністю (ліквідністю підприємства) називається його спроможність здійснювати платежі наявними засобами, або такими, котрі безпосередньо поповнюються за рахунок його діяльності. Платоспроможність (ліквідність) характеризує життєздатність, стійкість підприємства.

Показники ліквідності розраховуються як відношення суми ліквідніх активів до суми короткострокових зобов'язань. Для об-числення показників ліквідності необхідно всі активи балансу роз-ділити на групи за ступенями їх ліквідності.

Перша група ліквідних засобів — грошові засоби в касі, на роз-рахунковому рахунку, валютному та інших рахунках, а також ко-роткострокові фінансові вкладення.

Друга група — зобов'язання, які легко перетворюються в гро-шові засоби.

Третя група — товарно-матеріальні запаси, готова продукція, незавершене виробництво.

Для оцінювання ліквідності використовуються такі показники.

1. Коефіцієнт покриття — розраховується як відношення ве-личини поточних активів до поточних зобов'язань (ф. № 1):

ряд. 260 + ряд. 270 ряд.

---------------------------- (1)

ряд. 620 + ряд. 630

Цей коефіцієнт показує, скільки одиниць оборотних засобів при-падає на одиницю короткострокових зобов'язань. Оптимальне зна-чення має бути 2 — 2,5.

2. Коефіцієнт загальної ліквідності — розраховується як відно-шення величини грошових засобів короткострокових фінансових вкладень до величини короткострокових зобов'язань (ф. № 1):

ряд. 230 +ряд. 240 + ряд. 160 + ряд. 161 + ряд. 150 + ряд. 190

----------------------------------------------------------------------------- (2)

ряд. 620 + ряд. 630

Вважається, що значення цього коефіцієнта має бути більшим за 1.

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності — розраховується як відно-шення величини грошових засобів до величини поточних зобов'я-зань (ф. № 1):

ряд. 230 + ряд. 240 ряд.

----------------------------- (3)

620 + ряд. 630

Теоретично цей коефіцієнт має дорівнювати 0,25—0,3. Частка оборотних засобів в активах — розраховується із відно-шення поточних затрат до суми господарських засобів (ф. № 1):

ряд. 260 + ряд. 270

----------------------- (4)

ряд. 330

Частка виробничих запасів у поточних активах — визначається з відношення запасів та затрат до величини поточних активів (ф. №1).

Оцінка фінансової стійкості (тривалості).

Розраховуються такі коефіцієнти.

Коефіцієнт фінансової залежності як відношення величини загаль-ної суми господарських засобів (ф 1) до величини власного капіталу:

ряд. 280

---------- (5)

ряд. 380

Коефіцієнт фінансової автономії як відношення величини влас-ного капіталу до величини загальної суми господарських засобів (ф. № 1):

ряд. 380

---------- (6)

ряд. 280

Коефіцієнт оборотності

Для забезпечення нормальних умов діяльності підприємства воно вимушене тримати певні запаси, що, звичайно, вилучає частину капі-талу з обігу і зменшує його прибутковість.

Для визначення тенденції оборотності обігових коштів розрахо-вується коефіцієнт оборотності як відношення виручки від реалі-зації до суми оборотних засобів підприємства:

ряд. 010 (ф. № 2)

---------------------------------------------- (7)

ряд. 260 (ф. № 1) + ряд. 270 (ф. № 1)

Зменшення коефіцієнта, розрахованого на кінець звітного періо-ду, та порівняння його на початок року свідчить про обіговість коштів.

Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність підприємства наведена в таблицях 1-3. Основні розділи фінансової звітності підприємства наведені в додатках 1-3.

Нижче, на основі приведених даних проведемо аналіз показників фінансової звітності.

Таблиця 1 Основні засоби в 2002 році

Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис.грн.) | Орендовані основні засоби (тис.грн.) | Основні засоби, всього (тис.грн.)

на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду

1.Виробничого призначення:   | .2   | .2     | .2   | .2

- будівлі та споруди   | .8   | .7    | 1 .8   | .7

- машини та обладнання  | .4   | .4    | .4   | .4

- транспортні засоби  | .0  | .1    | 157.0  | .1

- інші   | .0     | .0

2.Невиробничого призначення:  | .3  | 250.3    | .3  | .3

- будівлі та споруди      

- машини та обладнання      

- транспортні засоби  | .1  | .8    | .1  | .8

- інші  | .2  | .5    | .2  | .5

Усього   | .5   | .5     | .5   | .5

Таблиця 2. Фінансові зобов'язання

Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис.грн.) | Відсоток за користування коштами (% річних) | Дата погашення 

Кредити банку | Х  | Х | Х

у тому числі:     

Довгостроковий  | .03.1999   | .00  | .03.2004 

Зобов'язання за цінними паперами | Х  | Х | Х 

за векселями (всього) | Х  | Х | Х 

Податкові зобов'язання | Х  | ,7 | Х | Х 

Інші зобов'язання | Х  | ,9 | Х | Х 

Усього зобов'язань | Х  | ,6 | Х | Х

Таблиця 3 Основні показники фінансово-господарської діяльності

Найменування показника | Період

За рік 2002 р. | За рік 2001 р.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (тис.грн.)  | ,1  | ,9

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (тис.грн.)  | ,4  | ,7

Чистий прибуток (збиток) (тис.грн.)  | ,2  | ,3

Необоротні активи (тис.грн.)  | ,1 

Оборотні активи (тис.грн.)  | ,8 

Довгострокові зобов'язання (тис.грн.)    

Поточні зобов'язання (тис.грн.)   | ,6  | ,6

Частка чистого прибутку, яка спрямована на виплату дивідендів на привілейовані акції (тис.грн.)   

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)   | ,33

На підставі формул 1-7 розрахуємо деякі фінансові показники звітності ВАТ „Етрекс-1”.

Розрахуємо коефіцієнт грошової платоспроможності (абсолютної ліквідності):

(2438+7,9+0)

К.гр. плат. 2000 р. = ------------------ = 0,215

11368,6

(1285,8+6,1+0)

К.гр. плат. 2001 р. = ------------------ = 0,106

12153,6

Значення цього коефіцієнта не повинно бути менше 0,2 – тобто має існувати можливість негайної ліквідації не менше 20% поточної заборгованості за рахунок грошових коштів. В 2001-му році показник має добре значення, але в 2002-му році значно погіршився за рахунок зменшення суми грошових коштів в національній валюті

Розрахуємо коефіцієнт покриття (середній коефіцієнт ліквідності):

7396

К.покр.2001 р. =


Сторінки: 1 2 3 4