Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Зміст

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ

Тема: Розробка програмного забезпечення автоматизованої системи управління процесом дистанційного навчання ВУЗу на основі web-технологій

Зміст

Вступ………………………………………………………………………….

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ…………………………………………………………

1 ОГЛЯД НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

1.1.Дистанційне навчання як сучасний напрямок розвитку форм
навчання……………… …………………….

1.2.Особливості системи дистанційного навчання………………………..

1.3.Функції учасників освітнього процесу …………………….

2 РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

2.1.Електронна пошта (e-mail) ……………………..

Системи телеконференцій …………………….. WWW-сервери. Проблема інтерактивності …………………….. Медіасервери …………………….. Системи комп'ютерного відеоконференцзв'язку…………………….

2.6.Вибір технології навчання ……………………..

3 ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ОПИС СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

3.1 Особливості розробки навчальних матеріалів ………………….....

3.2 Алгоритмічна структура забезпечення функціонування дистанційного

навчання…………………………………………………………………..

3.3 Віртуальний лабораторний практикум …………………….

3.4 Система тестування …………………….

3.5 Основні принципи та складові системи тестування CAT………..

3.6 Опис серверної частини ………..……………….

3.7 Опис інтерфейсу та дослідження функціональності…………………..

4 ОХОРОНА ПРАЦІ

4.1 Характеристика об’єкту проектування, реалізація засобів захисту

здоров’я людини при роботі з ПК....………………………………………..

4.2 Забезпечення нормальних умов праці……………………………………..…….

4.3 Забезпечення безпеки праці користувача ЕОМ………………………………….

4.4 Розрахунок освітленості робочого місця програміста…………………………

4.5 Розрахунок рівня шуму…………………………………………....………

5 ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ

5.1 Економічне обґрунтування розробки та впровадження програми……...

5.2 Сітковий граф та його характеристики………………………………….

ВИСНОВКИ ……………………..

Перелік використаних джерел ……………………..

Додатки

Список скорочень

CAT системи автоматизованого тестування

ДО дистанційна освіта

СУБД системи управління базами даних

ВКЗ відеоконференцзв'язок

КВКЗ комп'ютерний відеоконференцзв'язок

PHP Hypertext Preprocessor- гіпертекстовий процесор

SQL Structured Query Language - мова структурованих запитів

ISDN Integrated Services Digital Network- інтегрований сервіс цифрової

мережі

WWW World Wide Web- світова комп'ютерна мережа

HTML HyperText Markup Language - мова розмітки гіпертексту

CGI Common Gateway Interface - загальний інтерфейс шлюзування

даних

MCU Multi-point Control Unit - багатокористувацька ланка

CSS Cascading Style Sheets - вкладені таблиці стилів

Вступ

В умовах сучасного інформаційного суспільства все актуальнішою стає потреба використання новітніх технологій у навчання, як для покращення методів та технології навчання, так і для підвищення його ефективності. Також використання новітніх інформаційних технологій дає можливість набагато збільшити коло слухачів навчального курсу, та значно зменшити часові та фінансові затрати пов'язані з оволодінням знаннями, уміннями та навичками з різних дисциплін та у різних галузях.

Одною із нових форм навчання яка виникла з використанням новітніх технологій є дистанційне навчання, або по іншому дистанційна освіта. Ця форма виникла на основі сучасних засобів телекомунікацій та зв'язку, та дозволяє проводити навчання віддалених слухачів з використанням інтерактивних засобів навчання та організовувати спілкування між слухачами курсу(групою) як усередині групи так і з викладачем чи викладачами, незалежно від того, як далеко один від одного вони знаходяться. Дистанційне навчання чимось схоже на заочну форму навчання, але принципово відрізняється від нього використанням інтерактивних технологій та спілкуванням в реальному часі.

Було поставлено за мету дослідити принципи, методи та методику дистанційного навчання, провести порівняльний аналіз його з традиційними формами навчання. Також метою є дослідити необхідність використання та переваги, що надає дистанційне навчання у поєднанні з очною формою навчання.

Як практичне, корисне, та найбільш необхідне застосування досягнень дистанційного навчання та сучасних інформаційних технологій у очній формі навчання, розглядається система автоматизованого тестування.

Для конкретного використання необхідно створити програмний продукт, який забезпечить автоматизоване тестування, як для самоконтролю, так і для проміжного та підсумкового контролю знань.

Даний програмний продукт має бути виконаний з використанням сучасних досягнень Web- технологій та системи управління базами даних (СУБД), для надійного збереження даних та швидкого доступу до них. Також в системі автоматизованого тестування (CAT) крім проведення тестів мають бути засоби керування користувачами та групами, можливість створення нових тестів, керування процесом тестування та отримання та обробка статистичної інформації по пройденому тесті чи курсі (групі тестів).

Для створення CAT я використав Web - сервер Apache, СУБД MySQL, та мову CGI - скриптів РНР, що дозволить зробити систему більш дешевою, надійною та багатоплатформенною.

1 ОГЛЯД НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

1.1 Дистанційне навчання як сучасний напрямок розвитку форм навчання

У сучасній педагогічній галузі дистанційне навчання визначене як комплекс освітніх послуг, наданих широким шарам населення в країні і за рубежем за допомогою спеціалізованого освітнього середовища, заснованого на використанні новітніх інформаційних технологій, що забезпечують обмін навчальною інформацією на відстані (супутникове телебачення, комп'ютерний зв'язок і т.д.). Процес одержання знань, умінь і навичок у системі дистанційного навчання отримав назву дистанційної освіти. Проте донині не припиняється дискусія з приводу суті таких термінів, як "дистанційна освіта", "дистанційне навчання", "заочне навчання", "заочно(очно)- дистанційне навчання" тощо. Так, зокрема, апологети класичного заочного навчання власне кажучи мають рацію, стверджуючи, що заочні вузи із самого початку свого існування займалися саме дистанційним навчанням, якщо термін "дистанційне" пов'язувати лише с тою обставиною, що основну частину навчального часу той, якого навчають, проводить на великій відстані від викладача, так що основними засобами комунікації є письмові (друковані) матеріали незалежно від форми носія (папір, магнітні диски і т.п.) чи електронні засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта й ін.). Термінологічні проблеми заводять нас ще далі - у глибину дискусії про розходження термінів "навчання" і "освіта", змушуючи узагалі визнати нелегітимним термін "дистанційна освіта" (на відміну від терміна "дистанційне навчання") на підставі того, що офіційно визнаними (сьогодні є лише чотири форми


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25