Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

План

Вступ……………………………………………………………………….3

Розділ №1. Аналіз і оцінка природно-ресурсного та соціально-еко-номічного потенціалу…………………………………………………………4

1.1. Природно-ресурсний потенціал…………………………………..4

1.1.1.Водні ресурси………………………………………………..7

1.1.2.Лісові ресурси……………………………………………….8

1.1.3. Мінерально-сировинні ресурси……………………………9

1.1.4.Рекреаційні ресурси. ………………………………………10

1.2. Людський потенціал……………………………………………...11

1,3.Науково-технічний потенціал……………………………………13

1,4, Виробничий потенціал. …………………………………………..14

Розділ №2. Аналіз розвитку і розміщення основних галузей госпо-дарського комплексу........................................................................................16

2.1. Агропромисловий комплекс…………………………………….….19

2.2. Транспорт і зв'язок. ……………………………………………….22

2.3. Зовнішньоекономічна діяльність………………………………….28

2.4. Екологічна ситуація………………………………………………..29

Розділ №3. Перспективи розвитку туризму………………………..33

Висновок…………………………………………………………………..34

Список використаної літератури……………………………………....35

Додатки…………………………………………………………………….37

Вступ

Миколаївська область розташована на півдні України, в басейні нижньої течії річки Південний Буг. Регіон межує з Херсонською, Дніпропет-ровською, Кіровоградською та Одеською областями; на півдні омивається Чорним морем. Площа області — 24,7 тис. км2 (4,1% території держави), до її складу входить 19 адміністративних районів. У республіканському і міжнародному поділі праці об-ласть спеціалізується на виробництві продукції промисловості будівельних матеріалів, кольоровій металургії, суднобудуванні, парфумерно-косметичних виробів, зерна, вовни тощо.

Область розташована в зоні степів. Поверхня її рівнин-на, поступово знижується з півночі на південь. Більша за площею південна частина області розташована в межах Причорноморської низовини, мало розчленована. Тут на широких вододілах зустрічаються лише неглибокі замкнуті улоговини, які у весня-ний період заповнюються талими водами. Менша північна части-на області зайнята відрогами Придніпровської височини, сильно розчленована ярами, балками та долинами річок.

Природно-кліматичні умови області в цілому дуже спри-ятливі для розвитку сільського господарства. Клімат помірно-континентальний: літо жарке з сильними вітрами, частими су-ховіями, зима — м'яка, малосніжна. Середня температура січня складає мінус 4 — 5, липня — плюс 23 °С. Річна кількість опадів коливається від 300-350 мм на півдні до 450 мм на півночі. Мак-симум опадів (у вигляді злив) припадає на теплий період року.

У ґрунтовому покриві області переважають чорноземи звичайні, які на півдні поступово змінюються чорноземами південними, темно-каштановими, слабо і середньосолонцюватими ґрунтами. Річкову сітку області складають Південний Буг, який перетинає її з північного заходу на південний схід, а також його притоки: Інгул, Кодима, Мертвовод, Чигинлая, Синюха, Гнилий, Сланець. На крайньому сході області протікає Інгу-лець — притока Дніпра, на півдні — Березань.

Розділ №1. Аналіз і оцінка природно-ресурсного та соціально-еко-номічного потенціалу.

1.1. Природно-ресурсний потенціал.

Земельні ресурси. В області практично всі землі придатні для сільськогосподарського використання. Саме тому потреби в територіальній локалізації різних виробничих і невиробничих об'єктів задовольнялися в основному за рахунок високопродук-тивних угідь. Площа земельних угідь у сільськогосподарських землекористувачів протягом останніх десяти років постійно ско-рочувалася і в 2000 р. становила 1465,2 тис. га, що на 33,2% мен-ше, ніж у 1990 р.

Інтенсивне використання земель області в сільськогос-подарському виробництві часто призводить до розвитку нега-тивних процесів водної та вітрової ерозії, підтоплення і засолен-ня ґрунтів.

Таблиця 1.

Основні економічні показники соціально-економічного

розвитку Миколаївської області |

1990 | 1995 | 2000 | 2000 %ДО

1990 | 1995

Територія, тис. км2 | 24,6 | 24.6 | 24,6 | 100 | 100

Кількість наявного населення, тис. осіб. | 1342.4 | 1343.3 | 1286.8 | 95,8 | 95,8

Питома вага міського населення, % | 66,0 | 66.0 | 66.0 | - | -

Трудові ресурси, тис. осіб | 767,7 | 772,3 | 732,5 | 95.4 | 94,8

Кількість зайнятих в усіх сферах економічної діяльності (без зайнятих в особистому підсобному господарстві осіб пенсійного віку), тис. осіб. | 651,4 | 637,4 | 586,2 | 89,9 | 92,0

Питома вага їх в загальній кількості населення, % | 47,7 | 47,4 | 45,5 | - | -

Валова додана вартість у 1996, 1999 рр., млн. грн. | 3089 | 2412* | 78,1*

Валова додана вартість на д унту населення у цінах 1999 р.. грн. | 1299

Капітальні вкладення у порівняльних цінах на душу населення, грн. | 1255,8 | 321,8 | 208,7 | 16,6 | 64,9

Продукція промисловості у 1999 р., млн. грн. | 2626,8 | 2132,3 | 2525,3 | 96,1 | 118,4

Продукція сільського господарства Су порівняльних цінах 1996 р.). млн. грн. | 1617 | 938 | 670 | 41,4 | 71,4

Виробництво товарів народного спожи-вання у цінах 1999 р., всього, млн. грн. | 1445,5 | 606,4 | 443,8 | 30,7 | 73,2

у тому числі: | 958.6 | 511,5 | 357.9 | 37.3 | 70.0

- продовольчі - непродовольчі | 486,9 | 94,9 | 85,9 | 17,6 | 90,5

Експорт товарів, млн. дол. СІЛА | 241,3 | 523,7 | зріс у 2,2 рази

Споживання палива: авто бензину. тис. тонн | 121,2 | 69.1 | 57.0

вугілля та вугільної продукції, тис. тонн | 241.9 | 66,7 | 27,6

газу природного, млн. м3 | 1388.6 | 1297.6 | 93.4

паливного мазуту, тис. тонн | 213.4 | 15.6 | 7,3

дизельного пального, тис. тонн | 243.7 | 147.8 | 60.6

Таблиця 2.

Основні показники соціально-економічного розвитку Миколаївської області, (відсотків від загального в Україні)

Показника | 1990 | 1995 | 2000

Територія | 4.1 | 4.1 | 4,1

Кількість населення | 2.6 | 2.6 | 2.6

Трудові ресурси, зайняті в усіх сферах економічної діяльності | 3.0 | 3.3 | 2.8

Валова додана вартість | 1,8*

Капітальні вкладення | 3.0 | 2.8 | 1.9

Продукція промисловості (у фактичних цінах) | 1.6 | 2.2 | 2.0

Продукція сільського господарства (у порівняльних цінах 1996 р.) | 3.3 | 3,0 | 2,5

Виробництво товарів народного споживання (у фактичних цінах), всього | 2.5 | 2,4 | 2,1

у тому числі: - продовольчі - непродовольчі | 2.9 | 2.9 | 2.5

2,1 | 1,3 | 0,6

Споживання електроенергії

Споживання палива: - автобензину | 3,0 | 2,3

- вугілля та вугільної продукції | 0,3 | 0,1

- газу природного | 1.8 | 1.9

- паливного мазуту


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8