Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

План

Вступ……………………………………………………………………….3

Розділ №1. Аналіз і оцінка природно-ресурсного і соціально-еко-номічного потенціалу.........................................................................................4

1.1.Природно-ресурсний потенціал………………………………………..4

1.2 Мінерально-сировинні ресурси…………………………………………8

1.3 Людський потенціал………………………………………………..9

1.4 Науково-технічний потенціал…………………………………….11

1.5 Виробничий потенціал……………………………………………..12

1.6 Темпи, пропорції і структура господарського комплексу……….13

Розділ №2. Аналіз розвитку і розміщення основних галузей госпо-дарського комплексу…………………………………………………………15

2.1 Промисловість……………………………………………………………15

2.2 Агропромисловий комплекс. ………………………………………20

2.3 Транспорт і зв'язок………………………………………………………22

2.4. Капітальні вкладення і капітальне будівництво…………………23

2.2 Аналіз розвитку і розміщення соціальної сфери……………..24

2.2.1. Життєвий рівень……………………………………………………..24

2.2.2. Територіальна організація продуктивних сил. Розселен-ня населення……………………………………………………………………………….28

2.2.3 Зовнішньоекономічна діяльність………………………………30

2.2.4. Екологічна ситуація…………………………………………………31

Розділ №3. Перспективи розвитку туризму……………………...32

Висновок…………………………………………………………………34

Список використаної літератури……………………………………..35

Додатки…………………………………………………………………..37

Вступ

Рівненська область утворена 4 грудня 1939 року. Вона розташована на північному заході країни. На півночі межує з Брестською, на північному сході - з Гомельською областями Білорусі, на сході — з Житомирською, на південному сході — з Хмельницькою, на півдні — з Тернопільською, на південному за-ході — з Львівською, на заході — з Волинською областями Ук-раїни. За станом на 01.01.2001 населення складає 1184,4 тис. осіб, тобто 2,4% населення України. Обласним центром є місто Рівне. В області нараховується 16 районів, 10 міст (з них чотири — об-ласного підпорядкування), 17 селищ міського типу, 1005 сільсь-ких населених пунктів. Ґрунтові та агрокліматичні умови сприятливі для роз-витку сільського і лісового господарства. Клімат помірно континентальний з вологим теплим літом і м'якою зимою з частими відлигами. Рівненська область лежить в атлантико-континентальній кліматичній зоні. Пересіч-на температура січня мінус 4,8-5,6 °С, липня 18,1-18,6 °С. Період з температурою понад 10 °С становить близько 160 днів. Кількість опадів становить 600-650 мм на рік, основна кількість яких випадає у квітні-жовтні. Рівненська область має вигідне транспортно-гео-графічне розташування, густу мережу автомобільних шляхів, ліній електропередач. За спеціалізацією вона є індустріально-аграрною, де в промисловості 50% обсягу продукції займає елект-роенергетика. Частка трудових ресурсів, зайнятих в усіх сферах економічної діяльності, досить високий для України — близько 54,8%, а питома вага їх від загальної кількості трудових ресурсів держави — 2,28%. Незайняте в міжсезоння населення і безробітні виїжджають на заробітки до країн Західної Європи і в Росію.

Мальовничі ландшафти, джерела мінеральних вод є пре-красною передумовою розвитку рекреаційного комплексу. Серед областей України частка Рівненщини в обсягах продукції промис-ловості становить 1,5%, а сільського господарства — 3,0%, хоча населення її коливається близько 2,4%.

Розділ №1. Аналіз і оцінка природно-ресурсного і соціально-еко-номічного потенціалу

1.1Природно-ресурсний потенціал. Рівненщина багата на поверхневі води — річки, озера, водосховища, ставки. На тери-торії області протікає 171 річка довжиною понад 10 км кожна. Основний напрям течії річок з півдня на північ, що зумовлене за-гальним зниженням поверхні. Всі річки належать до басейну Дністра. На крайньому північному заході протікає річка Прип'ять. Головною водною артерією є притока Прип'яті — Го-ринь (довжина у межах Рівненщини 386 км), яка праворуч прий-має Случ зі Ставом, Бобером і Серегівкою, а також Замчисько; зліва — Вілію зі Свитенькою, Уст'ю, Стублу, Мельницю, Виркуї У межах Полісся річки мають невеликі похили (0,3-0,6 м/км), ши-рокі, заболочені заплави, в долинах багато стариць, озер. У південній частині, у межах Волинської височини, похили зроста-ють (1,0-3,0 м/км), що сприяє збільшенню швидкості течії. Пе-ресічна густота річкової сітки становить від 0,21-0,31 км/км? на півдні до 0,3-0,43 км/км2на півночі.

В області нараховується понад 500 озер різного походжен-ня — карстові, заплавні та інші, зокрема: Нобель, Біле озеро, Лука, Велике Почаївське озеро, Річицьке, Озерце. Збудовано 31 водосхо-вище (найбільші Хрінниківське, Млинівське,- Боберське) та понад 300 ставків загальною площею водного дзеркала 11,2 тис. га.

Загальні водні ресурси на рік становлять в середньому 7,0 тис. мз, з них на приток приходиться 4,67, на місцевий стік 2,33 тис. метрів кубічних.

Таблиця 1. Основні показники соціально-економічного розвитку області

Показники | 1990 | 1995 | 2000 | 2000,%, | ДО

1990 | 1995 | Укра-їни

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Територія, тис. км2 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 100 | 100 | 3,3

Кількість наявного населення, тис. осіб | 1176,8 | 1194,2 | 1184,4 | 100,6 | 992 | 2,4

Питома вага міського населення, % | 46 | 48 | 47,5 | - | - | -

Трудові ресурси (без зайнятих в особистому підсобному господарстві осіб пенсійного віку), тис. осіб | 639,9 | 637,5 | 651,2 | 101,8 | 102,1 | 2,2

кількість зайнятих в усіх сферах економічної діяльності (без зайнятих в особистому підсобному господарстві осіб пенсійного віку), тис. осіб | 525,4 | 517,3 | 482,4 | 91,8 | 932 | 2,4

Питома вага трудових ресурсів у загальній кількості населення. % | 54,4 | 53,4 | 54,8 | - | - | -

Валова додана вартість у цінах 1999р., млн. грн. | - | 2471,8 | 1988* | - | 80,4* | 1,9*

Валова додана вартість у цінах 1999р. в розрахунку на душу населення, грн. | - | 2069,5 | 1671* | - | 80,7* | 80,3*

Інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення) у порівняльних цінах, млн. грн. | 1388 | 323 | 223 | 16,0 | 69,0 | 0,16

Інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення) на душу населення у порівняльних цінах, грн. | 1186,6 | 271,7 | 189,3 | 15,9 | 69,6 | 66,8

Обсяг продукції промисло-вості у цінах 1999 р., млн. грн. | 3682,4 | 1685,7 | 1841,2 | 50,0 | 109,2 | 1,5

Продукція сільського господарства у порівняльних цінах 1996 р., млн. грн. | 1390 | 926 | 786 |


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8