Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

План

Вступ……………………………………………………………………….3

Розділ №1. Аналіз і оцінка природно-ресурсного і соціально-еко-номічного потенціалу.........................................................................................5

1.1.Природно-ресурсний потенціал………………………………………..5

1.2 Людський потенціал………………………………………………..8

1.3 Науково-технічний потенціал…………………………………….10

1.4 Виробничий потенціал……………………………………………..11

1.5 Темпи, пропорції і структура господарського комплексу……….12

Розділ №2. Аналіз розвитку і розміщення основних галузей госпо-дарського комплексу…………………………………………………………14

2.1 Промисловість……………………………………………………………14

2.2 Агропромисловий комплекс. ………………………………………18

2.3. Харчова промисловість………………………………………………..20

2.4 Транспорт і зв'язок………………………………………………………22

2.5 Будівельний комплекс та інвестиційна діяльність ………………23

2.2 Аналіз розвитку і розміщення соціальної сфери……………..24

2.2.1. Життєвий рівень……………………………………………………..24

2.2.2. Територіальна організація продуктивних сил. Розселен-ня населення……………………………………………………………………………….27

2.2.3 Зовнішньоекономічна діяльність………………………………28

2.2.4. Екологічна ситуація…………………………………………………29

Розділ №3. Перспективи розвитку туризму……………………...31

Висновок…………………………………………………………………32

Список використаної літератури……………………………………..34

Додатки…………………………………………………………………..36

Вступ

Сумська область розташована в Східному економічному районі України. Вона є прикордонною: на півночі та сході вона межує з Російською Федерацією, довжина державно-го кордону складає 498 км; на заході — з Чернігівщиною, на півдні й південному сході з Полтавщиною і Харківщиною.

Територія області складає 23,8 тис. км2, населення за ста-ном на 01.01.2001 — 1318,8 тисяч.

Сумська область є значним промисловим районом Ук-раїни. Найбільш розвиненими є хімічна, машинобудівна, метало-обробна, харчова та легка промисловість, а також нафтовидобу-ток. У 2000 р. частка області в Україні по випуску промислової продукції складала 2,4, сільськогосподарської— 3,8%.

У сільському господарстві основними галузями є зерно-ве господарство, буряківництво, молочно-м'ясне тваринництво. Питома вага області в 2000 р. у загальноукраїнському виробництві сільськогосподарської продукції складала: по зер-ну — 3,9%, соняшнику — 1,1, цукровому буряку— 5,8, овочах — 2,3, молоку і молочних продуктах — 3,7%.

Регіон здійснює значні обсяги у міжобласному обміні промислової та сільськогосподарської продукції.

Враховуючи природно-економічні умови області, можна виділити два райони: Лісостеповий і Поліський. У першому зна-ходяться підприємства машинобудування і металообробки (Су-ми, Білопілля, Конотоп, Тростянець та інші), а також хімічної, деревообробної та харчової промисловості. Сільське господарст-во спеціалізується на виробництві зернових культур та цукрових буряків. У Поліському районі найбільш розвинута лісова, харчо-ва промисловість і промисловість будівельних матеріалів. Є підприємства хімічної промисловості (Шостка), машинобудуван-ня (Свеса). У сільськогосподарському виробництві переважає ви-рощування картоплі та зернобобових культур.

В усіх районах набуло розвитку тваринництво молочно-м'ясного напряму, свинарство, птахівництво.

Розділ №1 Аналіз і оцінка природно-ресурсного та соціально-еко-номічного потенціалу

1.1 Природно-ресурсний потенціал. Територія області зай-має північно-східну частину України, більша площа її знаходиться у межах Придніпровської низовини, крайня північна — Поліської низовини, на сході — у відрогах Середньоросійської височини.

У регіоні є значні природні ресурси, багата мінерально-сировинна база. Розвідано 38 родовищ нафти і газового конденса-ту, запаси яких становлять понад 49 млн. тонн або одну п'яту час-тину запасів України. Невеликі родовища природного газу склада-ють близько 80 млрд. м3 або 7% від запасів на території держави, поклади торфу — відповідно 55 млн. тонн або близько 8%.

Таблиця 1. Основні економічні показники соціально-економічного

розвитку Сумської області

Показники |

1990 |

1995 | 2000 | 2000 р.% до

1990 | 1995 | України

Територія, тис. км |

23,8 | 23,8 | 23,8 | 100,0 | 1000,0 | 3,9

Кількість наявного населення, тис. осіб | 1430,2 | 1397,9 | 1318,8 | 92,2 | 94,3 | 2,6

Питома вага міського населення, % | 63,1 | 64,4 | 65,2 | - | - | -

Трудові ресурси | 792,1 | 780,9 | 741,3 | 935 | 94,9 | 2,6

Питома вага їх у загальній кількості населення, % | 48,1 | 45,3 | 41,5 | - | - | -

Валова додана вартість у порівняльних цінах 1999 р. млн.. грн.. | - | 3234 | 2526,0 | - | 78,1 | 2,4

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Валова додана вартість на душу населення, у порівняльних цінах 1999 р., грн. | - | 2302 | 1876,0 | - | 81,4 | 90,1

Капітальні вкладення у порівняльних цінах, млн. грн. | 1250,0 | 357,0 | 356,0 | 28,5 | 99,7 | 2,5

Капітальні вкладення на душу на-селення у порівняльних цінах, грн. | 876,8 | 255,1 | 273,8 | 31,1 | 127,3 | 96,6

Продукція промисловості у порів-няльних цінах 1999 р., млн. грн. | 6443,9 | 3111,2 | 3480,2 | 54,0 | 111,8 | 2 А

Продукція сільського господарства у порівняльних цінах 1996р., млн. грн. | 1920,3 | 1199,5 | 975,0 | 50,7 | 81,2 | 3,8

Виробництво товарів народного споживання у цінах 1999 р., всього, млн. грн. | 2053,4 | 955,1 | 840,0 | 40,9 | 87,9 | 3,5

У тому числі: продовольчі | 1600,1 | 768,0 | 623,4 | 38,9 | 81,1 | 4,3

непродовольчі | 453,3 | 187,1 | 164,1 | 36,2 | 87,7 | 1,7

Експорт товарів, млн. дол. США | - | 215,7 | 197,5 | - | 91,5 | 1,3

Споживання палива: авто бензину, тис. тонн | - | 127,3 | 95,2 | - | 74,8 | 3,2

вугілля та вугільної продукції, тис. тонн | - | 434,2 | 187,0 | - | 43,0 | 0,3

газу природного, млн. м3 | - | 2988,1 | 1834,3 | - | 61,3 | 2,7

паливного мазуту, тис. тонн | - | 151,9 | 7,8 | - | 5,1 | 0,6

дизельного палива, тис. тонн | - | 189,3 | 129,0 | 63,1 | 2,6

* дані за 1999 р.

В області є перспективні запаси, а також прогнозні ресур-си нафти і газу, які знаходяться на глибині 3-4 км із складною ге-ологічною будовою. Необхідність значних фінансових вкладень для розвідувальних робіт і освоєння перешкоджає використанню цих важливих для держави джерел паливно-енергетичної галузі.

На території регіону розробляється єдине в країні Баницьке родовище кварцетовидних піщаників, які


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8