Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Основні етапи створення підприємства

Основні етапи створення підприємства

Обмірковуючи етапи створення власної справи, початківцю слід здійснити вибір господарського поля підприємства, визначити загальні умови інвестування, ринкову стратегію і господарську нішу, спеціалізацію діяльності, технологію виробництва, оцінити попит і пропозицію на товарному ринку, вивчити існуючі пільги у системі оподаткування, переваги, обмеження, перешкоди, а також уявити, як буде здійснюватись процес управління підприємством.

Підприємство може створюватись у таких випадках: за рішенням власника майна або уповноваженого ним органа; за рішенням трудового колективу; в результаті виділення зі складу діючого підприємства однієї або декількох структурних одиниць; на базі структурного підрозділу діючого об'єднання за рішенням трудового колективу, якщо на це є згода власника або уповноваженого ним органу. Поштовхом для створення нового підприємства можуть слугувати:

• бажання спробувати організувати власну справу та досягти успіху у сфері бізнесу;

• наявність винаходу, ноу-хау, нового продукту, послуги, технології, можливість реалізувати перспективний проект;

• незаповнена ринкова ніша, район, де практично відсутній певний вид обслуговування або незадоволений споживчий попит;

• нове для споживача поєднання товару і послуги, ціни і якості, що забезпечить конкурентні переваги продукту при виході з ним на ринок.

Основними етапами створення та реєстрації підприємства є:

І.Рішення про створення нового підприємства та моделювання його діяльності. Складові цього етапу — висунення бізнес-ідеї, пошук парт- нерів-засновників, вибір виду (видів) підприємництва, складання бізнес-плану.

Документ: бізнес-план.

2.3бори засновників. Вибір організаційно-правової форми підприємства, вибори або призначення керівника, органів управління і контролю.

Документ: витяг із протоколу зборів засновників.

3. Підготовка установчих документів. Розробка засновницького договору, статуту.

Документи: засновницький договір, статут.

4. Підготовча організаційна робота. У реєстраційному відділі рай- держадміністрації одержати довідкову інформацію про особливості реєстрації новостворюваних підприємств у районі, необхідні для цього документи, режим роботи учасників реєстраційного процесу, рахунки у банках, кошти на які вносяться на етапі створення підприємства. Отримати бланк реєстраційної картки. У банку, де передбачається відкрити рахунок, одержати бланк заяви та банківську картку.

Документи: бланки документів.

5. Підготовка додаткових документів (при необхідності):

• відкрите акціонерне товариство оформляє звіт про проведення підписки на акції, який повинен бути засвідчений державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України;

• юридична особа, для якої законом встановлено вимоги щодо формування статутного фонду (товариства з обмеженою відповідальністю, акціонерне товариство) готує документ, що підтверджує внесення засновниками внесків до статутного фонду в розмірі, передбаченому законодавством (не нижче граничного рівня);

• селянське (фермерське) господарство готує копію Державного акта на право приватної власності на землю або копію державного акта на право постійного користування землею засновником, або нотаріально посвідчена копія договору оренди;

• іноземна юридична особа повинна мати документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження.

Документи: необхідні додаткові документи.

6. Засвідчення документів у нотаріальній конторі:

• нотаріально засвідчити у статуті та засновницькому документі підписи фізичних осіб у присутності нотаріуса та наявності паспортів. Установчі документи повинні бути пронумеровані, прошиті і підписані усіма засновниками;

• можна водночас засвідчити заповнену банківську картку зі зразками підписів керівника і бухгалтера;

• при необхідності засвідчується копія реєстраційного свідоцтва засновника — юридичної особи;

• орендне підприємство готує копію договору оренди;

• сплатити державний збір за нотаріальні послуги.

Документи: нотаріальне засвідчення документів, квитанція про

сплату державного збору.

7. Відкриття рахунку у банку для формування статутного фонду підприємства (при необхідності). При створенні товариства з обмеже- ною відповідальністю формується 30% статутного фонду на тимчасовому банківському рахунку. Цей етап характерний також і для акціонерного товариства. Приватній фірмі не потрібно відкривати такий рахунок.

Документ: довідка банку про зарахування коштів засновників у статутний фонд підприємства в розмірі, передбаченому законодавством.

8. Державна реєстрація підприємства у районній державній адміністрації. Подання необхідних документів державному реєстратору. Внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу, що пройшла державну реєстрацію. Передача державним реєстратором повідомлення про проведення державної реєстрації юридичної особи відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування (фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України).

Документи: свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності — юридичної особи, відмітка органу реєстрації на установчих документах.

9. Відкриття розрахункового рахунку у банку. Подання необхідних документів. Відкриття поточного рахунку. Оформлення перепусток для входу у банк службовим особам.

10. Отримання дозволу на виготовлення печатки і штампів у районному відділі внутрішніх справ. Для одержання дозволу на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів керівники підприємств, установ, організацій, господарських об'єднань, суб'єктів підприємництва, об'єднань громадян, зареєстрованих в Україні, інших організаційних форм підприємництва, підприємці-громадяни тощо подають в органи внутрішніх справ заяву, де вказують:

• кількість печаток та штампів, які передбачається виготовити;

• уперше чи ні виготовляються печатки та штампи (при виготовленні печаток не вперше зазначається підстава їх виготовлення);

• місцезнаходження;

• особа, відповідальна за отримання дозволу на виготовлення печаток і штампів, її прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані;

• прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані керівника або уповноваженої ним особи, що подає клопотання до органу внутрішніх справ.

До заяв долучаються суб'єктами підприємницької діяльності:

• копія свідоцтва про державну реєстрацію, нотаріально завірена;

• зразки (ескізи) печаток, штампів — у двох примірниках, затверджені керівником (власником);

• громадяни-підприємці — копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи — платника податків.

За одержання дозволу на оформлення замовлення на виготовлення печаток і штампів справляється плата (надається квітанція про оплату послуг або платіжне доручення).

Протягом п'яти робочих днів із дня одержання документів орган внутрішніх справ зобов'язаний видати дозвіл на виготовлення печаток і штампів суб'єкту підприємницької діяльності або надати письмову відмову із зазначенням причин, які обумовлюються законодавством України.

Документ: дозвіл на виготовлення печаток і штампів.

11. Виготовлення печатки і штампів. Пошук відповідного підприємства (штемпельно-граверної майстерні), подання замовлення, отримання підприємцем печатки і штампів.

12. Ліцензування, патентування (при необхідності). Залежить від виду підприємництва. Подання необхідних документів відповідному органу.

Документи: ліцензія, торговий патент.

13. Початок підприємницької діяльності. Початківець набуває юридичного права здійснювати правомірні дії, на законних підставах займатися бізнесом. Особливостями стартової діяльності новостворюваного підприємства є те, що необхідно вирішити ряд організаційних питань, пов'язаних з процесом господарювання, зокрема: знаходження приміщення (офісу) та укладання договору оренди, проведення ремонту, побудова організаційної структури підприємства, підбір персоналу та визначення систем і форм оплати праці, пошук постачальників і клієнтів, формування комерційних зв'язків, отримання у разі потреби кредиту в банку, транспортне та матеріально-технічне забезпечення. Конкретні початкові дії підприємця будуть залежати від специфіки діяльності, наявності фінансових і матеріальних ресурсів, цілей і завдань.

Створення фермерського господарства

Право на створення фермерського господарства має кожний дієздатний громадянин України, який досяг 18-річного віку, виявив бажання та пройшов професійний відбір на право створення фермерського господарства.

Громадяни, що створили фермерське господарство, мають право облаштувати постійне місце проживання в тій частині наданої для ведення фермерського господарства земельної ділянки, з якої забезпечується зручний доступ до всіх виробничих об'єктів господарства. Якщо постійне місце проживання членів фермерського господарства знаходиться за межами населених пунктів, то вони мають право на створення відокремленої фермерської садиби, якій надається поштова адреса.

Для облаштування відокремленої садиби фермерському господарству надається за рахунок бюджету допомога на будівництво під'їзних шляхів до фермерського господарства, електро- і радіотелефонних мереж, газової водопостачальних систем.

Професійний відбір громадян, які виявили бажання створити фермерське господарство, проводить районна (міська) професійна комісія з питань створення фермерських господарств, склад якої формується і затверджується районною (міською) радою.

До складу професійної комісії з питань створення фермерських господарств включаються представники органів державної влади, органів місцевого самоврядувння, представники Асоціації фермерів та приватних землевласників і громадських організацій.

Висновок професійної комісії з питань створення фермерських господарств про наявність у громадянина достатнього досвіду роботи у сільському господарстві або необхідної сільськогосподарської кваліфікації є умовою для державної реєстрації фермерського господарства і надання (передачі) громадянину у власність або оренду земельних ділянок для ведення фермерського господарства із земель державної і комунальної власності відповідно до Земельного кодексу України.

Для отримання (придбання) у власність або в оренду земельної ділянки державної власності з метою ведення фермерського господарства громадяни звертаються до відповідної районної державної адміністрації. Для отримання у власність або в оренду земельної ділянки із земель комунальної власності з метою ведення фермерського господарства громадяни звертаються до місцевої ради.

У заяві зазначаються: бажаний розмір і місце розташування ділянки, кількість членів фермерського господарства та наявність у них права на безоплатне одержання земельних ділянок у власність, обгрунтування розмірів земельної ділянки з урахуванням перспектив діяльності фермерського господарства. До заяви додається рішення професійної комісії з питань створення фермерських господарств щодо наявності у громадянина достатнього досвіду роботи у сільському господарстві або необхідної сільськогосподарської кваліфікації.

Заяву громадянина про надання земельної ділянки у власність або в оренду районна або міська державні адміністрації або орган місцевого самоврядування розглядають у місячний строк в


Сторінки: 1 2