Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Підприємництво у сфері надання консалтингових послуг

Підприємництво у сфері надання консалтингових послуг

План

1. Підприємництво у сфері надання консалтингових послуг...

2. Фермерське господарство

В умовах розподілу праці сфера уваги власника або управлінця стає більш широкою, а прийняття рішень — дуже складним процесом, керувати яким одній людині або певній групі працюючих не під силу. Виникає потреба у тому, щоб, проаналізувавши декілька варіантів, відібрати той необхідний, який найкращим чином призведе до очікуваного результату. А для цього потрібні спеціалісти, здатні виконати таку роботу. Такими спеціалістами є професійні консультанти.

Бізнес-консалтинг — це набуття спеціалізованого досвіду, методології, техніки поведінки, професійних навичок, які допомагають клієнту покращити фінансово-економічний стан підприємства.

Фактично консультант надає організації-клієнту додаткові послуги в одній або більше областях. Структура цього процесу схематично зображена на рис. 2.18.

Існують такі групи послуг з бізнес-консалтингу:

1. Управлінське консультування. Це послуги із загальних питань управління, до яких відносять: розробку стратегії; маркетинг; управління виробництвом, трудовими ресурсами, збутом; екологію і безпеку праці; структуру управління; аналіз ринку.

2. Фінансове консультування. Це послуги з питань бухгалтерського обліку та аудиту; оцінка майна, бізнесу, ризиків, майнових та немай- нових прав, операцій з цінними паперами, розробка фінансової стратегії, оцінка фінансових результатів діяльності, управління фондами та інвестиціями, оптимізація витрат і системи фінансового обліку, розрахунок ефективності окремих проектів.

3. Юридичне консультування. Це послуги, пов'язані з юридичними аспектами оподаткування; створенням, реорганізацією та реєстрацією підприємств; зовнішньоекономічною діяльністю, ліцензуванням та патентуванням; поверненням боргів, банкрутством та ін.

Для усіх послуг з бізнес-консалтингу притаманні такі характеристики: невідчутність, єдність продавця та покупця, індивідуальність кожної послуги, єдність проектування, виробництва та впровадження, професіоналізм виконавця. У консультуванні — професійний підхід, що означає: професійну компетентність, відстоювання інтересів клієнта, об'єктивність ситуації та рекомендацій, конфіденційність, дотримання етики у взаємовідносинах, громадські інтереси та підтримка.

Консультування — незалежна служба. Консультант повинен мати можливість оцінювати будь-яку ситуацію, говорити правду, пропонувати чесні та об'єктивні рекомендації відносно того, що слід робити клієнту. Він повинен бути незалежним від підприємця-власника або менеджера підприємства, що обслуговується. Таке відокремлення виявляється у фінансовій, адміністративній, емоційній незалежності.

Фінансова незалежність означає, що консультант є представником іншої організації, що надає одноразові послуги за замовленнями клієнта. Бажання вести у подальшому справу з тим же клієнтом не повинно впливати на об'єктивність поради, пропозицій стосовно нового завдання.

Адміністративна незалежність передбачає, що консультант не підпорядкований клієнту і на нього не розповсюджуються адміністративні рішення останнього.

Емоційна незалежність передбачає, що консультант зберігає свою відчуженість незалежно від дружніх або інших почуттів, які можуть існувати з самого початку або розвиватись під час виконання завдання.

Консультант — універсал зі спеціальною підготовкою та значною кваліфікацією стосовно принципів управління. Основний обов'язок — підвищити кваліфікацію керівника та інших фахівців, що беруть участь у керівництві підприємством. Водночас від нього очікують реальних висновків щодо розв'язання конкретних проблем. Консультанти — комунікабельні, доброзичливі, настирливі у справі. Вони можуть представляти інтереси різних учасників економічного процесу — підприємців, менеджерів, інвесторів, державних органів влади і управління. Це зобов'язує консультантів бути за рівнем своєї кваліфікації вище тих, хто до них звертається.

Попит на управлінське консультування виникає в усіх областях людської діяльності і в організаціях будь-якої форми власності. Процес консультування включає двох партнерів — консультанта та його клієнта. Клієнт оплачує професійні послуги на певних умовах (наприклад, за обумовлену кількість днів або годин). Упродовж цього часу знання і досвід консультанта знаходяться у його повному розпорядженні. Сторони намагаються досягнути поставленої мети. Для цього важливо побудувати і підтримувати ефективні взаємовідносини між консультантом і клієнтом.

Консалтинговий бізнес для новостворюваного підприємства не потребує великих матеріальних вкладень. Йдеться переважно про інтелектуальні ресурси. Але становлення консультанта вимагає серйозних матеріальних витрат на його навчання, розвиток інтелектуального і професійного зростання.

У країнах з розвинутою ринковою економікою цьому виду послуг приділяється велика увага, оскільки для будь-якої фірми життєвою необхідністю є постійне вивчення інфраструктури і тенденцій ринку, співвідношень попиту та пропозиції на конкретний товар, а головне — застосування ефективного стилю і прийомів управління господарськими процесами.

Серед організацій, що обслуговують бізнес, консалтинг займає особливе місце. Основними функціями консалтингових фірм є збір та аналіз інформації, проведення досліджень і експертиз, розповсюдження ефективних організаційних рішень та допомога клієнту щодо їхнього опанування.

Консалтингові послуги надаються товаровиробникам, продавцям та покупцям з широкого спектру питань економічної діяльності підприємств, організацій будь-якої форми власності. Консалтингові фірми займають на ринку свою ділову нішу, гармонізуючи інтереси діючих на ринку структур на всіх етапах товароруху.

Власники капіталу шукають можливості його вкладення, але вони готові інвестувати, лише будучи впевненими в отриманні прибутку, в надійному захисті своїх інвестиційних ресурсів, можливості контролю за використанням капіталів. Пропонувати їм варіанти рішення цих питань — одне із завдань консалтингових фірм. Підприємець (ініціатор проекту, початківець справи) повинен мати всебічну інформацію про правові, економічні, екологічні, технічні та соціальні умови здійснення своєї мети. Консалтингові фірми можуть підготувати техніко-еко- номічне обґрунтування бізнес-ідеї, проекту, новації.

Зростання попиту на послуги консалтингових фірм обумовлюється складністю процесу управління, підвищенням комерційного і технічного ризиків, ефективними діями конкурентів на товарному ринку, необхідністю отримання критичної оцінки незалежним спеціалістом для удосконалення діяльності, оптимізації загальних витрат, досягнення більшого рівня продуктивності праці.

Підприємцям слід користуватись консультаційними послугами з тим, щоб:

• розробити пакети організаційної та нормативної документації (статут, установчий договір, проект страхового договору, контракту з зовнішньоекономічної діяльності, спонсорської угоди та ін.);

• обґрунтувати вибір виду підприємства;

• розробити заходи щодо підвищення ефективності і диверсифікації виробництва;

• отримати довідкову, аналітичну, правову інформацію з різних аспектів діяльності;

• обрати надійних партнерів по бізнесу і постачальників;

• оцінити можливості виходу фірми з товаром на зарубіжний ринок.

Знання законів та ретельний аналіз ситуації, що склалась у підприємця, дозволяють консультанту допомогти йому уникнути нераціональних платежів, не виходячи за рамки законності. Консультант підказує підприємцю як можна з мінімальними витратами уникнути негативних наслідків ризикованих рішень, що дуже важливо, оскільки комерційний та технічний ризики — це невід'ємна частина економічного життя підприємця, його діяльності. Залучення консультантів дає можливість незалежно та об'єктивно оцінити зовнішній та внутрішній стан підприємства, дозволяє розробити альтернативні підприємницькі рішення.

Отже, консалтинг дозволяє сформувати імідж фірми-клієнта, звести до мінімуму ризик при визначенні інвестиційної, цінової, товарної, комерційної політики, є дійовим засобом підвищення ефективності виробничої та комерційної діяльності. Все більший інтерес до нього проявляють підприємницькі та державні структури.

Нині на ринку України діють консалтингові фірми, які можна умовно поділити на такі групи:

1. Міжнародні консалтингові компанії. Основні напрямки — управлінське консультування, аудит, податкові та бухгалтерські консультації. їхні представництва обслуговують державні структури, органи державного управління з питань оподаткування, бюджетного регулювання, банківські установи з питань аудиту, зарубіжні та спільні підприємства.

2. Консалтингові компанії з іноземним капіталом, що працюють в Україні. Вони не рекламують себе широко, вважаючи, що краща реклама — рекомендація клієнта, який вже скористався їх послугами.

Перші дві групи консалтингових фірм працюють переважно за програмами TACIS, інших міжнародних організацій, а також обслуговують своїх традиційних клієнтів. Робота з українськими клієнтами на комерційній основі ведеться перш за все тоді, коли замовником виступає інвестор. Західні компанії зацікавлені в обслуговуванні провідних українських підприємств.

Фірми, які працюють у рамках міжнародної технічної допомоги, займаються переважно питаннями управлінського та фінансового консультування у таких галузях економіки як сільське господарство, енергетика, транспорт, зв'язок, а також здійснюють підтримку малого і середнього бізнесу. Особливістю їхньої діяльності є те, що клієнтам надається можливість часткового покриття витрат на консультаційні послуги у межах вказаних програм.

З.Вітчизняні консультаційні фірми. Працюють виключно з українськими клієнтами — великими і середніми підприємствами.

Певна частка консалтингових компаній була створена на базі проведеного державного процесу зміни форм власності. Вони розпочали свою діяльність по наданню послуг з приватизації, що охоплювали питання управління, законодавства, оподаткування.

Останнім часом виникають консалтингові структури з певною спеціалізацією діяльності. Вони надають послуги, спеціалізовані як за напрямками (маркетинг, інвестування, створення фірми, планування), так й за галузями (консультування підприємств агропромислового комплексу, транспортної інфраструктури).

На відміну від західних країн, де до послуг консультантів звертаються постійно з різних питань бізнесу, в Україні найпоширенішими є ті послуги, користь від реалізації яких для українських підприємств є господарською необхідністю. Це — зміна маркетингових аспектів, впровадження інформаційних систем, пошук інвесторів, тренінг, підготовка бізнес-планів. Деякі консалтингові фірми в Україні представляють інтереси інвесторів. Звідси попит на послуги, пов'язані з аналізом ринку та станом підприємства, підготовкою і супроводженням інвестиційних проектів, пошуком партнера при виході на ринок.

Інвестиційний консалтинг — це консультування інвесторів, які бажають вкласти інвестиції у підприємство або вже зробили це та стурбовані отриманням прибутку від своїх вкладень.

Різновид клієнтів, послуг, підходів — причина різноманітності типів консультаційних організацій. Так, в Україні можна виділити:*

великі багатофункціональні зарубіжні консультаційні фірми. Як правило, в нашій країні вони представлені філіалами. Для роботи на українському ринку


Сторінки: 1 2 3