Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

ЛАНДШАФТОЗНАВЧИМ АНАЛІЗ БАСЕЙНОВОЇ ГЕОСИСТЕМИ ОЗЕРА ОЗЕРСЬКЕ (ВОЛИНСЬКЕ ПОЛІССЯ) ДЛЯ ПОТРЕБ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИРОДОКОРИСТУВ АННЯ

ЛАНДШАФТОЗНАВЧИМ АНАЛІЗ БАСЕЙНОВОЇ ГЕОСИСТЕМИ ОЗЕРА ОЗЕРСЬКЕ (ВОЛИНСЬКЕ ПОЛІССЯ) ДЛЯ ПОТРЕБ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Запропонований ландшафтознавчий підхід аналізу природно-територіальних та природно-аквальних комплексів басейну оз. Озерське (Волинське Полісся). Висвітлені основні результати дослідження, а саме: складені карти ландшафтної структури водозбору та природно-аквального комплексу оз. Озерське, розраховані деякі природні та морфометричні характеристики басейну. Обґрунтовуються основні шляхи та напрями агроландшафтного природокористування за басейновим принципом.

Landscape science is offered the approach of the analysis of natural territorial and of natural aquatic complexes of pool of Lake Ozerskoe (Volynsk Polyssya). The basic results of research, in particular are covered: the cards of landscape structure drainage and natural-aquatic complex of Lake Ozerskoe are created, some are designed natural and morphometrical characteristic of pool. The basic ways and directions agro landscape of natural using are proved for the pool principles.

Постановка проблеми. Розробка стратегії стійкого розвитку регіонів держави, а також зростаючі екологічні стандарти щодо землеробства в Україні з боку Європейського Союзу та Світової організації торгівлі, вимагають якісно нового ступеню підходів до практики сільськогосподарського природокористування. Особливе місце у напрацюванні таких підходів мають міжгалузеві або міждисциплінарні методи сучасного землекористування з ландшафтознавством. Такий синтез наукових підходів знайшов своє втілення у концепції агроланд- шафту [10], а деякі вчені взагалі вбачають майбутнє за ландшафтним землеробством [2].

З огляду на актуальність вище означеної проблеми та з метою формування регіональної (обласної) агроландшафтної геоінформаційної системи (ГІС) постало завдання ландшафтознавчого дослідження басейнових озерних геосистем Волинського Полісся в межах Рівненської області та інтеграція результатів пошуку до базових агрохімічних паспортів.

Конкретними завданнями запропонованого дослідження були такі: провести польове ландшафтне обстеження басейну оз. Озерське; створити ландшафтні карти природних територіальних та аквальних комплексів (ПТК і ПАК) на рівні урочищ та фацій; здійснити ландшафтно- та лімнологометричний аналіз басейнової геосистеми; запропонувати основні шляхи сільськогосподарського природокористування басейнової геосистеми.

Аналіз останніх публікацій. Ландшафтознавчі ідеї започатковані в кінці ХІХ - на початку ХХ ст. В.В. Докучаєвим, Л.С. Бергом, П.А. Тутковським та розвинуті у другій половині минулого століття М.А. Солнцевим, К.І. Геренчуком, О.Г. Ісаченком, Г.П. Міллером, П.Г. Шищенком та ін. вченими, не втратили своєї актуальності й сьогодні. Більше того, концепція ландшафту набула своєї прикладної спрямованості у різних сферах природокористування, у тому числі й землекористуванні.

У даній роботі автори спиралися на теоретико-методичні роботи з ландшафтознавства (ландшафтної екології) [4; 5; 9; 11], агроландшафтних досліджень [1; 12; 13; 14] та особистих досліджень басейнових ландшафтних геосистем [7; 8].

Результати дослідження та їх обговорення. Басейнова геосистема оз. Озерське (рис.), згідно фізико-географічного районування, знаходиться у Зарічненському природному районі східної частини Волинського Полісся, що є складовою Поліського краю (провінції) пластових зандрових рівнин мішано-лісової зони України [6]. За агроґрунтовим районуванням територія належить до Західно-Поліської (переважно дерново-підзолистих оглеєних ґрунтів і торфовищ) провінції Поліської зони, а згідно з агрохімічною територіальною диференціацією - до Костопільсько-Зарічненського району [3, с. 12, 19]. В адміністративному відношенні басейн розташований на північному заході Дубровицького району Рівненщини. Така територіальна прив'язка за різними схемами районування дозволяє чітко сформувати уявлення фахівцям різного напряму про територію дослідження.

Водозбірна площа оз. Озерське становить 5,91 км2. Природні характеристики водозбору, розраховані за картами виглядають таким чином: під лісом - 2,31 км2, під орними угіддями - 1,31 км2, під забудовою (або селитебні землі) - 0,30 км2, під відкритими пісками - 0,16 км2, на заболочені ділянки припадає 1,29 км2 території, площа озера - 0,54 км2.

За результатами польових обстежень складено карту ландшафтної структури водозбору озера (рис.) та аквального комплексу. У межах басейну виділено п'ять ПТК рангу урочищ та складне аквальне урочище озера. Домінантними ПТК водозбору є урочища (2, рис.) вирівняних ділянок вкритих злаково-різнотрав- ними угрупованнями, іноді з кущами вільхи сірої, ожини на дерново-глеєвих ґрунтах, що підстеляються водно-льодовиковими відкладами, частково розораних. Вони займають 2,31 км2, що становить близько 40 % території. У межах урочищ піщаних горбів (1, рис.) окремо виділені антропогенно-модифіковані ПТК, що зайняті населеними пунктами (1 а, рис.).

Піщані горби, вкриті свіжими березово- сосновими, сосновими і дубово-сосновими чор- нично-зелено-моховими борами на дерново- слабкопідзолистих та середньо-підзолистих піщаних ґрунтах, що підстеляються водно- льодовиковими пісками, частково розорані та зайняті населеними пунктами.

1 а. Піщані горби, зайняті населеними пунктами.

Вирівняні ділянки, вкриті злаково- різнотравними угрупованнями, іноді з кущами вільхи сірої, ожини на дернових та дерново- глеєвих ґрунтах, що підстеляються водно- льодовиковими відкладами, частково розорані.

Вирівняні підвищення, вкриті вільхово- березово-сосновими зелено-моховими сирими борами на дерново-глеєвих та торфяно-глеєвих ґрунтах, що підстиляються водно-льодовиковими відкладами.

Приозерні зниження, вкриті сирими вільхово-березовими та березово-сосновими лісовими угрупованнями на торфових потужних і середньопотужних ґрунтах, що підстеляються алювіальними та флювіогляціальними відкладами.

Вузькі приозерні зниження, вкриті осоково-сфагновими болотами на торфових потужних ґрунтах, що підстеляються алювіальними відкладами.

Озерна улоговина у літоральній зоні, вкрита рдестово-харово-осоковими, а в субліторальній - вільноплаваючими і нитчастими угрупованнями на торфяно-мулисто-сапропе- левих відкладах, що підстеляються алювіальними пісками.

Складне аквальне урочище оз. Озерського включає три підурочища, зокрема літоральне на алювіальних пісках з видовим різноманіттям надводних і підводних макрофітів, літорально- субліторальне на водоростево-глинистих сапро- пелях, що підстеляються алювіальними пісками з видовим різноманіттям підводної рослинності та власне субліторальне на


Сторінки: 1 2