Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Особливі форми продажу товарів

Особливі форми продажу товарів

План

1. Комісійний продаж непродовольчих товарів

2. Суть договору комісії

3. Приймання товарів на комісію

4. Організація продажу і повернення товарів

5. Продаж товарів у розстрочку

6. Суть продажу товарів у розстрочку

7. Правила продажу товарів у розстрочку

8. Роздрібні аукціони

9. Суть і види аукціонів

10. Етапи проведення аукціону

Комісійний продаж непродовольчих товарів

Суть договору комісії

В умовах економічної кризи, зниження реальних грошових доходів населення важливе значення має розвиток комісійної торгівлі непродовольчими товарами, яка дозволяє населенню здати непотрібні йому товари на комісію й одержати за це певні грошові доходи, а магазинам збільшити обсяги реалізації без залучення додаткових обігових коштів.

Відповідно з Правилами комісійної торгівлі непродовольчими товарами сторонами торговельного процесу за комісійного продажу товарів є: суб'єкт господарювання, який приймає товар на комісію (комісіонер), і громадянин (в окремих випадках — підприємство, організація, установа), які здають товар на комісію (комітент). Відносини сторін регулюються договором комісії, відповідно з яким комітент доручає продаж товару комісіонерові за певну винагороду, розмір якої встановлюється за домовленістю сторін.

Приймання товарів на комісію

На комісію приймаються речі від громадян України, іноземних громадян, які постійно чи тимчасово проживають на території України, після пред'явлення паспорта або документа, що засвідчує особу.

Переліки дозволених і заборонених до приймання для комісійного продажу товарів наведено на рис. 20.1.

Приймання на комісію нових товарів здійснюється за наявності в комітента (крім фізичної особи, яка не має статусу підприємця-громадянина) документів, що підтверджують належну якість товарів, а приймання товарів, що підлягають обов'язковій сертифікації, — за наявності сертифіката відповідності або його копії чи свідоцтва про визнання іноземного сертифіката у державній системі сертифікації.

Товари, що не підлягають обов'язковій сертифікації в Україні, приймаються на комісію за наявності гігієнічного висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи.

Технічно складні вироби, на які діє гарантійний строк користування, приймаються на комісію разом з паспортом і гарантійним талоном, який при продажу передається покупцеві.

Товари від юридичних осіб приймаються згідно з товарно-супровідними документами та за наявності інформації про товар, викладеної відповідно до законодавства про мови.

Ціни на товари, прийняті на комісію, встановлюються комітентом за домовленістю з комісіонером на підставі ринкового попиту. Ціни на твори образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, антикварних предметів установлюються з урахуванням їх художньої й історичної цінностей.

Рис. 20.1. Переліки дозволених і заборонених товарів до приймання для комісійного продажу

Під час прийманні речей на комісію комісіонер на кожну одиницю товару виписує квитанцію у двох примірниках і товарний ярлик, що підписуються спеціалістом-оцінювачем і комітентом. Якщо здається кілька одиниць одного товару, то виписується одна квитанція, а на кожну одиницю товарів виписується товарний ярлик, який прикріпляються до прийнятих на комісію товарів. До малих речей прикріплюється цінник з зазначенням на ньому номера квитанції і ціни реалізації товару. При продажу речі товарний ярлик або цінник з неї не знімається. Перший примірник квитанції вручається комітенту, а другий залишається в комісіонера і додається до товарного звіту

Приймання на комісію легкових автомобілів та мотоциклів та їх продаж здійснюється відповідно з Правилами торгівлі транспортними засобами і номерними агрегатами спеціалізованими магазинами при наявності технічного паспорта і знятті з реєстрації в ДАІ. Прийманню підлягають як справні автомобілі, так і не на ходу. У цьому разі покупця під розписку попереджають про несправність транспортного засобу. Автомобілі продаються громадянам, які досягли 18-річного віку, а мотоцикли — 16-річіюго віку. Громадянам надається право продавати автомобілі через магазини будь-кому, або з визначенням конкретної особи.

За комітентом зберігається право власності на товар, прийнятий на комісію, до моменту його продажу покупцеві. Матеріальну відповідальність за пошкодження або втрату товару перед комітентом несе комісіонер. Комітент вправі в будь-який час забрати зданий на комісію товар за наявності квитанції, документа, що засвідчує особу, та заплативши за зберігання обумовлену в договорі суму.

Організація продажу і повернення товарів

Речі, прийняті на комісію, поступають у торговий зал магазину не пізніше наступного дня після їх приймання.

Строк реалізації прийнятого на комісію товару — 60 календарних днів.

Якщо в процесі реалізації виявлено приховані дефекти, комісіонер повинен зняти з продажу такий товар, про що складається відповідний акт у присутності комітента.

Товари, куплені в комісійному магазині, назад не приймаються. Вживані речі можуть бути прийняті назад лише за згодою комісіонера. Що стосується товарів, на які закінчився гарантійний строк, то на них поширюється дія ст. 14 Закону України "Про захист прав споживачів".

Гроші за продану річ виплачуються комітенту на 3-й день після реалізації, не враховуючи дня продажу товарів, святкових та вихідних днів, за поданням виданої комісійним магазином квитанції, паспорта або документа, що його замінює.

Якщо зданий на комісію товар не реалізований на протязі встановленого строку реалізації, то він повертається комітенту, або ціна на нього знижується:*

на 30 % від установленої сторонами початкової ціни товару, якщо товар не реалізовано в строк;*

на 40 % від залишкової ціни після першого зниження вартості товару, якщо товар не реалізовано протягом наступних 15 днів;

Якщо товар не реалізовано після другої уцінки протягом 15 календарних днів, комісіонер знімає його з продажу без письмового попередження комітента.

Проведення уцінок зданих на комісію товарів відображається на всіх примірниках квитанції та на товарному ярлику. Умови уцінки прийнятих на комісію товарів указуються в квитанції, яка видається комітентові. Свою згоду на проведення уцінки комітент підтверджує підписом на квитанції.

При поверненні комітенту нереалізованих товарів, які перебували в магазині більше одного дня, комітент відшкодовує витрати за зберігання його товару як за повний місяць у таких розмірах:

- за перші 30 днів — 2 % визначеної ціни товару;

- за другі 30 днів — 3 % визначеної ціни товару;

- за наступні 30 днів — 4 % від залишкової ціни товару після проведених уцінок.

За кожний день зберігання знятого з продажу товару після закінчення 90 днів з комітента знімається пеня, розмір якої встановлюється договором.

Продаж товарів у розстрочку

Суть продажу товарів у розстрочку

В умовах низьких грошових доходів населення надзвичайно важливе значення має розширення продажу товарів у розстрочку. Дана форма торгівлі надзвичайно популярна в усіх країнах світу. Разом з тим у нашій державі вона сьогодні застосовується обмежено.

Орієнтовний перелік товарів, що рекомендуються для продажу у розстрочку:*

Телерадіоапаратура побутова*

Електропобутові товари*

Швейні машини*

Музичні інструменти*

Кінофотоапаратура*

Меблі*

Товари для новонароджених*

Дитячі коляски*

Садові будинки*

Стандартні будинки з комплектами деталей до них*

Будівельні матеріали*

Сантехнічні товари*

Тканини*

Одяг*

Взуття*

Килимові вироби*

Тюлегардинні вироби*

Вироби із кришталю, фарфору, фаянсу*

Хутряні вироби*

Транспортні засоби*

Технічні засоби та устаткування, що використовуються в особистих та фермерських (селянських) господарствах*

Газові плити*

Персональні комп'ютери*

Побутові прилади обліку споживання енергетичних ресурсів

Згідно з Правилами торгівлі у розстрочку продаж товарів з розстроченням платежу відповідно орієнтовного переліку проводиться на підприємствах всіх форм власності відповідно до статутів цих підприємств.

Продаж товарів у розстрочку громадянам проводиться на торгових підприємствах населених пунктів, де вони постійно проживають, незалежно від місцезнаходження підприємства, яке нараховує їм заробітну плату.

Відносини сторін при продажу товарів на виплат регулюються договором купівлі-продажу товарів у розстрочку, відповідно до якого суб'єкт господарювання зобов'язується передати обумовлений договором товар, а покупець — провести розрахунки за товар у строки і розмірах, передбачених договором.

Правила продажу товарів у розстрочку

Продаж товарів у розстрочку і сплата внесків проводиться за цінами, що діють на день продажу. Наступна зміна цін на товари, аналогічні проданим в розстрочку, не тягне за собою перерахунку.

Передача покупцеві товару, що продається у розстрочку, здійснюється при оплаті не менше 25 % їхньої вартості, а товарів за ціною понад 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — не менш як 50 %.

Решта вартості товарів сплачується покупцем у строк від 6 до 12 місяців, а товарів за ціною понад 50 неоподатковуваних мінімумів доходів — у строк до 2 років. Під час купівлі у розстрочку транспортних засобів вітчизняного виробництва сума кредиту може бути погашена у строк до 5 років.

Разом з тим сума кредиту, що надається, не повинна перевищувати 3-місячної заробітну плату (стипендії, пенсії, заробітку) в разі розстрочення платежу на 6 місяців; 6-місячиу — в разі розстрочення на 12 місяців — і 12-місячну — на 2 роки.

У разі, коли вартість товару перевищує граничну суму кредиту, різниця між вартістю товару та сумою кредиту повинна бути сплачена покупцем при отриманні товару.

На покриття витрат, пов'язаних з організацією продажу товарів у кредит, суб'єкт господарювання справляє проценти від суми наданого кредиту. Ставки процентів визначаються згідно з Законом "Про оподаткування прибутку підприємств" і в разі змін ставок за банківські кредити не перераховуються. Відсотки за кредит розраховуються за кожний місяць із застосуванням 1/12 річного розміру відсотків від фактичного кредиту, яким покупець користувався в місяці, за який сплачується черговий внесок.

Під час укладення договору покупець подає паспорт і довідку для придбання товарів у розстрочку з місця роботи (навчання). Довідки видаються адміністрацією підприємства лише тим особам, які пропрацювали не менше 3


Сторінки: 1 2 3