Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

реферат

на тему:

Формування статистики інновацій

ПЛАН

Формування статистики інновацій.

Статистика науки, інновацій та інформаційних технологій.

Система статистичного спостереження.

Аналіз показників.

Формування статистики інновацій.

Статистика науки і інновацій — галузь статистики, що ви-вчає кількісну сторону явищ і процесів у науково-технічній і інноваційній діяльності. Головним завданням статистики нау-ки та інновацій є задоволення потреб суспільства в достовірній і надійній статистичній інформації про розмір, структуру і ди-наміку ресурсів наукових досліджень і розробок, кадрів та їх-ньої підготовки, стану матеріально-технічної бази науки, фі-нансів (у тому числі бюджетних асигнувань), мережі наукових організацій, їхній розподіл за секторами науки, галузями еко-номіки, регіонами, галузями науки, пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки (включаючи виконання державних науково-технічних програм і програм державних наукових центрів); результативності наукових досліджень і розробок — відкриття, винаходи, створення зразків нових видів продукції, впливу на показники соціально-економічного розвитку; здійс-ненні технологічних інновацій (по видах), витратах на ці цілі, обсягах інноваційної продукції, розподілі інновацій по цілях інноваційної діяльності, внутрішньому і зовнішньому техноло-гічному обміні, по формах придбання і передачі технологій. Предметом статистики науки і інновацій є розробка визначень і класифікацій, системи відповідних показників і методології їх обчислення.

2. Статистика науки, інновацій та інформаційних технологій.

Під впливом цілей науково-технічної й інноваційної політики І потреб в інформації в Україні було здійснено кардинальний пе-регляд методології і інструментарію статистичного спостережен-ня за виконанням наукових досліджень і розробок, одержала роз-виток статистика інновацій з урахуванням міжнародних стандартів і особливостей розвитку науки й інноваційної діяль-ності в умовах ринкової економіки. У відповідності зі сформова-ними в міжнародній статистиці принципами збір даних про нау-кові дослідження і розробки забезпечується шляхом обстеження двох статистичних сукупностей — організацій, що виконують наукові дослідження і розробки, і організацій, їх що фінансують (міністерств і відомств). Статистика науки і інновацій базується на звітності наукових організацій про виконання наукових дослі-джень і розробок; зведеннях міністерств і відомств про фінансу-вання наукових досліджень і розробок за рахунок коштів держа-вного бюджету; звітності наукових організацій і інноваційних підприємств про винаходи, корисні моделі і промислові зразки, про створення зразків нових типів машин, устаткування, апаратів і приладів; звітності НДІ і вузів про підготовку аспірантів і док-торантів; звітності промислових підприємств про технологічні інновації, освоєння, сертифікацію, зняття з виробництва промислової продукції, а також на матеріалах одночасних обстежень [матеріально-технічної і дослідної бази науки, грошових прибут-ків і житлових умов вчених і ін.). Серед перспективних завдань подальшого розвитку статистики науки і інновацій — удосконалення інструментарію статистичного спостереження стосовно особливостей окремих секторів науки; організація моніторингу стану і :прямування науково-технічних кадрів і їхнього соціально-економічного положення, збір даних про "комерційний обмін технологіями з закордонними країнами для упорядкування балансу платежів за технології; вивчення регіональних аспектів розвитку науки, інноваційної діяльності в сфері послуг, суспільної думки Іро науку; розвиток методів і практики міжнародних зіставлень.

Статистика нової продукції — це розділи статистики науки інновацій, що вивчає процеси відновлення промислової продукції, її створення й освоєння у виробництві як однієї з характерис-тик результативності наукових досліджень і розробок. Статистика відображує показники створення зразків і освоєння нових типів машин, устаткування, апаратів, приладів і засобів автома-тизації, нових видів сировини і матеріалів. Зразки включають нову техніку, вперше створену в країні, й ту, що відрізняється істотно від такої, що випускалася раніше, за функціональним призначенням, принципом дії та т. ін. До процесу створення зра-зка нової продукції відносять розробку технічного завдання і технічної документації, виготовлення зразка, випробування, і приймання його в порядку, встановленому стандартами. Все це має знайти відображення в статистичних даних.

Документами, що засвідчують патентну чистоту об'єкта тех-ніки, служать звіт про патентні дослідження і патентний форму-ляр. Патентоспроможність — юридична властивість об'єкта, що визначає його спроможність охоронятися документом винятково-го права (патентом) на території конкретної країни в даний мо-мент часу. У колишньому СРСР замість терміна «патентоспро-можність» вживався термін «охороноспроможність», тому що основною формою охоронних документів було авторське посвід-чення 4 на ряд об'єктів (наприклад, на засоби діагностики і ліку-вання хвороб, хімічні речовини й ін.) до 1992 р. видавалися тіль-ки авторські посвідчення, а не патенти.

Гарантією відповідності технічних характеристик створених зразків і освоєння нових видів промислової продукції, що відпо-відають нормативним вимогам безпеки життя, здоров'я спожива-чів і навколишнього середовища, є сертифікація.

Статистика відображує і на основі достовірних даних дає мож-ливість вивчати та аналізувати число створених зразків і освоє-них у виробництві нових типів машин, устаткування, апаратів, приладів і засобів автоматизації по галузях, економічних районах і видах, характеризувати склад нової техніки, а також тривалість їх створення й освоєння. Коефіцієнт відновлення продукції, що відбиває технічне відновлення активної частини основних фон-дів, розраховується як відношення вартості освоєних нових типів машин, устаткування, апаратів, приладів і засобів автоматизації до загальної вартості виробничого устаткування на кінець звітно-го року і відображується у статистиці.

3. Система статистичного спостереження

Формування системи статистичного спостереження іннова-ційної діяльності має будуватися на основі сполучення різнома-нітних його форм і включати цілий комплекс взаємозалежних видів статистичного спостереження, що різняться за часом і пері-одичністю обстеження залежно від досліджуваного питання; що сполучають скорочені щорічні і повні періодичні обстеження. Основу даної системи складає щорічна статистична звітність про технологічні інновації, що включає основні кількісні показники інноваційної діяльності. Вони відносяться до витрат на техноло-гічні інновації по їхніх типах, видах діяльності, джерелах фінан-сування; характеристиках дослідницьких підрозділів, досліджень і розробок на інноваційні підприємства; кількості спільних проек-тів по виконанню досліджень і розробок; результативності


Сторінки: 1 2