Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Капітал і виробничі фонди

Ключові * капітал; * основний і оборотний капітал; * виробничі поняття фонди; * основні фонди; * фізичне та економічне і терміни: спрацювання; * техніко-економічне старіння;*

амортизація; * фондовіддача; * коефіцієнт змінності роботи устаткування; * оборотні фонди;*

виробничі запаси; * незавершене виробництво.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КАПІТАЛУ І ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ

„—;—_,..,., капітал у буквальному розумінні оз-І УТ|сап^талуИДИ і начає головну суму коштів, необхід-I————————! них для започаткувати та здійснен-ня виробництва (діяльності). Влас-ник капіталу, купуючи на ринку товари — робочу силу й засоби виробництва, — поєднує їх у процесі праці й після реалізації створеної продукції (наданих послуг) одержує більшу вартість, ніж була ним авансована.

Авансований капітал (від франц. ауапсег—виплачу-вати неперед)—це грошова сума, яка вкладається влас-ником у певне підприємство (підприємницьку діяль-ність) з метою одержання зиску (прибутку). Він витра-чається на придбання засобів виробництва і наймання робочої сили. Ці дві різноспрямовані частини авансо-ваних грошових коштів у економічній теорії заведено називати відповідно постійним і змінним капіталом.

У свою чергу, постійний капітал з урахуванням цілеспрямованого використання й характеру кругоо-бороту розділяється на основний та оборотний.

Основний капітал — це частина постійного капі-талу, яка складається з вартості засобів праці (буді-вель, споруд, машин, устаткування) та обертається протягом кількох періодів виробництва. Вона перено-сить свою вартість на готовий продукт частинами.

Вартість основного капіталу відшкодовується ви-робнику по мірі реалізації готових товарів (продукції, послуг).

Оборотний капітал — це та частина постійного капіталу, яка витрачається на придбання на ринку предметів праці (сировини, матеріалів, комплектую-чих виробів) та оплату праці робочої сили.

За джерелами формування капітал підприємства ділиться на власний і позиковий. Власний капітал

Частина II

оюється переважно за рахунок нерозподіленого прибутку, тоб-СТВ(алового прибутку за вирахуванням сплачених податків, відсотків Т° коедит і дивідендів. Він звичайно включає статутний, пайовий 33 пезервний фонди. Позиковий (залучений) капітал формується на Тмчасовій основі у вигляді довгострокової або (та) короткостро-ТОБОЇ позики, яка здійснюється у формі банківського кредиту.

виробничі фонди І Виготовлення продукції (виконання робіт, надан-підприємства ] ня послуг) здійснюється в процесі взаємодії праці __ ~~—* людини та певних засобів виробництва. Останні за своїм матеріально-речовим складом становлять виробничі фон-ди підприємства, усю су-купність ЯКИХ ПОДІЛЯЮТЬ на < Г Засоби виробництва основні та оборотні (рис. 5.1).

Проте засоби виробницт-ва як сукупність засобів і предметів праці не можна ототожнювати з виробничими фондами, що зумовлено дво-ма обставинами. По-перше, елементи засобів виробницт-ва стають виробничими фон-дами лише з моменту їхнього безпосереднього використан-ня у виробничому процесі. По-друге, виробничі фонди на відміну від засобів виробництва є виключно вартісною економічною категорією. Це означає, що до виробничих фондів відносять не всі елементи засобів виробництва взагалі, а ті з них, які мають вартість.

Складовим частинам виробничих фондів властиві певні харак-терні ознаки, за якими можна розрізняти основні та оборотні фон-ди й обґрунтовано тлумачити сутність та значення цих економіч-них категорій для відтворювальних процесів.

Основні фонди — це засоби праці, які мають вартість і функ-ціонують у виробництві тривалий часу своїй незмінній споживній формі, а їхня вартість переноситься конкретною працею на вартість продукції, що виробляється, (на платні послуги) части-нами в міру спрацювання.

Оборотні фонди — частина виробничих фондів у вигляді певної сукупності предметів праці, елементи яких цілком споживаються в кожному виробничому циклі, змінюють або повністю втрачають натуральну форму і переносять всю свою вартість на вартість про-дукції, що виробляється (на вартість платних послуг).

Економічна сутність і матеріально-речовий зміст основних та оборотних фондів служать визначальними характеристиками щодо окреслення їхнього значення у здійсненні відтворювальних про-

Розділ V

Рис. 5.1. Склад і взаємозв'язок засобів виробництва та виробничих фондів.

цесів, функціонуванні та розвитку будь-якого виробництва. Уся су-купність наявних виробничих фондів становить найбільшу за пи-томою вагою частину (близько 60 відсотків) національного багат-ства країни. Основні фонди визначають характер матеріально-тех-нічної бази виробничої сфери на різних етапах її розвитку. Зростан-ня й удосконалення засобів праці забезпечують безперервне підви-щення технічної оснащеності та продуктивності праці виробни-чого персоналу. Знаряддя праці, які є найбільш активною части-ною основних фондів, становлять матеріальну основу виробничої потужності підприємства. Елементи оборотних фондів формують речовинну субстанцію продукції, що виготовляється (сировина, конс-трукційні матеріали), створюють матеріальні умови для здійснення технологічних процесів і роботи виробничого устаткування (па-ливо, енергія), збереження і транспортування сировини та готових виробів (різні допоміжні матеріали — мастила, фарби тощо; тара).

5.2. ОЦІНКА, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СТРУКТУРА ОСНОВНИХ ФОНДІВ

Піартісна оцінка"! Оцінка основних фондів підприємства є грошовим І—————————І ВИраженням їхньої вартості. Вона необхідна для правильного визначення загального обсягу основних фондів, їхньої динаміки і структури, розрахунку економічних показників госпо-дарської діяльності підприємства за певний період.

У зв'язку з тривалим функціонуванням та поступовим спраць-овуваням засобів праці, постійною зміною умов їхнього відтворення існує кілька видів оцінки основних фондів. Основні фонди підприє-мства оцінюються: залежно від моменту проведення оцінки — за первісною (початковою) чи відновленою вартістю; залежно від стану основних фондів — за повною або залишковою вартістю.

Первісна вартість основних фондів — це фактична їхня вартість на момент уведення в дію чи придбання. Наприклад, нове вироб-ниче приміщення зараховують на баланс підприємства за кошто-рисною вартістю його будівництва; первісна вартість будь-якого виробничого устаткування, крім оптової ціни, включає витрати на його транспортування й установку на місці використання.

Відновлена вартість основних фондів—це вартість їхнього від-творення за сучасних умов виробництва. Вона враховує ті самі ви-трати, що й первісна вартість, але за сучасними цінами. Зі зміною умов виробництва й цін на ті самі елементи засобів праці між перві-сною (початковою) та відновленою вартістю


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9